Club Juridic - Tu intrebi, Specialisti raspund!

Codul de procedura civila - executare silita2


Cuvinte cheie: Codul de procedura civila, Executare silita

Cheia reusitei asociatiilor de proprietari:
CD-ul Documente utile pentru asociatiile de proprietari

Beneficiati de toate documentele utile desfasurarii activitatii cu maxima eficenta,
toate informatiile aferente pentru a fi scutit de greseli, toata legislatia de baza.

>> Click AICI pentru detalii <<

Codul de procedura civila

Sectiunea a V-a Poprirea

Art. 452
    (1) Sunt supuse executarii silite prin poprire sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmaribile datorate debitorului de o a treia persoana sau pe care aceasta i le va datora in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente.
    (2) Nu sunt supuse executarii silite prin poprire:
    a) sumele care sunt destinate unei afectatiuni speciale prevazute de lege si asupra carora debitorul este lipsit de dreptul de dispozitie;
    b) sumele reprezentand credite nerambursabile sau finantari primite de la institutii sau organizatii internationale pentru derularea unor programe ori proiecte;
    c) sumele necesare platii drepturilor salariale, dar nu mai mult de 6 luni de la data infiintarii popririi.
   
Art. 453
    Poprirea se infiinteaza la cererea creditorului, de executorul judecatoresc de la domiciliul sau sediul debitorului ori de la domiciliul sau sediul tertului poprit.
    Pentru sumele datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau de alocatie pentru copii, precum si in cazul sumelor datorate cu titlu de despagubiri pentru repararea pagubelor cauzate prin moarte, vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii, cand executarea se face asupra salariului sau asupra altor venituri periodice cunoscute realizate de debitor, infiintarea popririi se dispune de instanta de fond, din oficiu, de indata ce hotararea este executorie potrivit legii.
   
Art. 454
    (1) Poprirea se infiinteaza fara somatie, prin adresa insotita de o copie certificata de pe titlul executoriu, comunicata celei de-a treia persoane aratate la Art. 452, instiintandu-se totodata si debitorul despre masura luata.
    (2) In adresa de poprire se va pune in vedere celei de-a treia persoane, care devine potrivit alin. 1 tert poprit, interdictia de a plati debitorului sumele de bani sau bunurile mobile incorporale ce i le datoreaza ori pe care i le va datora, declarandu-le poprite in masura necesara pentru realizarea obligatiei ce se executa silit.
    (21) Adresa de infiintare a popririi va cuprinde numele si domiciliul debitorului persoana fizica ori, pentru persoanele juridice, denumirea si sediul lor, precum si codul de identificare fiscala.
    (22) In cazul in care se solicita infiintarea popririi pentru toate conturile unei persoane juridice, inclusiv pentru conturile subunitatilor fara personalitate juridica ale acesteia, se vor indica elementele de identificare pentru fiecare titular de cont in parte, respectiv pentru fiecare subunitate a societatii debitoare.
    (23) In cazul in care adresa de infiintare a popririi se adreseaza unei unitati operationale a unei banci, poprirea va fi infiintata asupra conturilor pe care debitoarea urmarita le are deschise la acea unitate.
    (3) In cazul in care poprirea a fost infiintata ca masura asiguratorie si nu a fost desfiintata pana la obtinerea titlului executoriu, se va comunica tertului poprit copie certificata de pe titlul executoriu in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute de Art. 456.
    (4) Indisponibilizarea sumelor de bani sau a bunurilor mobile incorporale poprite va inceta daca debitorul consemneaza, cu afectatiune speciala, intreaga valoare a creantei la dispozitia creditorului urmaritor. Debitorul va inmana recipisa de consemnare executorului judecatoresc, care va instiinta de indata pe tertul poprit.
   
Art. 455
    In cazurile prevazute de Art. 453 alin. 2 poprirea ramane in fiinta si atunci cand debitorul isi schimba locul de munca la o alta unitate sau este pensionat. In aceste cazuri, unitatea de la care pleaca debitorul va trimite actele prin care s-a infiintat poprirea unitatii la care se afla noul loc de munca al debitorului sau organului competent de ocrotire sociala care, de la data primirii acestor acte, devine tert poprit.
    Daca debitorul paraseste unitatea fara ca aceasta sa cunoasca noul loc de munca, ea il va incunostinta pe creditor despre aceasta imprejurare. Dupa aflarea noului loc de munca al debitorului, creditorul il va aduce la cunostinta unitatii de la care debitorul a plecat, pentru a se proceda potrivit alin. 1.
   
Art. 456
    In termen de 15 zile de la comunicarea popririi, iar in cazul sumelor de bani datorate in viitor, de la scadenta acestora, tertul poprit este obligat:
    a) sa consemneze suma de bani sau, dupa caz, sa indisponibilizeze bunurile mobile incorporale poprite si sa trimita dovada executorului, in cazul popririi prevazute la Art. 453 alin. 1;
    b) sa plateasca direct creditorului suma retinuta si cuvenita acestuia, in cazul popririlor prevazute de Art. 453 alin. 2. La cererea creditorului suma ii va fi trimisa la domiciliul indicat sau, daca este cazul, la resedinta indicata, cheltuielile de trimitere fiind in sarcina debitorului.
    Daca sunt infiintate mai multe popriri, tertul poprit va proceda potrivit alin. 1, comunicand, dupa caz, executorului ori creditorilor aratati la lit. a) si b) din acelasi alineat numele si adresa celorlalti creditori, precum si sumele poprite de fiecare in parte.
   
Art. 457
    (1) In cazul debitorului titular de conturi bancare, poprirea se infiinteaza potrivit Art. 453.
    (11) In cazul popririi sumelor de bani din conturile bancare, pot face obiectul executarii silite prin poprire atat soldul creditor al acestor conturi, cat si incasarile viitoare.
    (2) La data sesizarii bancii, sumele existente, precum si cele provenite din incasarile viitoare sunt indisponibilizate in masura necesara realizarii creantei. Din momentul indisponibilizarii si pana la achitarea integrala a obligatiilor prevazute in titlul executoriu, inclusiv pe perioada suspendarii executarii silite prin poprire, tertul poprit nu va face nicio alta plata sau alta operatiune care ar putea diminua suma indisponibilizata, daca legea nu prevede altfel.
    (3) Dispozitiile alin. 2 sunt aplicabile si in cazurile in care poprirea se infiinteaza asupra titlurilor de valoare sau altor bunuri mobile incorporale urmaribile ce se afla in pastrare la unitati specializate.
    (4) In cazul sumelor urmaribile reprezentand venituri si disponibilitati in valuta, bancile sunt autorizate sa efectueze convertirea in lei a sumelor in valuta, fara consimtamantul titularului de cont, la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ziua respectiva, in vederea consemnarii acestora potrivit dispozitiilor Art. 456.
   
Art. 458
    Executorul judecatoresc va proceda la eliberarea sau distribuirea sumei de bani consemnate, numai dupa implinirea termenului de 15 zile de la primirea dovezii de consemnare a acestei sume.
    Creditorilor care nu locuiesc sau nu-si au sediul in localitatea unde functioneaza executorul, acesta le va trimite sumele platite de tertul poprit pe cheltuiala debitorului.
   
Art. 459
    In cazul in care sunt infiintate mai multe popriri si sumele cuvenite creditorilor depasesc suma urmaribila din veniturile debitorului, tertul poprit, in termenul prevazut de Art. 458 alin. 1, va retine si va consemna suma urmaribila si va depune dovada consemnarii la executorul judecatoresc. Distribuirea se va face potrivit dispozitiilor Art. 562 - 571.
   
Art. 460
    Daca tertul poprit nu-si mai indeplineste obligatiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, inclusiv in cazul in care, in loc sa consemneze suma urmaribila a liberat-o debitorului poprit, creditorul, debitorul sau organul de executare, in termen de 3 luni de la data cand tertul poprit trebuia sa consemneze sau sa plateasca suma urmaribila, poate sesiza instanta de executare, in vederea validarii popririi.
    Instanta va cita creditorul urmaritor, debitorul si tertul poprit si, daca din probele administrate rezulta ca tertul poprit datoreaza sume de bani debitorului, va da o hotarare de validare a popririi prin care va obliga tertul poprit sa plateasca creditorului, in limita creantei, suma datorata debitorului, iar in caz contrar, va hotari desfiintarea popririi. Tertul poprit, care, cu rea-credinta, a refuzat sa-si indeplineasca obligatiile privind efectuarea popririi, va putea fi amendat, prin aceeasi hotarare, cu o suma cuprinsa intre 200 lei si 1.000 lei.
    Daca sumele sunt datorate periodic, poprirea se valideaza atat pentru sumele ajunse la scadenta, cat si pentru cele care vor fi scadente in viitor, validarea producandu-si efectele numai la data cand sumele devin scadente.
    Dupa validarea popririi, tertul poprit va proceda, dupa caz, la consemnarea sau plata prevazuta la Art. 456, in limita sumei determinate expres in hotararea de validare. In caz de nerespectare a acestor obligatii, executarea silita se va face impotriva tertului poprit, pe baza hotararii de validare ce constituie titlu executoriu.
   
Art. 461
    Daca poprirea a fost infiintata asupra unor titluri de valoare sau asupra altor bunuri mobile incorporale, executorul va proceda la valorificarea lor potrivit dispozitiilor sectiunii III din prezentul capitol, tinand seama si de reglementarile speciale referitoare la aceste bunuri, precum si la eliberarea sau distribuirea sumelor obtinute potrivit Art. 562 - 571.
   
Art. 4611
    Abrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2000.
   
Art. 462
    Abrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2000.


CAP. 3 Urmarirea silita a fructelor neculese si recoltelor prinse de radacini

Art. 463
    Fructele neculese si recoltele prinse de radacini, care sunt ale debitorului, nu se pot urmari decat pe baza de titluri executorii; ele se pot insa sechestra potrivit Art. 591 si urmatoarele.
   
Art. 464
    Urmarirea acestor fructe nu se va putea face decat in 6 saptamani inaintea coacerii lor si va fi precedata de o somatie de plata cu doua zile inaintea urmaririi. Sechestrarea insa se va putea face in orice timp.
   
Art. 465
    Urmarirea acestor fructe se va face prin mijlocirea unui executor judecatoresc, fata cu ofiterul de politie, primarul sau unul din viceprimarii sai, sau in lipsa lor, a doi martori majori.
   
Art. 466
    Dispozitiile Art. 415 - 419, 421 si 422 se aplica in mod corespunzator.
   
Art. 467
    Abrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2000.
   
Art. 468
    Abrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2000.
   
Art. 469
    Executorul judecatoresc va hotari, dupa caz, vanzarea fructelor sau a recoltelor asa cum sunt prinse de radacini sau dupa ce vor fi culese.
   
Art. 470
    Dispozitiile Art. 437 si urmatoarele, precum si ale Art. 562 - 571 se aplica in mod corespunzator.
   
Art. 471 - 487
    Abrogate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2000.

Urmarirea silita a fructelor neculese si recoltelor prinse de radacini

Art. 463
    Fructele neculese si recoltele prinse de radacini, care sunt ale debitorului, nu se pot urmari decat pe baza de titluri executorii; ele se pot insa sechestra potrivit Art. 591 si urmatoarele.
   
Art. 464
    Urmarirea acestor fructe nu se va putea face decat in 6 saptamani inaintea coacerii lor si va fi precedata de o somatie de plata cu doua zile inaintea urmaririi. Sechestrarea insa se va putea face in orice timp.
   
Art. 465
    Urmarirea acestor fructe se va face prin mijlocirea unui executor judecatoresc, fata cu ofiterul de politie, primarul sau unul din viceprimarii sai, sau in lipsa lor, a doi martori majori.
   
Art. 466
    Dispozitiile Art. 415 - 419, 421 si 422 se aplica in mod corespunzator.
   
Art. 467
    Abrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2000.
   
Art. 468
    Abrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2000.
   
Art. 469
    Executorul judecatoresc va hotari, dupa caz, vanzarea fructelor sau a recoltelor asa cum sunt prinse de radacini sau dupa ce vor fi culese.
   
Art. 470
    Dispozitiile Art. 437 si urmatoarele, precum si ale Art. 562 - 571 se aplica in mod corespunzator.
   
Art. 471 - 487
    Abrogate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2000.


CAP. 4 Urmarirea silita asupra bunurilor imobile

Urmarirea silita asupra bunurilor imobile

Sectiunea I Bunuri imobile care pot fi urmarite

Art. 488
    Sunt supuse urmaririi silite imobiliare bunurile imobile.
    Pot forma obiectul urmaririi silite imobiliare si dreptul de uzufruct asupra unui bun imobil, precum si dreptul de superficie.
    Dreptul de servitute poate fi urmarit silit numai o data cu fondul dominant caruia ii profita.
   
Art. 489
    Urmarirea imobilelor inscrise in cartea funciara se face pe corpuri de proprietate in intregimea lor.
    Se pot urmari in mod separat constructiile ce formeaza o proprietate distincta de sol, drepturile privitoare la proprietatea pe etaje sau pe apartamente, precum si orice alte drepturi privitoare la bunuri pe care legea le declara imobile.
   
Art. 490
    Urmarirea silita imobiliara se intinde de plin drept si asupra bunurilor accesorii imobilului, prevazute de Codul civil.
    Bunurile accesorii nu pot fi urmarite decat o data cu imobilul.
   
Art. 491
    Imobilul unui minor sau al unei persoane puse sub interdictie nu poate fi urmarit silit inaintea urmaririi mobilelor sale.
    Dispozitiile alin. 1 nu impiedica executarea silita asupra unui imobil aflat in proprietatea comuna a minorului sau a persoanei puse sub interdictie si a unei persoane cu capacitate deplina de exercitiu, daca obligatia prevazuta in titlul executoriu este comuna.
   
Art. 492
    Creditorul ipotecar poate urmari in acelasi timp si imobilele neipotecate ale debitorului sau.
    In cazul in care se urmareste un imobil ipotecat instrainat, dobanditorul acestui bun, care nu este personal obligat pentru creanta ipotecara, poate sa ceara instantei de executare urmarirea altor imobile ipotecate pentru aceeasi obligatie, aflate in posesiunea debitorului principal. Pana la solutionarea cererii urmarirea imobilului ipotecat este suspendata.
    Contestatia prin care dobanditorul se opune la scoaterea la vanzare se va putea face numai in termen de 10 zile de la comunicarea incheierii biroului de carte funciara prin care s-a dispus notarea in cartea funciara a somatiei de incepere a urmaririi silite.
   
Art. 493
    Creditorii personali ai unui debitor coproprietar sau codevalmas nu vor putea sa urmareasca partea acestuia din imobilele aflate in proprietate comuna, ci vor trebui sa ceara mai intai imparteala acestora.
    Creditorii personali pot urmari insa cota-parte determinata a debitorului lor din imobilul aflat in coproprietate, fara a mai fi necesar sa ceara imparteala.

Sectiunea a II-a Formalitatile premergatoare vanzarii la licitatie

Art. 494
    Imobilele urmarite silit se valorifica prin vanzare la licitatie publica, vanzare directa si prin alte modalitati admise de lege. Dispozitiile Art. 431 sunt aplicabile.
   
Art. 495
    In cazul in care obiectul executarii silite il formeaza mai multe bunuri imobile distincte ale debitorului, procedura de vanzare prin licitatie publica se va indeplini pentru fiecare bun in parte.

Art. 496
    In vederea identificarii imobilului urmarit, executorul judecatoresc se va deplasa la locul unde este situat acesta si va incheia un proces-verbal de situatie. Procesul-verbal va cuprinde, pe langa datele prevazute la Art. 504 alin. 1 pct. 1 - 3, 5, 6 si 14, si descrierea cat mai amanuntita a imobilului urmarit.
   
Art. 497
    Dupa intocmirea procesului-verbal de situatie executorul va soma pe debitor ca, daca nu va plati, se va trece la vanzarea imobilelor cuprinse in acest proces-verbal. Somatia de plata ce va fi comunicata debitorului va cuprinde pe langa cele aratate de Art. 387 si datele de identificare a imobilului cuprinse in procesul-verbal de situatie, precum si mentiunea ca s-a luat masura inscrierii in cartea funciara.
    Executorul va lua masuri ca somatia prevazuta la alin. 1 sa fie inscrisa in cartea funciara.
    Cand se urmaresc mai multe imobile, inscrise la acelasi sau la birouri de carte funciara diferite, pentru o creanta garantata, cu ipoteca colectiva, somatia se va inainta biroului de carte funciara la care este inscrisa ipoteca principala, care, dupa ce a savarsit notarile prevazute de lege, va trimite din oficiu o copie de pe incheierile sale biroului de carte funciara secundara.
    Drepturile reale inscrise dupa notarea somatiei de plata in cartea funciara nu vor putea fi opuse creditorului urmaritor si adjudecatarului, in afara de cazurile expres prevazute de lege sau de cazul in care creditorul sau adjudecatarul s-a declarat de acord cu acel act ori debitorul sau tertul dobanditor a consemnat sumele necesare acoperirii creantelor ce se urmaresc, inclusiv dobanzile si cheltuielile de executare.
   
Art. 498
    Inchirierile sau arendarile, precum si cesiunile de venituri facute de debitor sau detinator dupa data inscrierii somatiei aratate la Art. 497 alin. 1 nu vor fi opozabile creditorului urmaritor sau adjudecatarului.
    Inchirierile sau arendarile anterioare inscrierii somatiei sunt opozabile, in conditiile legii, atat creditorilor urmaritori, cat si adjudecatarului.
    Chiriile sau arenzile platite debitorului urmarit inainte de scadenta nu pot fi opuse creditorilor urmaritori sau adjudecatarului decat daca sunt constatate prin act scris cu data certa.
   
Art. 499
    Dupa primirea somatiei debitorul poate cere instantei de executare, in termen de 10 zile de la comunicare, sa-i incuviinteze ca plata integrala a datoriei, inclusiv dobanzile si cheltuielile de executare, sa se faca din veniturile imobilului urmarit sau din alte venituri ale sale pe timp de 6 luni.
    Instanta sesizata potrivit alin. 1 va cita partile in camera de consiliu si se va pronunta de indata prin incheiere irevocabila. In caz de admitere a cererii debitorului, instanta va dispune suspendarea urmaririi silite imobiliare.
    Pentru motive temeinice creditorul poate solicita instantei reluarea urmaririi inainte de expirarea termenului de 6 luni, dispozitiile alin. 2 fiind aplicabile in mod corespunzator.

Sectiunea a III-a Vanzarea la licitatie

Art. 500
    Daca in termen de 15 zile de la primirea somatiei debitorul nu plateste datoria, executorul judecatoresc va incepe procedura de vanzare.
    Executorul va stabili de indata pretul imobilului, iar in cazul in care considera necesar va cere parerea unui expert. Dispozitiile Art. 411 alin. 3 sunt aplicabile.
    Totodata, executorul va cere biroului de carte funciara sa-i comunice drepturile reale si alte sarcini care greveaza imobilul urmarit. Titularii acestor drepturi vor fi instiintati despre executare si vor fi citati la termenele fixate pentru vanzarea imobilului.
    Separat de pretul imobilului se va determina prin expertiza si valoarea drepturilor de uzufruct, uz, abitatie sau servitute, daca aceste drepturi au fost intabulate ulterior inscrierii vreunei ipoteci; in cazul imobilelor inscrise in cartea funciara se va avea in vedere valoarea acestor drepturi mentionata in cartea funciara, iar daca nu este inscrisa, ea se va stabili, cand este cazul, prin expertiza.
   
Art. 501
    Dupa emiterea somatiei si in tot cursul executarii silite executorul judecatoresc poate numi un administrator-sechestru daca aceasta masura este necesara in vederea unei mai bune administrari a imobilului urmarit, precum incasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor necesare si apararea in litigiile privitoare la acest bun. De asemenea, la cererea creditorului, executorul va numi un administrator-sechestru.
    Administrator-sechestru poate fi numit creditorul, debitorul sau o alta persoana fizica ori persoana juridica.
    Administratorul-sechestru va consemna veniturile incasate si va depune recipisa la executor.
    Cand administrator-sechestru este numita o alta persoana decat debitorul, executorul ii va fixa drept remuneratie o suma, tinand seama de activitatea depusa, stabilind totodata si modalitatea de plata.
   
Art. 502
    In cazul neindeplinirii obligatiilor stabilite in sarcina sa, administratorul-sechestru, la cererea oricarei persoane interesate, poate fi revocat de catre executorul judecatoresc.
    De asemenea, la cerere, administratorul-sechestru poate fi obligat la despagubiri de catre instanta de executare.
   
Art. 503
    Daca debitorul nu are alt mijloc de existenta decat veniturile imobilului urmarit, la cererea acestuia, executorul judecatoresc, prin proces-verbal, poate sa-i fixeze o cota de cel mult 20% din aceste venituri pentru traiul lui si al familiei sale.
    Impotriva masurii luate de catre executorul judecatoresc cei interesati se pot adresa instantei de executare. Instanta va cita partile in termen scurt, in camera de consiliu, si va hotari prin incheiere irevocabila.
   
Art. 504
    In termen de 5 zile de la stabilirea pretului imobilului executorul va intocmi si va afisa publicatia de vanzare a acestuia, care va cuprinde urmatoarele mentiuni:
    1. denumirea si sediul organului de executare;
    2. numarul dosarului de executare;
    3. numele si calitatea executorului;
    4. numele si domiciliul ori, dupa caz, denumirea si sediul debitorului si creditorului;
    5. titlul executoriu in temeiul caruia se face urmarirea imobiliara;
    6. identificarea imobilului si descrierea lui sumara;
    7. pretul la care a fost evaluat imobilul;
    8. mentiunea, daca va fi cazul, ca imobilul se vinde grevat de drepturile de uzufruct, uz, abitatie sau servitute, intabulate ulterior inscrierii vreunei ipoteci, si ca, in cazul in care aceste creante nu ar fi acoperite la prima licitatie, se va proceda, in aceeasi zi, la o noua licitatie pentru vanzarea imobilului liber de acele drepturi. Pretul de la care vor incepe aceste licitatii va fi cel prevazut de Art. 509 alin. 3 si 4;
    9. data, ora si locul vanzarii la licitatie;
    10. invitatia pentru toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa-l anunte executorului inainte de data stabilita pentru vanzare;
    11. invitatia catre toti cei care vor sa cumpere imobilul sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si, pana la acel termen, sa prezinte oferte de cumparare;
    12. mentiunea ca ofertantii sunt obligati sa depuna, pana la termenul de vanzare, o cautiune reprezentand 10% din pretul la care a fost evaluat imobilul;
    13. data afisarii publicatiei de vanzare;
    14. semnatura si stampila executorului judecatoresc.
    Termenul stabilit pentru vanzare nu va fi mai scurt de 30 de zile si nici mai lung de 60 de zile de la afisarea publicatiei de vanzare la locul unde va avea loc licitatia.
    Publicatia de vanzare se va afisa la sediul organului de executare si al instantei de executare, la locul unde se afla imobilul urmarit, la sediul primariei in a carei raza teritoriala este situat imobilul, precum si la locul unde se desfasoara licitatia, daca acesta este altul decat locul unde este situat imobilul.
    Executorul judecatoresc, la cererea celui interesat, va anunta vanzarea la licitatie si intr-un ziar de larga circulatie.
    Debitorul va fi instiintat despre data, ora si locul vanzarii.
    Dispozitiile Art. 439 alin. 2 sunt aplicabile.
   
Art. 505
    In cazul in care se urmareste imobilul unui minor sau al unei persoane puse sub interdictie, o copie de pe publicatia de vanzare a imobilului se depune si la parchetul de pe langa instanta de executare.
   
Art. 506
    Persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitatie sunt obligate sa depuna la Trezoreria Statului, la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. sau la orice alta institutie bancara, la dispozitia executorului judecatoresc, pana la termenul stabilit pentru vanzare, o cautiune reprezentand 10% din pretul de incepere a licitatiei pentru termenul respectiv. Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare.
    Nu au obligatia de a depune cautiunea prevazuta la alin. 1 creditorii care au creante in rang util, potrivit ordinii de preferinta prevazute de Art. 563 si 564.
    De asemenea, sunt dispensate de cautiunea prevazuta la alin. 1 persoanele care, impreuna cu debitorul, detin imobilul urmarit in proprietate comuna pe cote-parti.
   
Art. 507
    Vanzarea se face la sediul organului de executare sau al instantei de executare ori la locul unde este situat imobilul sau in orice alt loc, daca se considera ca este mai potrivit pentru buna valorificare a acestuia. In comune vanzarea se poate efectua si la sediul primariei in raza careia este situat imobilul.
    Debitorul nu poate licita nici personal, nici prin alte persoane.
   
Art. 508
    Vanzarea la licitatie se face in mod public si se va tine separat pentru fiecare imobil sau corp de proprietate.
    Daca mai multe corpuri de proprietate sunt grevate cu aceeasi ipoteca sau daca corpul de proprietate este compus din mai multe parcele, executorul judecatoresc va putea dispune, la cererea debitorului sau a creditorului urmaritor, ca vanzarea sa se faca in acelasi timp pentru mai multe corpuri de proprietate sau separat pentru fiecare parcela in parte.
    In cazul cand corpurile de proprietate sau parcelele se vand separat, ordinea vanzarii lor va fi aratata de debitor, iar in lipsa unei asemenea mentiuni, va fi stabilita de executor.
   
Art. 509
    Licitatia incepe prin citirea de catre executor a publicatiei de vanzare si a ofertelor primite pana la acea data.
    Executorul va oferi spre vanzare imobilul, prin trei strigari succesive, la intervale de timp care sa permita optiuni si supralicitari, pornind de la pretul oferit care este mai mare decat cel la care s-a facut evaluarea potrivit Art. 500 alin. 2 sau, in lipsa unei asemenea oferte, chiar de la acest pret.
    Daca imobilul este grevat de vreun drept de uzufruct, uz, abitatie sau servitute intabulate ulterior inscrierii vreunei ipoteci, la primul termen de vanzare strigarile vor incepe de la pretul cel mai mare oferit sau, in lipsa, de la cel fixat in publicatie, scazut cu valoarea acestor drepturi socotita potrivit Art. 500 alin. 4.
    Daca din cauza existentei drepturilor aratate la alin. 3 nu s-a putut obtine un pret suficient pentru acoperirea creantelor ipotecare inscrise anterior, socotite dupa datele din cartea funciara, executorul judecatoresc va relua in aceeasi zi licitatia pentru vanzarea imobilului liber de acele drepturi; in acest caz, strigarile vor incepe de la pretul mentionat in publicatia de vanzare, fara scaderea aratata in alin. 3.
    In cazul in care nu este oferit nici pretul la care imobilul a fost evaluat, vanzarea se va amana la un alt termen, de cel mult 60 de zile, pentru care se va face o noua publicatie in conditiile Art. 504 alin. 3. La acest termen licitatia va incepe de la pretul de 75% din cel la care imobilul a fost evaluat. Daca nu se obtine pretul de incepere a licitatiei, la acelasi termen bunul va fi vandut la cel mai mare pret oferit. Vanzarea se va putea face chiar daca se prezinta o singura persoana care ofera pretul de la care incepe licitatia.
   
Art. 510
    Executorul va declara adjudecatar persoana care, la termenul de licitatie, a oferit pretul de vanzare potrivit dispozitiilor Art. 509. La pret egal va fi preferat cel care are un drept de preemtiune asupra bunului urmarit.
    In toate cazurile, creditorii urmaritori sau intervenienti nu pot sa adjudece bunurile oferite spre vanzare la un pret mai mic de 75% din cel la care imobilul a fost evaluat.
   
Art. 511
    Executorul va intocmi un proces-verbal despre desfasurarea si rezultatul fiecarei licitatii. In procesul-verbal vor fi mentionati toti cei care au participat la licitatie, sumele oferite de fiecare participant, precum si adjudecatarul imobilului. Procesul-verbal va fi semnat de executor, creditor, debitor si de adjudecatar.
   
Art. 512
    Adjudecatarul imobilului va depune pretul la dispozitia executorului judecatoresc in termen de cel mult 30 de zile de la data vanzarii, tinandu-se seama de cautiunea depusa in contul pretului.
    Cand adjudecatar este un creditor, el poate depune creanta sa in contul pretului, fiind obligat, daca este cazul, sa depuna diferenta de pret. Daca exista alti creditori care au un drept de preferinta in conditiile Art. 563 si 564, el va depune pana la concurenta pretului de adjudecare si suma necesara pentru plata creantelor lor, in masura in care acestea nu sunt acoperite prin diferenta de pret.
   
Art. 513
    Daca adjudecatarul nu depune pretul in termenul prevazut de Art. 512 alin. 1, imobilul se va scoate din nou in vanzare in contul acestuia, el fiind obligat sa plateasca cheltuielile prilejuite de noua licitatie si eventuala diferenta de pret. Adjudecatarul va putea sa achite la termenul de licitatie pretul oferit initial, caz in care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitatie.
    Daca la noul termen de licitatie imobilul nu a fost vandut, fostul adjudecatar este obligat sa plateasca toate cheltuielile prilejuite de urmarirea imobilului.
    Suma datorata potrivit alin. 1 si 2 de fostul adjudecatar se stabileste de executor prin procesul-verbal de licitatie, care constituie titlu executoriu. Aceasta suma se va retine cu precadere din cautiunea depusa.
   
Art. 514
    Dupa adjudecarea imobilului catre unul dintre participantii la licitatie, executorul, la cerere, va dispune restituirea cautiunilor depuse de ceilalti participanti, procedand, cand este cazul, potrivit dispozitiilor Art. 513 alin. 3.
   
Art. 515
    La cererea adjudecatarului, executorul judecatoresc, cu acordul creditorului, poate stabili plata pretului in rate, numarul acestora, cuantumul si data scadentei lor, precum si suma care se plateste de indata drept avans.

Sectiunea a IV-a Actul de adjudecare

Art. 516
    Dupa plata integrala a pretului sau a avansului prevazut la Art. 515 si dupa expirarea termenului de 15 zile prevazut la Art. 401 alin. 1 lit. a), executorul, pe baza procesului-verbal de licitatie, va intocmi actul de adjudecare, care va cuprinde urmatoarele mentiuni:
    1. denumirea si sediul organului de executare;
    2. numele si calitatea executorului;
    3. numarul si data procesului-verbal de licitatie;
    4. numele si domiciliul sau, dupa caz, denumirea si sediul debitorului si adjudecatarului;
    5. pretul la care s-a vandut si modalitatea de achitare in cazul in care vanzarea s-a facut cu plata in rate;
    6. mentiunea, daca este cazul, ca imobilul s-a vandut grevat de drepturile de uzufruct, uz, abitatie sau servitute, ori, dupa caz, liber de aceste drepturi, in conditiile prevazute de Art. 509 alin. 3 si 4;
    7. datele de identificare a imobilului;
    8. mentiunea ca actul de adjudecare este titlu de proprietate si ca poate fi inscris in cartea funciara, precum si a faptului ca, pentru adjudecatar, constituie titlu executoriu impotriva debitorului, daca imobilul se afla in posesiunea acestuia din urma, sau impotriva oricarei persoane care are in posesiune ori detine in fapt, fara niciun titlu, imobilul adjudecat;
    9. mentiunea ca, pentru creditor, actul de adjudecare constituie titlu executoriu impotriva cumparatorului care nu plateste diferenta de pret, in cazul in care vanzarea s-a facut cu plata pretului in rate;
    10. semnatura si stampila executorului, precum si semnatura adjudecatarului.
Art. 517
    Un exemplar de pe actul de adjudecare se va preda dobanditorului spre a-i servi ca titlu de proprietate si pentru a fi inscris in cartea funciara.
    In cazul in care imobilul a fost vandut cu plata pretului in rate, executorul va inainta un exemplar al actului de adjudecare biroului de carte funciara pentru a inscrie in cartea funciara interdictia de instrainare si grevare a imobilului pana la plata integrala a pretului si a dobanzii corespunzatoare.
    Executorul va preda, totodata, un exemplar al actului de adjudecare creditorului urmaritor, care ii va servi ca titlu executoriu impotriva cumparatorului, daca acesta nu plateste diferenta de pret.

Sectiunea a V-a Efectele adjudecarii

   
Art. 518
    Prin actul de adjudecare proprietatea imobilului sau, dupa caz, un alt drept real care a facut obiectul urmaririi silite se transmite de la debitor la adjudecatar. De la aceasta data adjudecatarul are dreptul la fructe si venituri, datoreaza dobanzile pana la plata integrala a pretului si suporta toate sarcinile imobilului.
    Prin intabulare, adjudecatarul dobandeste dreptul de a dispune de imobilul cumparat, potrivit regulilor de carte funciara.
    De la data intabularii imobilul ramane liber de orice ipoteci sau alte sarcini privind garantarea drepturilor de creanta, creditorii putandu-si realiza aceste drepturi numai din pretul obtinut. Daca pretul de adjudecare se plateste in rate, sarcinile se sting la plata ultimei rate.
    Ipotecile si celelalte sarcini reale, precum si drepturile reale intabulate dupa notarea somatiei in cartea funciara se vor radia din oficiu, afara de acelea pentru care adjudecatarul ar conveni sa fie mentinute; de asemenea, vor fi radiate din oficiu drepturile reale intabulate ulterior inscrierii vreunei ipoteci, daca vanzarea s-a facut in conditiile prevazute de Art. 509 alin. 4, toate notarile facute cu urmarirea silita, precum si interdictia de instrainare sau de grevare, daca exista, inclusiv promisiunea de a incheia un contract viitor, daca pana la intocmirea actului de adjudecare beneficiarul promisiunii nu si-a inscris in cartea funciara dreptul dobandit in temeiul contractului care a facut obiectul acesteia.
    Daca imobilul a fost cumparat cu plata pretului in rate, cumparatorul nu il va putea instraina sau greva, fara incuviintarea creditorilor urmaritori, inainte de plata integrala a pretului.

Art. 519
    Locatiunea si celelalte acte juridice privitoare la imobil raman in fiinta sau, dupa caz, inceteaza, potrivit legii.
    Platile facute inainte de scadenta de catre locatar sau alte persoane interesate sunt supuse dispozitiilor Art. 498 alin. 3.

Sectiunea a VI-a Dispozitii speciale

Art. 520
    Orice cerere de evictiune, totala sau partiala, privind imobilul adjudecat este stinsa, daca imobilul adjudecat era inscris in cartea funciara si daca, de la data inregistrarii cererii de inscriere formulate de dobanditorul anterior al dreptului inscris in folosul tertului adjudecatar, au trecut cel putin 3 ani.
    In cazul imobilelor inscrise pentru prima data in cartea funciara, in temeiul actului de adjudecare, cererea de evictiune se va prescrie in termen de 3 ani de la data inscrierii actului de adjudecare in cartea funciara. Aceasta prescriptie curge si impotriva disparutilor, minorilor si persoanelor puse sub interdictie.

Art. 521
    In cazul in care cererea de evictiune este introdusa inainte de imparteala pretului de adjudecare, instanta de executare, la solicitarea adjudecatarului, va putea sa suspende, cu sau fara cautiune, imparteala pretului pana la judecarea definitiva a cererii de evictiune.
   
Art. 522
    Daca a fost evins total sau partial, adjudecatarul il poate actiona pe debitorul urmarit pentru a fi despagubit.
    In masura in care nu se poate indestula de la debitor, adjudecatarul ii poate actiona pe creditorii care au incasat pretul de adjudecare, in limita sumei incasate de acestia.
   
Art. 523
    In tot cursul executarii silite asupra bunurilor imobile, debitorul sau alta persoana interesata poate obtine desfiintarea masurilor asiguratorii sau de executare, consemnand la dispozitia creditorului urmaritor intreaga valoare a creantei, cu toate accesoriile si cheltuielile de executare.
    Dispozitiile Art. 428 alin. 2 - 4 se aplica in mod corespunzator.
    In cazul in care cererea este admisa, instanta, cu acordul debitorului, va dispune si eliberarea sumei in mainile creditorului.
   
Art. 524 - 561
    Abrogate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2000.

CAP. 5 Eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin executarea silita

   
Art. 562
    Suma de bani realizata prin executarea silita se elibereaza creditorului urmaritor pana la acoperirea integrala a drepturilor sale, iar suma ramasa disponibila se preda debitorului.
   
Art. 563
    In cazul in care executarea silita a fost pornita de mai multi creditori sau cand, pana la eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare, au depus si alti creditori titlurile lor, executorul judecatoresc procedeaza la distribuirea sumei potrivit urmatoarei ordini de preferinta, daca legea nu prevede altfel:
    a) creantele reprezentand cheltuieli de judecata, pentru masuri asiguratorii sau de executare silita, pentru conservarea bunurilor al caror pret se distribuie, precum si orice alte cheltuieli facute in interesul comun al creditorilor;
    b) creantele reprezentand salarii si alte datorii asimilate acestora, pensiile, sumele cuvenite somerilor, potrivit legii, ajutoarele pentru intretinerea si ingrijirea copiilor, pentru maternitate, pentru incapacitate temporara de munca, prevenirea imbolnavirilor, refacerea sau intarirea sanatatii, ajutoarele de deces, acordate in cadrul asigurarilor sociale, precum si creantele reprezentand obligatia de reparare a pagubelor cauzate prin moarte, vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii;
    c) creantele rezultand din obligatia de intretinere, alocatii pentru copii sau obligatia de plata a altor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta;
    d) creantele bugetare provenite din impozite, taxe, contributii si din alte sume stabilite potrivit legii, datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale si bugetelor fondurilor speciale;
    e) creantele rezultand din imprumuturi acordate de stat;
    f) creantele reprezentand despagubiri pentru repararea pagubelor pricinuite proprietatii publice prin fapte ilicite;
    g) creantele rezultand din imprumuturi bancare, din livrari de produse, prestari de servicii sau executari de lucrari, precum si din chirii sau arenzi;
    h) creantele reprezentand amenzi cuvenite bugetului de stat sau bugetelor locale;
    i) alte creante.
    In cazul creantelor care au aceeasi ordine de preferinta, daca legea nu prevede altfel, suma realizata se repartizeaza intre creditori proportional cu creanta fiecaruia.
   
Art. 564
    Daca exista creditori care, asupra bunului vandut, au drepturi de gaj, ipoteca sau alte drepturi de preferinta conservate, in conditiile prevazute de lege, la distribuirea sumei rezultate din vanzarea bunului, creantele lor vor fi platite inaintea creantelor prevazute la Art. 563 alin. 1 lit. b).
   
Art. 565
    Dobanzile si penalitatile sau alte asemenea accesorii ale creantei principale vor urma ordinea de preferinta a acestei creante.
   
Art. 566
    In cazul in care unul dintre titlurile depuse de creditorii urmaritori contine obligatia debitorului de a plati o suma de bani in mod periodic, iar bunurile ramase in patrimoniul debitorului dupa efectuarea executarii sau veniturile sale nu asigura plata in viitor a ratelor datorate, executorul judecatoresc sau partea interesata va sesiza instanta in circumscriptia careia se face executarea. Instanta va stabili suma globala cu care creditorul va participa la distribuirea sumei realizate prin urmarire. Incheierea se da cu citarea partilor si este supusa numai recursului.
    Daca debitorul a decedat si se constata ca, in raport cu numarul mostenitorilor, locul unde acestia se gasesc, modul in care s-a facut imparteala mostenirii sau cu alte asemenea imprejurari, plata in rate a creantelor este greu de realizat, instanta poate, la cererea creditorului, sa procedeze potrivit alin. 1, stabilind suma totala ce se cuvine creditorului, precum si suma pe care o va plati fiecare mostenitor in parte.
   
Art. 567
    Creantele conditionale sau afectate de un termen suspensiv se vor plati potrivit ordinii de preferinta prevazute la Art. 563 si 564.
    Daca conditia este rezolutorie, nu se va putea elibera creditorului suma cuvenita decat daca acesta va da o cautiune sau va constitui o ipoteca in favoarea celor care ar trebui sa se foloseasca de aceasta suma in cazul indeplinirii conditiei.
    Daca conditia este suspensiva, suma cuvenita creditorului va fi distribuita creditorilor care vin dupa acesta, daca acestia vor da o cautiune sau vor constitui o ipoteca pentru a garanta restituirea sumei primite in caz de indeplinire a conditiei.
    In cazul in care creditorii prevazuti la alin. 2 si 3 nu dau o cautiune sau nu constituie o ipoteca, suma se va consemna la Casa de Economii si Consemnatiuni pana la indeplinirea conditiei rezolutorii sau suspensive.
   
Art. 568
    Daca creanta este afectata de un termen suspensiv, aceasta se va plati chiar daca termenul nu s-a implinit. Cand o astfel de creanta este fara dobanda, plata inainte de termen nu se va face decat daca se scade dobanda cuvenita pana la implinirea termenului. Daca insa creditorul nu este de acord sa se faca scaderea, partea sa se va consemna la Casa de Economii si Consemnatiuni, pentru a fi eliberata la implinirea termenului.
   
Art. 569
    Eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare se poate face numai dupa trecerea unui termen de 15 zile de la data depunerii sumei, cand executorul va proceda, dupa caz, la eliberarea sau distribuirea acesteia, cu citarea partilor si a creditorilor care si-au depus titlurile.
    In cazul valorificarii bunurilor grevate de un drept de gaj ori ipoteca sau de alte drepturi reale dobandite dupa inscrierea vreunei garantii reale asupra acestor bunuri, despre care a luat cunostinta in conditiile Art. 425 ori Art. 500 alin. 3, executorul este obligat sa incunostinteze din oficiu pe creditorii in favoarea carora au fost constituite aceste sarcini, pentru a participa la distribuirea pretului.
    In acest caz, titularii drepturilor de uzufruct, uz, abitatie si servitute, stinse prin adjudecare, vor fi trecuti in ordinea inscrierii cu valoarea acestor drepturi inscrise in cartea funciara, iar daca nu este inscrisa, cu valoarea determinata potrivit Art. 500 alin. 4, care poate fi contestata in conditiile Art. 570 alin. 2.
   
Art. 570
    Despre eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare, executorul va intocmi de indata un proces-verbal, care se va semna de persoanele interesate care sunt prezente.
    Cel nemultumit de modul stabilit pentru eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare poate cere executorului sa consemneze obiectiile sale in procesul-verbal, care poate fi contestat in termen de 3 zile. Contestatia suspenda de drept eliberarea sau, dupa caz, distribuirea. Judecata ei se face de urgenta si cu precadere, cu citarea in termen scurt a partilor.
   
Art. 571
    Dupa intocmirea procesului-verbal prevazut de Art. 570 alin. 1 nici un creditor nu mai este in drept sa ceara a participa la distribuirea sumelor rezultate din executarea silita.

   
CAP. 6 Predarea silita a bunurilor si executarea silita a altor obligatii de a face sau de a nu face

Sectiunea I Dispozitii comune

Art. 572
    In cazul in care obligatia debitorului prevazuta in titlul executoriu consta in lasarea posesiunii unui bun, in predarea unui bun ori a folosintei acestuia, in desfiintarea unei constructii, plantatii sau a altei lucrari ori in indeplinirea oricarei alte activitati stabilite pentru realizarea drepturilor creditorului, iar debitorul nu executa de bunavoie obligatia sa in termenul prevazut in somatie, executorul sau, dupa caz, creditorul, in raport cu imprejurarile cauzei si natura obligatiei ce se executa, va proceda fie la executarea silita, fie va sesiza instanta de executare in vederea aplicarii unei amenzi civile.
   
Art. 573
    Daca creditorul justifica o nevoie urgenta sau exista pericol ca debitorul sa se sustraga de la urmarire, presedintele instantei de executare va putea dispune, prin incheiere irevocabila, data fara citarea partilor, ca executarea silita a obligatiilor prevazute la Art. 572 sa se faca de indata, fara somatie.
   
Art. 574
    Daca in titlul executoriu nu s-a stabilit ce suma urmeaza a fi platita ca echivalent al valorii lucrului in cazul imposibilitatii predarii acestuia, instanta de executare, la cererea creditorului, va stabili aceasta suma prin hotarare data cu citarea partilor.
    Hotararea este executorie si este supusa recursului. Suspendarea executarii acestei hotarari nu se va putea obtine decat cu consemnarea sumei stabilite. Dispozitiile Art. 428 sunt aplicabile in mod corespunzator.
    Pe baza cererii prevazute la alin. 1 instanta va putea infiinta masuri asiguratorii.

Sectiunea a II-a Predarea silita a bunurilor mobile

    Art. 575
    Daca partea obligata sa predea un bun mobil, determinat prin calitate si cantitate, nu-si indeplineste obligatia in termen de o zi de la primirea somatiei, predarea lui se va face prin executare silita.
   
Art. 576
    In vederea executarii silite a obligatiei prevazute la Art. 575, executorul judecatoresc va ridica bunul urmarit de la debitor sau de la persoana la care se afla, punandu-l pe creditor in drepturile sale, stabilite prin titlul executoriu.
   
Art. 577
    Executorul judecatoresc va incheia, in conditiile Art. 388, un proces-verbal despre indeplinirea executarii, stabilind totodata cheltuielile de executare pe care urmeaza sa le plateasca debitorul. Procesul-verbal constituie titlu executoriu in privinta cheltuielilor de executare stabilite in sarcina debitorului.

Sectiunea a III-aPredarea silita a bunurilor imobile

Art. 578
    Daca partea obligata sa paraseasca ori sa predea un imobil nu-si indeplineste aceasta obligatie in termen de 5 zile de la primirea somatiei, ea va fi indepartata prin executare silita, iar imobilul va fi predat celui indreptatit.
   
Art. 579
    In vederea executarii silite a obligatiei prevazute la Art. 578, executorul judecatoresc va soma pe debitor sa paraseasca de indata imobilul, iar in caz de impotrivire, va elibera imobilul cu ajutorul fortei publice, punand pe creditor in drepturile sale.
   
Art. 580
    Daca executarea priveste un imobil in care se gasesc bunuri mobile ce nu formeaza obiectul executarii si pe care debitorul nu le ridica singur, executorul va incredinta aceste bunuri in pastrarea unui custode, pe cheltuiala debitorului.
   
Art. 5801
    Despre indeplinirea executarii potrivit prevederilor prezentei sectiuni executorul judecatoresc va intocmi un proces-verbal, dispozitiile Art. 577 fiind aplicabile.

Sectiunea a IV-a Executarea silita a altor obligatii de a face sau a obligatiilor de a nu face

Art. 5802
    Daca debitorul refuza sa indeplineasca o obligatie de a face cuprinsa intr-un titlu executoriu, in termen de 10 zile de la primirea somatiei, creditorul poate fi autorizat de instanta de executare, prin incheiere irevocabila, data cu citarea partilor, sa o indeplineasca el insusi sau prin alte persoane, pe cheltuiala debitorului.
   
Art. 5803
    (1) Daca obligatia de a face nu poate fi indeplinita prin alta persoana decat debitorul, acesta poate fi constrans la indeplinirea ei, prin aplicarea unei amenzi civile. Instanta sesizata de creditor poate obliga pe debitor, prin incheiere irevocabila, data cu citarea partilor, sa plateasca, in favoarea statului, o amenda civila de la 20 lei la 50 lei, stabilita pe zi de intarziere pana la executarea obligatiei prevazute in titlul executoriu.
    (2) Daca in termen de 6 luni debitorul nu va executa obligatia prevazuta in titlul executoriu, la cererea creditorului, instanta care a dispus obligarea debitorului la plata unei amenzi civile pe zi de intarziere in favoarea statului va fixa suma datorata statului cu acest titlu, prin incheierea irevocabila, data cu citarea partilor, iar pentru acoperirea prejudiciilor cauzate prin neindeplinirea obligatiei prevazute de alin. 1, creditorul poate cere obligarea debitorului la daune-interese; in acest din urma caz, dispozitiile Art. 574 sunt aplicabile in mod corespunzator.
    (3) Amenda civila va putea fi anulata, in tot sau in parte, ori redusa, daca debitorul executa obligatia prevazuta in titlul executoriu sau, dupa caz, pentru alte motive temeinice, pe cale de contestatie la executare.
    (4) Incheierile date in conditiile prezentului articol sunt executorii si se comunica din oficiu, prin grija grefierului de sedinta, organelor fiscale competente in vederea executarii silite, potrivit Codului de procedura fiscala.
    (5) Pentru neexecutarea obligatiilor prevazute in prezentul articol nu se pot acorda daune cominatorii.
   
Art. 5804
    Dispozitiile prevazute in sectiunea de fata sunt aplicabile in mod corespunzator si in cazul cand titlul executoriu cuprinde o obligatie de a nu face.
    Creditorul va putea cere instantei de executare sa fie autorizat, prin incheiere irevocabila, data cu citarea partilor, sa desfiinteze el insusi sau prin alte persoane, daca este cazul, pe socoteala debitorului, lucrarile facute de acesta impotriva obligatiei de a nu face.
   
Art. 5805
    In cazurile prevazute de Art. 580^2 si 580^4, daca debitorul se opune la executarea obligatiei de catre creditor, acesta va putea obtine, prin intermediul executorului judecatoresc, concursul organelor de politie, jandarmerie sau al altor agenti ai fortei publice, dupa caz.Data aparitiei: 20 Iunie 2007Votati pagina "Codul de procedura civila - executare silita2":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Distribuie acest articol in reteaua de socializare preferata
Andrei Savescu va ofera "Practica avocatiala in 2014"

100 de modele de Cereri, Note de Aparare, Cai de Atac, Concluzii si Contracte

Toate Modificarile din Codul Civil si Codul de Procedura Civila

Aflati detalii >>


Trimite opinia ta comunitatii E-juridic.ro
  Da, doresc să descarc GRATUIT Raportul special Cele mai solicitate CONTRACTE de comodat, locatiune, inchiriere si vanzare-cumparare in conformitate cu NOUL COD CIVIL si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informareComentarii articol
Postat de: ki*****
  Head päeva,    Kiva teile teatada, et pakume igasuguseid laenu nagu võlgade konsolideerimise laenud, ettevõtete laenude, erasektori laenud, kodu refinantseerimine laenud, ettevõtte laenu, kontoris laenu-, äri-laenu ja nii palju madala intressimääraga 3%, kui huvitatud võtke meiega täna emailiga: kivaloanservice@yahoo.com LAENUTAOTLUS VORM Eesnimi: Perekonnanimi: Riik: riik: aadress: Sugu: Vanus: Mees või naine: Perekonnaseis: Amet: Kuu sissetulek: Laenusumma Vajalik: Summa sõnadega: Laenu kestus: Eesmärk Loan: Cell Phone Number: Office arv: Kas olete kohaldada enne: Saada meile: kivaloanservice@yahoo.com tänan parimate soovidega Kiva.org
Data adaugarii: 2014-07-03

Postat de: jo*****
  Ai nevoie de un īmprumut rapid și ușor? Eu sunt Domnul Jonna, CEO al Jonna Finanțe companiei de īmprumut, eu sunt pentru a vă īnștiința că aceasta este o firmă de creditare care oferă īmprumuturi la o rată a dobānzii de 2% pānă la organizațiile de oameni / afaceri care au nevoie de bani. Vreau să știți că suma de īmprumut va fi acordat la tine. Va oferim toate tipurile de credite pentru persoane minte grave, care au nevoie de asistență financiară. Pentru a obține procedurile de īmprumut a īnceput, trimite-ne urmatoarele detalii:-mail: jonnafinance@outlook.com
Data adaugarii: 2014-06-27

Postat de: re*****
  Alo Ai nevoie de un īmprumut de urgență pentru a plăti datoria, plăti facturile, să rezolve probleme și asistență financiară pentru a sprijini afacerea dvs. sau compania ta. dacă da, să ne contactați prin emial Realpersonalfinanceloan@live.com
Data adaugarii: 2014-06-12

Postat de: ma*****
  Bună ziua, sunteți īn nevoie sau sunteți īn criză de fonduri, sau aveți nevoie pentru a finanța afacerea dvs. și să aibă grijă de familia ta? Suntem aici pentru a vă ajuta cu orice fel de īmprumut. E-mail cu amabilitate mauricefinance@hotmail.com astăzi și de a lua dvs. de īmprumut la rata dobānzii de 2%. EMAIL: mauricefinance@hotmail.com Cu respect, Domnule, Maurice
Data adaugarii: 2014-06-07

Postat de: sz*****
  buna ziua,ma numesc romeo si am o nelamurire:girand pe cineva care nu a platit ratele la un c.a.r. un executor judecatoresc a trimis catre banca la care primesc pensia in cont o solicitare de blocare a contului meu.are acest drept?stiu ca doar casa judeteana de pensii are calitatea de tert poprit ea imi plateste pensia,banca avand doar calitate de DETENTOR.cine incalca legea?banca ca nefiind tert poprit imi blocheaza abuziv contul sau executorul judecatoresc ca ,cunoscand legile si stiind ca banca nu e tert poprit trimite solicitari de blocare a conturilor?daca puteti sa imi spuneti exact ce legi se incalca in acest caz si ce as putea face ca banca s anu imi mai blocheze contul?va multumesc anticipat pt raspuns.
Data adaugarii: 2014-05-27

Postat de: wo*****
  Ne da īmprumuturi īn orice parte a lumii, oferim toate tipurile și tipurile de credite cu rambursare convenabil, tarifele noastre dobānzii este de 2% īn anula muncă de durată, indiferent de locație sau de credit pentru a obține un īmprumut de e-mail: worldbestloans@gmail.com Īmprumutat solicitant interesat să completați formularul de mai jos INFORMAȚII Debitorilor * * Numele Intreg: ...................... * * SEX ............................. * * Vārsta ............................. * * Titlul .................. * * Contact: ................ * * Tara ......................... * * Telefon: * .......................... * * Suma necesară ca īmprumut: .......... * * Īmprumut Durata: .................. * * Venituri anuale: .................. * * Ocupatia: ..................... * * Garantie: ..................... * * Plata: lunar sau anual Vă mulțumim și Dumnezeu să vă binecuvānteze VEDERE LARRY BUKNOR
Data adaugarii: 2014-05-18

Postat de: ce*****
  ceea ce privește Ai căuta fonduri pentru a-și plăti datoriile Avansate de finanțare pentru a īncepe propria afacere? Ești īn nevoie de īmprumuturi private sau de afaceri pentru scopuri diferite? Privind pentru īmprumuturi pentru proiecte mari Avansate de finanțare pentru o serie de alte procese? Dacă oricare dintre problemele de mai sus, putem fi de ajutor Tu, dar eu vreau să īnțelegeți că ne-am da noastre īmprumuturi cu dobāndă de 3%. Candidații ne pot contacta Acest detaliu. E-mail: centralfinancee11@gmail.com
Data adaugarii: 2014-05-17

Postat de: jo*****
  dacă aveți probleme financiare, nu vă faceți griji nici mai veni īnapoi la centrul de ajutor de īmprumut, am ajutat mulți cetățeni din diferite continent cu serviciile noastre de īmprumut, pentru a primi īnapoi la noi și de a obține o oportunitate de, contactati-ne acum prin e-mail ca johnlutherloanfirm1@outlook.com ceea ce privește
Data adaugarii: 2014-05-15

Postat de: user
  Salut, Sunteți īn căutarea pentru un īmprumut de afaceri, credit de nevoi personale, credit casa, etc.? Suntem īn prezent, oferind personale și de īmprumut de afaceri pentru orice persoană interesată, la rata dobānzii 2% de la 1 la 30 de ani. nume: Data nașterii: gen: Stare civilă: adresa: Oraș: Țară: telefon: Suma de īmprumut: Īmprumut Durata: Venitul lunar net. Contactati-ne: creditsolutionhome@outlook.com
Data adaugarii: 2014-05-08

Postat de: ke*****
  Alo Am Mr.Kelvin Lee creditor privat īmprumut am sugera o rată a dobānzii de īmprumut 2% se aplică acum pentru orice tip de īmprumut care aveți nevoie pentru a reduce informațiile necesare pentru a īncepe scrisoarea de īmprumut bine kelvinlee22@outlook.com pentru mai multe informații Numele complet sex: Adresa de contact: Țară: de stat: vārstă: Venituri lunare de anunțuri: Număr de telefon: Suma īmprumutului: Īmprumut Durata: Interesati, va rugam sa ne contactati prin e-mail: kelvinlee22@outlook.com mulțumesc Mr.Kelvin Lee
Data adaugarii: 2014-04-16

Postat de: ke*****
  Alo Am Mr.Kelvin Lee creditor privat īmprumut am sugera o rată a dobānzii de īmprumut 2% se aplică acum pentru orice tip de īmprumut care aveți nevoie pentru a reduce informațiile necesare pentru a īncepe scrisoarea de īmprumut bine kelvinlee22@outlook.com pentru mai multe informații Numele complet sex: Adresa de contact: Țară: de stat: vārstă: Venituri lunare de anunțuri: Număr de telefon: Suma īmprumutului: Īmprumut Durata: Interesati, va rugam sa ne contactati prin e-mail: kelvinlee22@outlook.com mulțumesc Mr.Kelvin Lee
Data adaugarii: 2014-04-16

Postat de: ma*****
  Ai nevoie de un īmprumut de urgență pentru a plăti facturile? Pentru a finanța educația dumneavoastră? Pentru a avea grijă de tine și familia ta? Pentru a stabili o afacere? Sau un īmprumut de orice fel? Dacă da mauricefinance@hotmail.com este locul potrivit pentru a obține dvs. de īmprumut de urgență de la rata dobānzii de 2%. EMAIL: mauricefinance@hotmail.com Cu respect, MR MAURICE
Data adaugarii: 2014-03-06

Postat de: ra*****
  contact pentru 3% asigura și negarantate īmprumut. īmprumuta sumă de la 5000 la maxim sumă de 5000.000 EUR. răspuns via de e-mail. rajendrakumar@qq.com
Data adaugarii: 2014-03-03

Postat de: jo*****
  Ești īn nevoie de un īmprumut de urgență? Ai nevoie de nici un fel de īmprumut pentru a porni o afacere? Ai nevoie de un īmprumut pentru a cumpăra o casă sau o mașină? Sau aveți nevoie de un īmprumut pentru a plăti facturile sau pentru a avea grijă de sine dumneavoastră? Dacă da, ne e-mail azi la jonnafinance@outlook.com și de a lua dvs. de īmprumut .. E-mail: jonnafinance@outlook.com Salutari mr Jonna
Data adaugarii: 2014-02-06

Postat de: ma*****
  Esti nevoie de un īmprumut de urgență? Ai nevoie de nici un fel de īmprumut pentru a porni o afacere? Ai nevoie de un īmprumut pentru a cumpăra o casă sau o mașină? Sau aveți nevoie de un īmprumut pentru a plăti facturile sau pentru a avea grijă de sine dumneavoastră? Dacă da, ne e-mail azi la mauricefinance@hotmail.com și de a lua dvs. de īmprumut .. E-mail: mauricefinance@hotmail.com Salutari
Data adaugarii: 2013-12-19

Postat de: da*****
  Buna Ziua toți Sunt Mrs.Rosita Dawson , un , legitimă și o companie de camatar acreditat de renume . ne īmprumut bani de la persoane fizice la nivelul de 3 % , care au nevoie de asistență financiară . Ai un credit rău sau vă aflați īn nevoie de bani pentru a plăti facturile ? Vrem să utilizați acest mediu pentru a vă informa că am acordă asistență beneficiar de fiabile ca vom fi bucuroși să vă un īmprumut oferit. Nici o verificare de credit , 100 % garantat . E-mail : dawsonrositaloans@live.com solicitantul va īncepe rambursarea creditului 6 luni de īmprumut a fost transferat la el / ea . Imposibilitatea de a plăti īnapoi īmprumutul de la această dată / perioadă de asteptat , acțiuni legale vor fi luate īmpotriva reclamantului de către avocatul nostru imediat . Solicitantul care nu este īn măsură să se īntālnească cu rambursare va fi dat două săptămāni mai mult ca o perioadă de grație īnainte de acțiunile legale vor fi luate . PROPRIETĂȚI :īmprumutatul trebuie să furnizeze fie una dintre următoarele : - un permis de conducere , un pașaport internațional sau o carte de identitate valabilă poartă numele lui / ei . Vi se cere sa completati formularul de mai jos īnainte de a putea continua cu īmprumut dumneavoastră . CREDIT FORMULAR : Numele solicitantului : ............... Adresa : ................ Oraș : ....................... De stat : ........................ Țara : .................... Gen : ...................... Starea civila : ................ Varsta : .......................... Ocupația : ................... Rata veniturilor : ................... Spune : ........................... Numarul de birou : ................ Mobil : ....................... Suma solicitată : ............... Durata imprumut : .................. Scopul creditului ..................... După depunerea cererii de īmprumut , vă puteți aștepta la un răspuns preliminar de mai puțin de 24 de ore și de finanțare īn termen de 72-96 de ore de la primirea informațiilor avem nevoie de tine ma contactati pe email compania noastra : dawsonrositaloans@live.com Cu respect . Dna Rosita Dawson .
Data adaugarii: 2013-10-24

Postat de: lo*****
  Bună ziua, Sunt o UNIUNII finanțarea de servicii de credite de formare agent respectabil Leeds City Credit . Sunt aici pentru a vă la un program de īmprumut care face posibil pentru a ajuta persoanele īn dificultate financiară și au nevoie de sprijin financiar care face introducă obține. Ai nevoie de ușor de īmprumut? Ei au avut gravă a creditelor / datoriilor și au nevoie de sprijin financiar? Acestea au fost respinse de către bănci și companii de īmprumut?. Acest sprijin financiar vine de la o rată a dobānzii accesibile de 3%, iar oferta de īmprumut de afaceri variate si credite personale și de īmprumuturi negarantate. Trebuie să completați formularul de cerere pentru procesul de fondurile de īmprumut 1 Numele Intreg: ....... 2 Necesar Suma de īmprumut: ............. 3 Durata imprumut: ......... .......... 4 Scopul creditului: ........ 5 Do you speak English? raspunde tuturor mail prin: lowrateunionfinance@admin.in.th Suntem īn așteptare pentru răspunsul dumneavoastră rapid. mulțumiri UNIUNII FINANCE
Data adaugarii: 2013-09-29

Postat de: ch*****
  Salut, Ai nevoie de un personal sau de afaceri de īmprumut acasă? Ai nevoie de un credit de nevoi personale? Vrei sa cumperi o masina? Vrei să refinanțeze? Ai nevoie de un credit ipotecar? Ai nevoie de un imens capital pentru a porni propunerea dvs. de afaceri sau de extindere? Ți-ai pierdut speranța și crezi că nu există nici o cale de ieșire, și poverile financiare persistă? E-mail-ne prin: charityfinancialservices@hotmail.com Daca grave și doresc să ia un īmprumut de la compania noastră, completați formularul de cerere de īmprumut de mai jos, astfel īncāt să putem īncepe de procesare de īmprumut dumneavoastră.   CREDIT FORMULAR:   nume: Ocupația: GEN: țară: De stat și oraș: ADRESA: Număr de telefon: Venitul lunar: Suma de īmprumut Necesare: Durata imprumut: Aplicati acum daca sunteti interesati Cu respect, Mr.Paul Noel
Data adaugarii: 2013-09-08

Postat de: pe*****
  * Salutări: Obținerea unui īmprumut legitime au fost īntotdeauna o problemă mare pentru clienți nevoia financiară. Problema de credit și garanții sunt ceva clienții sunt īntotdeauna interesat īn căutarea unui īmprumut de la un creditor legitim. Dar serviciile private de credit. a făcut o diferență īn industria de creditare. Mr.Peace Lilmit Financial Services oferă īmprumuturi la 3% a fost creditat de către creditor creditelor acordate clientelei locale și internaționale. Am avut privilegiul de a satisface nevoile lor financiare. Problema de credit voi opri de la obtinerea īmprumut care aveți nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Credite pentru investitori * Consolidarea datoriilor * Īn al doilea rānd Ipoteca * Credite de afaceri * Credite personale * Credit International Nevoilor personale Detalii: * Suma de īmprumut Necesare: * Scopul creditului: * Tara: * Nume: * Lungime: * Varsta: * Telefon: * * Contact E = mail: * peaceloans@hotmail.com * Securitate socială și nici o verificare de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie sa faci este să ne știe exact ce vrei și va face cu siguranta visul adevărat. Mr.Peace Lilmit servicii financiare. spune da atunci cānd băncile spun NU. īn cele din urmă un fond de īmprumut de mici dimensiuni, intermediari, instituții financiare mici avem de capital nelimitat *. * Sincer, de așteptare pentru răspunsul dumneavoastră. Salutari Mr.Peace limită servicii de īmprumut. *
Data adaugarii: 2013-07-09

Postat de: da*****
  Buna Ziua toți Sunt Mrs.Rosita Dawson, un, legitimă și o companie de camatar acreditat de renume. ne īmprumut bani de la persoane fizice la nivelul de 3%, care au nevoie de asistență financiară. Ai un credit rău sau vă aflați īn nevoie de bani pentru a plăti facturile? Vrem să utilizați acest mediu pentru a vă informa că am acordă asistență beneficiar de fiabile ca vom fi bucuroși să vă un īmprumut oferit. Nici o verificare de credit, 100% garantat. E-mail: dawsonrositaloans@live.com solicitantul va īncepe rambursarea creditului trei luni de la īmprumut a fost transferat la el / ea. Imposibilitatea de a plăti īnapoi īmprumutul de la această dată / perioadă de asteptat, acțiuni legale vor fi luate īmpotriva reclamantului de către avocatul nostru imediat. Solicitantul care nu este īn măsură să se īntālnească cu rambursare va fi dat două săptămāni mai mult ca o perioadă de grație īnainte de acțiunile legale vor fi luate. PROPRIETĂȚI: īmprumutatul trebuie să furnizeze fie una dintre următoarele:-un permis de conducere, un pașaport internațional sau o carte de identitate valabilă poartă numele lui / ei. Vi se cere sa completati formularul de mai jos īnainte de a putea continua cu īmprumut dumneavoastră. Cererea de credit FORMULAR: Numele solicitantului: ............... Adresa: ................ Oraș: ....................... De stat: ........................ Țara: .................... Gen: ...................... Starea civila: ................ Varsta: .......................... Ocupația: ................... Rata veniturilor: ................... Spune: ........................... Numarul de birou: ................ Mobil: ....................... Suma solicitată: ............... Durata imprumut: .................. Scopul creditului ..................... După depunerea cererii de īmprumut, vă puteți aștepta la un răspuns preliminar de mai puțin de 24 de ore și de finanțare īn termen de 72-96 de ore de la primirea informațiilor avem nevoie de tine ma contactati pe email compania noastra: dawsonrositaloans@live.com Cu respect. Mrs.Rosita Dawson.
Data adaugarii: 2013-04-18

Postat de: ki*****
  hi Ai nevoie disperata de un Ć®mprumut? AÅ£i fost refuzat de Ć®mprumut de la banca dvs. sau fiecare agenÅ£ie? Aveti nevoie de asistenţă financiară? AveÅ£i nevoie de un Ć®mprumut pentru a plăti facturile sau să cumpere acasă? Vrei sa ai propria afacere şi AveÅ£i nevoie de un Ć®mprumut pentru dvs. cerinÅ£ele financiare? Contactati-ne azi pentru dumneavoastră de Ć®mprumut. Suntem pregătiÅ£i şi capabil să vă ajute , fie de afaceri sau credit de nevoi personale. Oferta este disponibilă la o rată a dobĆ¢nzii accesibile de 3%. Reclamanta ar fi interesat, va rugam sa ne contactati Viae-mail: kingsloanfirm@gmail.com CERERE nume: Nume s: sex: Stare civila: adresa: Oraş / Cod postal: ţări: Data naşterii: Cantitatea necesară de Ć®mprumut: maturitate: Venitul lunar / Venit anual: OcupaÅ£ia: Scopul creditului: Pagina de telefon: Telefon mobil: AÅ£i aplicat pentru un Ć®mprumut Ć®nainte de? Cum aÅ£i auzit despre noi? Vă rugăm să nu uitaÅ£i să se aplice Ć®n Statele Unite Ć®n acest E-mail: kingsloanfirm@gmail.com. ========================================= Vă mulÅ£umim pentru sprijinul acordat Domnul. george alb consultant de management micro-finanÅ£are companiilor Dumnezeu să vă binecuvĆ¢nteze.
Data adaugarii: 2012-03-16

Postat de: cp*****
  se poate pune proprire de banca pe concediu medical
Data adaugarii: 2012-01-18
Adauga acest articol in site-ul tau

Top articole

 NOUL COD RUTIER - actualizat [Vizualizari: 382005]
 Acte necesare - Cazier judiciar [Vizualizari: 370706]
 Codul Civil [Vizualizari: 293092]
 Cod CAEN - Actualizat 2008 [Vizualizari: 248889]
 Codul familiei - actualizat [Vizualizari: 171506]

E-articole juridice

Mai aproape de dumneavostra

Atentie, Juristi!
Noul Cod Civil a modificat Modelele de Contracte folosite!
Cititi cele 38 de modificari care va pot afecta activitatea
Descarcati GRATUIT Raportul Special
Contractele din Noul Cod Civil – Reguli si Exemple

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice