Club Juridic - Tu intrebi, Specialisti raspund!

Contract de comision - model


Cuvinte cheie: Contract, Comision


Contract de comision - model

Incheiat astazi .........................
la .............................................

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ........................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul social in ....................................., (localitatea) str................................. nr. ......, bloc ........, scara ........, etaj .........., apartament ......, judetul/sectorul ......................., avand codul unic de inregistrare nr. ..........., atribut fiscal ..... si numar de ordine in registrul comertului ......./........../............, contul nr. .................., deschis la ..................................., telefon ................., fax ................., reprezentata prin ........................., cu functia de .........................., in calitate de comitent si
sau

1.1. Asociatia familiala ..................................................................... cu sediul in ....................................................................................., (localitatea) str. ...................................................... nr. ......, bloc ......., scara ......, etaj ......, apartament ....., judetul/sectorul ..............................., posesoarea autorizatiei nr. .................... din ................, eliberata de ................................, avand contul nr. ..................., deschis la ......................................., telefon ..............................., fax ................., reprezentata de ............................................., cu functia de ..........................., in calitate de comitent si
sau

1.1. ......................................... (numele si prenumele) cu domiciliul in .................................., (localitatea) str. ..................................... nr. ..........., bloc .........., scara ........., etaj ........, apartament ........, judetul/sector ...................,
posesorul(posesoarea) autorizatiei nr. ...................... din .................., eliberata de ................., persoana fizica care desfasoara activitate economica in mod independent, in calitate de comitent


Contractele Mileniului III
Contractele Mileniului III

Vezi detalii

117 Modele de Cereri si Actiuni in Justitie
117 Modele de Cereri si Actiuni in Justitie

Vezi detaliisi

1.2. S.C. ................................. S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul social in ....................., (localitatea) str. ........................... nr. ......, bloc ........, scara ........, etaj ......., apartament ......, judetul/sectorul ......................., avand codul unic de inregistrare nr. ............. atribut fiscal ............... si numar de ordine in registrul comertului .........../.............../............, contul nr. ........................ deschis la ................., telefon ......................., fax....................., reprezentata prin ..................., cu functia de .................., in calitate de comisionar
sau

1.2. Asociatia familiala ............................ cu sediul in ..............................., (localitatea) str. ............................ nr. ......, bloc .........., scara ........., etaj ........., apartament ....., judetul/sectorul ...................., posesoarea autorizatiei nr. .................... din ................, eliberata de ........................., avand contul nr. ........................., deschis la .................., telefon .........................., fax...................., reprezentata prin ..........................................., cu functia de ......................, in calitate de comisionar
sau

1.2. .................................... (numele si prenumele) cu domiciliul in .................................., (localitatea) str. .............................. nr. ......, bloc ......., scara ......., etaj ........., apartament ......, judetul/sectorul ......................., posesorul autorizatiei nr. ............. din .............., eliberata de ..............., persoana fizica care desfasoara activitate economica in mod independent, in calitate de comisionar
sau

1.2. ....................................... (numele si prenumele) cu domiciliul in ................................, (localitatea) str. ......................................... nr. ......, bloc ....., scara ....., etaj ...., apartament ...., judetul/sector ........................................, nascut la data de ....................... (ziua, luna, anul)  in ........................., (localitatea) fiul (fiica) lui ................................... si al (a) ................................, avand actul de identitate seria ............. nr. ................., eliberat de .............................................. la data de ......................................, codul numeric personal ................................, in calitate de comisionar au convenit sa incheie prezentul contract de comision cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Prospectarea pietii si gasirea de furnizori pentru marfurile prevazute in lista anexa nr. ............... la prezentul contract.

2.2. Marfurile in sortimentele, cantitatile si la preturile maxime prevazute in lista anexa nr. ........., vor fi cumparate de comisionar in nume propriu, dar pe cheltuiala comitentului.

2.3. Marfurile cumparate de comisionar vor fi transportate in depozitul situat in ..................................., (localitatea)  str. ........................... nr. ............, judetul/sectorul ......................., prin grija comitentului/cesionarului pe cheltuiala comitentului.
sau

2.1. Prospectarea pietii, plasarea si vanzarea marfurilor prevazute in lista anexa nr. ............ .

2.2. Predarea-primirea marfurilor se va face pe baza de proces-verbal.

2.3. Marfurile primite spre plasare si vanzare vor fi preluate de la depozitul (depozitele) situat(e) in ..................................., (localitatea) str. ...................................... nr. ........., judetul/sectorul ................., pe cheltuiala ....................... .

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul contract se incheie pe o durata de ...............................................  (zile, saptamani, luni etc.), incepand de la data de ............................ .

3.2. Modificarea contractului se face cu acordul partilor prin act aditional.

IV. PRETUL CONTRACTULUI

4.1. Comitentul se obliga sa plateasca comisionarului un comision de .............% din valoarea marfurilor cumparate/plasate si vandute efectiv.

4.2. Plata comisionului se va face cu numerar/ordin de plata, in contul comisionarului, in termen de ......... zile de la predarea-preluarea si receptia marfurilor.
sau

4.2. Plata comisionului se va face cu numerar/ordin de plata, in contul comisionarului la depunerea contravalorii marfurilor cumparate/plasate si vandute, la casieria .............../in contul bancar al comitentului.

V. GARANTII

5.1. Marfurile cumparate/plasate si vandute vor fi insotite (daca este cazul) de certificatele de garantie aferente.

VI. OBLIGATIILE PARTILOR5)

6.1. Comitentul se obliga:

a) sa puna la dispozitia comisionarului, cu incepere de la data de ..............................., (ziua, luna, anul) sumele de bani solicitate de acesta, in masura contractarii furnizorilor si cumpararii marfurilor pe baza facturilor si a altor documente legale de decontare;

b) sa asigure transportul marfurilor la/de la depozitul situat in ..................................,  (localitatea si adresa) pe cheltuiala ....................;

c) sa plateasca comisionul cuvenit comisionarului in termen de ......... zile de la primirea marfurilor in depozit/depunerea la casierie sau in cont a sumelor realizate din vanzarea marfurilor;

d) sa asigure conditii de predare-primire si receptie, precum si de depozitare a marfurilor cumparate de comisionar;

e) sa-l imputerniceasca pe reprezentantul sau ca sa efectueze primirea/predarea marfurilor in /din depozitul situat in ..........................................................................; (localitatea si adresa)

f) sa achite toate cheltuielile ocazionate de executarea prezentului contract, efectuate de comisionar (transport, manipulare, expediere etc.).

6.2. Obligatiile comisionarului sunt urmatoarele:

a) sa identifice furnizori pentru marfurile care formeaza obiectul prezentului contract si sa le cumpere in nume propriu, dar pe cheltuiala comitentului;
sau
a) sa prospecteze piata, sa plaseze si sa vanda marfurile care formeaza obiectul prezentului contract;
b) sa ia masuri de conservare a marfurilor primite spre plasare si vanzare;
c) sa incheie in nume propriu contracte si alte acte juridice cu furnizorii/clientii in limitele imputernicirilor date prin prezentul contract;
d) sa-l instiinteze pe comitent, cu cel putin ............ (ore, zile) inainte de efectuarea transportului marfurilor, astfel incat comitentul sa poata pregati mijloacele de transport si depozitele, precum si sa delege imputernicitul sau pentru preluarea lor;
e) sa depuna cel putin o data pe zi/saptamana/luna contravaloarea marfurilor plasate si vandute pe baza decontului prezentat comitentului;
f) sa intocmeasca proces-verbal de predare-primire si de receptie a marfurilor cu imputernicitul comitentului.

VII. CLAUZA PENALA

7.1. in cazul in care una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile contractuale la termen sau si le indeplineste in mod necorespunzator, se obliga sa plateasca celeilalte parti:

a) penalitati de .........% din valoarea tranzactiilor;
b) daune-interese in raport de prejudiciul suferit.

VIII. FORTA MAJORA

8.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau/si executarea obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ........................,(zile, ore) producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

8.3. Daca in termen de ............... (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

IX. NOTIFICARILE INTRE PARTI

9.1. in acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

9.2. in cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire (AR) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

9.3. Daca notificarea se trimite de pe telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

9.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

X. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

10.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea si incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de catre reprezentantii lor.

10.2. in cazul in care rezolvarea litigiilor nu este posibila pe cale amiabila de catre reprezentantii partilor, ele se vor rezolva prin arbitrajul Curtii de Arbitraj Comercial international de pe langa Camera de Comert si industrie a Romaniei, in conformitate cu regulile de procedura arbitrala ale acestei Curti.

Hotararea arbitrala este definitiva si obligatorie.
sau

10.2. in cazul in care rezolvarea litigiilor nu este posibila pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti.

XI. CLAUZE FINALE

11.1. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

11.2. Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de .............. exemplare, din care ................ .


                    COMITENT                                             COMISIONAR

Note
1. Contract uzitat foarte frecvent in relatiile comerciale internationale.
2. Acte juridice pe care comisionarul le incheie cu tertii: vanzarea-cumpararea de marfuri; transport de marfuri;
operatiuni cu valori mobiliare etc.
3. in cazul in care comisionarul depaseste aceste limite, comitentul poate refuza operatiunea indeplinita de comisionar.
in schimb, daca isi executa imputernicirea in conditii mai avantajoase decat cele stabilite, comisionarul
trebuie sa dea socoteala pentru avantajele suplimentare, afara de cazul in care, prin contract, s-a prevazut altfel.
4. in caz contrar, comisionarul raspunde pentru neindeplinirea obligatiilor asumate chiar si in cazul unei culpe
usoare.
5. in raport de natura si continutul obiectului contractului, se includ obligatii dintre cele prevazute la acest capitol
al modelului de contract adaptate la specific.Data aparitiei: 07 Iulie 2008

Cat de utila va este aceasta informatie?

Noteaza folosind stelele!

Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

ClubJuridic.ro - intrebarea zilei

Punere sub interdicite sau alta solutie internare bolnav psihic

Intrebare: Am o vecina in varsta de 80 de ani diagnosticata, dupa spusele doctorului de familie dar fara a ne prezenta o dovada, cu dementa mixta (senila si vasculara). Aceasta vecina are un comportament ciudat care deranjeaza toti vecinii, o data la doua zile fie iese pe scara, fie din casa in toiul noptii striga ca fiul ei ii ia banii ca o bate si multe altele. Manifesta o agresivitate verbala si cu tenta sexuala, nimeni nu se poate intelege cu ea. Am incercat in nenumarate randuri sa discutam cu ea sa o facem sa inteleaga ca avem nevoie de liniste in special noaptea dar singurul raspuns pe care l-am primit a fost: "Omorati-ma cu politia si cu Gheorghe (fiul) ca sunteti prieten cu el." Starea de sanatate a acesteia s-a agravat si in conditiile in care fiul acesteia, care este somer de mai multi ani, nu o ingrijeste deloc desi beneficiaza de pensia acesteia prin card bancar. Nu ne este cunoscut in ce conditii (legale sau nu) fiul poate ridica pensia mamei avand in vedere ca femeia este analfabeta. Atat eu cat si asociatia de locatari a blocului in care locuiesc am facut numeroase sesizari si reclamatii atat la Politie, Directia de sanatate Publica cat si la Adminstratia Serviciilor Sociale Comunitare. In urma acestor sesizari raspunsul a fost ca functionari ai institutie s-au deplasat la fata locului, au comunicat fiului posibilitatile exsitente (acordarea unei portii de hrana, internare camin persoane varstnice, incadrare intr-un grad de handicap), iar acesta si-a manifestat disponibilitatea de a face cele necesare pentru implementarea masurilor propuse. Totusi la mai bine de un an de la prima sesizare si la mai bine de trei luni de la cea de-a doua fiul nu a intreprins nimic iar femeia in continuare locuiest in conditii precare, nu este hranita si se manifesta galagios si uneori violent cu vecinii. In ultima scrisoare de raspuns ni s-a sugerat ca in cazul in care fiul nu va intreprinde nimic sa o punem pe vecina noastra sub interdictie. Daca prin punerea sub interdictie fiul va fi desemnat tutore atunci nu vom rezolva nimic deoarece fiul nici acum nu se ingrijeste de mama sa. Putem cere de la inceput numirea altui tutore, de exemplu asociatia de locatari? Ce alte solutii exista ca vecina noastra sa beneficieze de tratament si ingrijire adecvata iar noi sa avem liniste in bloc?

Raspuns: Buna ziua, Va multumesc pt raspuns, am trimis sesizarea catre Directia Generala de Asistenta Social... [citeste tot raspunsul aici...]Top articole

 NOUL COD RUTIER - actualizat [Vizualizari: 389060]
 Acte necesare - Cazier judiciar [Vizualizari: 379187]
 Codul Civil [Vizualizari: 297033]
 Cod CAEN - Actualizat 2008 [Vizualizari: 257357]
 Codul familiei - actualizat [Vizualizari: 180357]

E-articole juridice

Mai aproape de dumneavostra

Atentie, Juristi!
Noul Cod Civil a modificat Modelele de Contracte folosite!
Cititi cele 38 de modificari care va pot afecta activitatea
Descarcati GRATUIT Raportul Special
Contractele din Noul Cod Civil – Reguli si Exemple

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice