Club Juridic - Tu intrebi, Specialisti raspund!

Contract de arendare (model)


Cuvinte cheie: Contract, Arendare, modele contract


Contract de arendare1)


Incheiat astazi  ............................
la ..................................................


I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ....................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L., cu sediul social in ..................................,(localitatea)  str. ........................................ nr. ......, bloc ......, scara ......., etaj ........., apartament  ................, judetul/sectorul 
......................,  avand  codul  unic  de  inregistrare nr. .................................., atribut fiscal .................................. si numar de ordine in registrul  comertului  ........../..../....,  contul  nr.  ..................................  deschis  la ...................., telefon ....................., fax .................................., reprezentata prin .................................., cu functia de ........., in calitate de arendator si
sau

1.1. ...................................................... (numele si prenumele) cu domiciliul in ................................,(localitatea) str. ........................... nr. ......, bloc .........., scara ........, etaj ......., apartament ........, judetul/sectorul ......................... nascut(a) la data de ...............................  in ............................. judetul/sectorul .....................,
(ziua, luna, anul) (localitatea) fiul (fiica) lui ............................... si al(a) ................................., avand actul de identitate seria ...........  numarul  ......,  eliberat  de  ...........................,  la  data  de  ..................., codul numeric personal .................................., in calitate de arendator si

1.2. S.C.  ...............................................  S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L.  cu  sediul  social  in ..........................,(localitatea) str. ...................... nr. ....., bloc .........., scara ...., etaj ........, apartament ......,  judetul/sectorul ...................., avand codul unic de inregistrare nr. ................., atribut fiscal .......................... si numar de ordine in registrul comertului ............/ ............./ ..........., contul nr. ....................... deschis la .........................., telefon .........................., fax ......................., reprezentata prin ..............................., cu functia de ............................., in calitate de arendas


Sporiti-ca prestanta cu aceasta roba extraordinara!
Sporiti-ca prestanta cu aceasta roba extraordinara!

Vezi detalii

Modele de contracte civile si comerciale
Modele de contracte civile si comerciale

Vezi detaliisau

1.2. ................................................(numele si prenumele) cu domiciliul in .............................., (localitatea) str. ..................................,   nr. ........, bloc ......, scara ........, etaj ......., apartament .........,  judetul/sectorul ........................., nascut(a) la data de ...............................,  in ....................,  judetul/sectorul ...........................,
(ziua, luna, anul) (localitatea) fiul (fiica) lui ................................ si al(a) ............................., avand actul de identitate seria ........... numarul ..............., eliberat de ............................., la data de ...................., codul numeric personal ......, in calitate de arendas au convenit sa incheie prezentul contract de arendare cu respectarea urmatoarelor clauze:

fiul (fiica) lui ................................ si al(a) ............................., avand actul de identitate seria ........... numarul ..............., eliberat de ............................., la data de ...................., codul numeric personal ......, in calitate de arendas au convenit sa incheie prezentul contract de arendare cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 2)

2.1. Arendatarul incredinteaza arendasului urmatoarele bunuri: ..............................................................................................................................
.................................................................................................................... .

2.2. Bunurile agricole arendate sunt cuprinse in inventarul anexa nr. ............... /sunt prezentate in planul de situatie anexa nr. ................ .

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Partile au convenit sa incheie prezentul contract de arendare pe termen de .................... ani3).

3.2. Predarea bunurilor va avea loc la data de ....................., data la care incepe executarea contractului, a carui durata se incheie la data de ................... .

3.3. Prezentul contract poate fi reinnoit potrivit intelegerii partilor si cu respectarea prevederilor legii.

3.4. Fiecare parte contractanta este obligata sa incunostinteze in scris cealalta parte, cu cel putin 1 an inainte de expirarea duratei contractului, despre intentia sa de a reinnoi sau de a nu reinnoi contractul de arendare.

3.5. Prin acordul partilor, contractul de arendare poate sa inceteze si inainte de a ajunge la termen.

IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

4.1. Drepturile si obligatiile arendatorului sunt urmatoarele:
a) sa predea bunurile arendate la termenul si in conditiile prevazute in prezentul con- tract;
b) sa primeasca arenda in bani si/sau in natura, stabilita prin contract;
c) sa controleze, oricand, modul in care arendasul administreaza bunurile arendate;
d) alte drepturi si obligatii prevazute de lege si de prezentul contract.
Arendatorul garanteaza pe arendas impotriva oricarei evictiuni – totale sau partiale – in con- formitatea cu prevederile legii.

4.2. Arendasul are urmatoarele drepturi si obligatii:
a) sa  foloseasca  bunurile  arendate  ca  un  bun  proprietar,  in  conditiile  stabilite  de prezentul contract;
b) sa mentina potentialul productiv al bunurilor arendate;
c) la incetarea contractului sa restituie arendatorului bunurile arendate4);
d) sa plateasca arenda in bani si/sau in natura, in modalitatile si la termenul stabilite
de prezentul contract;
e) sa nu cesioneze contractul de arendare decat in conditiile legii;
f) sa asigure bunurile agricole, in vederea recuperarii daunelor produse de calamitati naturale;
g) sa execute toate celelalte obligatii contractuale.

Arendasul poate schimba categoria de folosinta a terenului arendat numai cu acordul dat, in prealabil in scris, de arendator si cu respectarea prevederilor legii.
Arendasul nu poate, in nici un caz, sa subarendeze – partial sau total – bunurile care fac obiectul prezentului contract.
Arendasul,   cu   acordul   scris   al   arendatorului,   poate   sa   cesioneze   contractul   de   arendare sotului/sotiei,  coparticipant/coparticipanta  la  exploatarea  bunurilor  agricole  arendate  sau  descendentilor sai care au implinit varsta majoratului. Arendasul  are  drept  de  preemptiune5)   (exercitat  in  conditiile  legii)  inaintea  statului,  in  cazul instrainarii prin vanzare a terenului agricol din extravilan, arendat.

V. PRETUL CONTRACTULUI

5.1. Partile au convenit ca arendasul sa plateasca o arenda6), dupa cum urmeaza:
........................................................................................................................ .

5.2. In cazul in care, inainte de a fi culeasa, recolta a pierit integral sau cel putin o jumatate din ea, ca urmare a unui caz fortuit7)  sau de forta majora, arendasul poate obtine o reducere de pret, daca va face dovada indeplinirii urmatoarelor conditii:
a) cauza pieirii totale sau partiale a recoltei sa se datoreze cazului fortuit sau de forta
majora;
b) pieirea recoltei sa fie anterioara culegerii ei;
c) cel putin o jumatate din recolta sa fi pierit in mod fortuit8)  sau din forta majora;
d) pieirea suferita de arendas sa nu fi fost compensata din anii precedenti sau din anii urmatori.

5.3. Impozitele si taxele datorate, potrivit legii, pentru bunurile agricole arendate sunt in sarcina arendatorului.

5.4. Impozitele  datorate  de  arendas   pe  veniturile  realizate  din  exploatarea  bunurilor  agricole arendate se platesc conform dispozitiilor legale.

5.5 Taxele de redactare si inregistrare a contractului de arenda sunt in sarcina arendasului.

VI. FORTA MAJORA

6.1. Nici una din partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau/si executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

6.2. Partea  care  invoca  forta  majora  este  obligata  sa  notifice  celeilalte  parti,  in  termen  de ......................., producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vedere a limitarii (zile, ore) lui.

6.3. Daca in termen de ...............,  de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au (zile, ore) dreptul sa notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.
 
6.4. Partile au convenit ca daunele produse de calamitati naturale, precum si pierderile totale sau
partiale ale bunurilor arendate ca urmare a unor cazuri fortuite8)  sau de forta majora sa fie suportate astfel:
......................................................................................................................
..................................................................................................................... .

VII. NOTIFICARILE INTRE PARTI 9)

7.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

7.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata  cu  confirmare  de  primire  (A.R.)  si  se  considera  primita  de  destinatar  la  data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

7.3. Daca notificarea se trimite prin telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa
cea in care a fost expediata,

7.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la pct. 7.1-7.3.

VIII. LITIGII

8.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de ele/reprezentantii lor, dupa caz.

8.2. In cazul in care rezolvarea litigiilor nu este posibila pe cale amiabila, partile au convenit ca
ele sunt de competenta instantelor judecatoresti sau pot fi rezolvate prin arbitraj.

IX. REINNOIREA CONTRACTULUI10)

9.1. Fiecare parte contractanta este obligata sa aduca la cunostinta, in scris, celeilalte parti, cu cel putin 1 an inainte de expirarea prezentului contract, despre intentia sa de a-l reinnoi sau de a nu-l reinnoi.

9.2. In  cazul  in  care  partile  se  inteleg  sa-l  reinnoiasca,  o  pot  face  printr-un  act  aditional  sau printr-un nou contract, cu respectarea prevederilor legii.

X. CLAUZE FINALE

10.1. Contractul de arendare constituie titlu executoriu pentru plata arendei, la termenele si in modalitatile stabilite prin prezentul contract.

10.2. Prezentul  contract,  impreuna  cu  anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul  sau, reprezinta voia partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

10.3. Prezentul contract s-a incheiat in 3 (trei) exemplare, cate unul pentru fiecare parte si unul pentru Consiliul local al ................................................... .

     ARENDATOR                                                                       ARENDAS
 

 

 

INREGISTRAT sub nr. ............................. din ........................... la Consiliul local al
................................................................. Secretar, LS ........................................

(Semnatura)

 

 


Note
1. Contractul este civil atunci cand una sau ambele parti sunt persoane fizice, ori una dintre parti este persoana juridica iar cealalta persoana fizica si este comercial in cazul in care ambele parti sunt persoane juridice.
2. Obiectul contractului trebuie sa fie complet si precis determinat si sa cuprinda:
– descrierea amanuntita a tuturor bunurilor agricole arendate;
– inventarul acestora si
– planul de situatie al terenurilor.
Toate acestea vor putea constitui anexe la contractul de arendare.
3. Daca in contract nu s-a prevazut nici un termen, arenda se considera valabila pentru tot timpul necesar, astfel incat arendasul sa poata culege fructele.
4. In situatia in care arendasul este inlocuit cu un alt arendas, vechiul arendas este obligat sa lase noului arendas bunurile agricole si toate accesoriile lor, in cele mai bune conditii pentru executarea contractului de arenda.
5. Numai arendasul persoana fizica si numai pentru terenurile agricole din extravilan.
6. Plata arendei se face potrivit intelegerii partilor contractante si se executa la termenele si locul stabilite in contract. Elementele de stabilire a arendei pentru fiecare categorie de folosinta a terenului pot fi:
– suprafata;
– potentialul de productie;
– structura parcelara;
– relieful si gradul de accesibilitate a mecanizarii;
– posibilitatile de acces;
– distanta fata de locurile de depozitare, industrializare sau comercializare;
– starea cladirilor;
– amenajarile de imbunatatiri funciare;
– alte dotari.
In  cazul  terenurilor  plantate  cu  vita-de-vie,  pomi,  arbusti  fructiferi,  hamei  si  duzi,  arenda  se  poate  stabili tinandu-se seama si de tipul de plantatie, varsta, soi, starea tehnica si biologica.
In  cazul  efectivelor  de  animale,  arenda  se  poate  stabili  in  functie  de  specie,  rasa,  varsta,  starea  biologica, potentialul de productie si starea sanitar-veterinara a acestora.
7. Arendasul este considerat agricultor.
8. Sinonim cu forta majora in raspunderea contractuala.
9. Clauze necesare in special in cazul in care partile – persoane juridice, dar utila si in alte cazuri.
10. In cazul in care la expirarea termenului, arendasul continua sa foloseasca bunurile agricole, partile se vor afla in fata unei rearendari (relocatiuni).Alte modele de contracte actualizate 2014:

Contract de comodat
Contract de comodat auto
Contract prestari servicii
Contract de arendaData aparitiei: 04 Iulie 2006

Cat de utila va este aceasta informatie?

Noteaza folosind stelele!

Rating:

Nota: 3.63 din 4 voturi
Distribuie acest articol in reteaua de socializare preferata

ClubJuridic.ro - intrebarea zilei

Un sfat sa nu-mi pierd casa

Intrebare: Incep cu un istoricul privitor la imobilul din str..... nr.18 sect.5, Bucuresti . Va redau evenimentele in 3 etape. ______1.Prima etapa In anul 1949 conform decretului 134/1949 are loc nationalizarea farmaciilor. In conformitate cu disp. Art. 2 Odata cu unitatile sanitare se nationalizeaza orice instalatii, mobilier, medicamente, material sanitar, instrumente, mijloace de transport, imobile, etc., care servesc in mod permanent activitatii unitatii sanitare nationalizate, indiferent daca apartin proprietarului unitatii sanitare nationalizate sau oricarui alt proprietar. iar la CAP. 2 Efectele nationalizarii , Art. 6 Prin efectul nationalizarii, unitatile sanitare trec in proprietatea Statului cu fondul de comert si cu toate obligatiunile contractate in vederea functionarii lor; unitatile sanitare particulare, sub forma de societate sau asociatiuni, isi pastreaza patrimoniul, precum el va reiesi din bilantul incheiat in vederea predarii catre noua conducere desemnata de Stat, in urma nationalizarii; in activul si pasivul unitatilor sanitare nationalizate intrand: a La activ, toate bunurile imobile si mobile, corporale si incorporale, precum: terenuri, cladiri, instalatiuni sanitare, hartii de valoare, cambii, numerar, sume datorate unitatii sanitare nationalizate, accesorii, materiale sanitare si farmaceutice. In imobilul mai sus mentionat la acea data functiona o farmacie care era chiriasa in doua camere la parter ,din acest imobil in suprafata de 417 mp.,cu o constructie cu etaj avind amprenta la sol de 112.30 mp. -in urma nationalizarii pe numele proprietarului de imobil spatiul acestei farmacii trece in proprietatea statului in anul 1949 conform decretului 134/1949 . Procentul de nationalizare fiind de 14,36% din imobil atit pentru curte cit si pentru constructie . In anul 1955 acest spatiu este inchiriat unui cetatene sora mamei meleca spatiu de locuit. - pe linga spatiul de locuit inchiriat acestuia ii mai este inchiriata si o suprafata procentuala din curteegala cu procentul de nationalizare. -fiind chirias din anul 1955 in urma aparitiei legii 112/1995 face cerere si primeste aprobarea de cumparare a spatiului-garsoniera,pe care il cumpara conform legislatiei in vigoare in anul 1998,rezultind o suprafata utila construita de 31,54 mp din care 15.77 mp.teren sub constructie in indiviziune in proprietate,plus 14,36% din bunurile comune. -anexa la contractul de vinzare cumparare a garsonerei este si contractul de inchiriere pentru curte mentionat in mpprocentul in cazul de fata de 14.36/%,procentul cu care s-a nationalizat si terenul neconstruit aferent farmaciei din intreg imobilul in suprafata de 417 mp. ,curte care urmeza acest spatiu de locuit vindut fostului chirias si care ramine in proprietatea statului conform legilor in vigoare, curtea imobilului fiind in proprietate mixta.Imobilul desi are mai multe intrari separat pentru spatiul nationalizat si vindut chiriasului si separat pentru restul imobilului,insa niciuna nu este de la strada si se impunea ca terenul aferent acestuia sa fie in indiviziune tinind cont de faptul ca , cladirea propriuzisa are mai multi proprietari si binentales sa se permita accesul la partile de folosinta comune ale imobilului ,care au fost calculate procentual tinind cont de dreptul de proprietate excusiv al fiecarui proprietar.Alte bunuri comune sunt si doua cosuri de fum pentru sobele de tercota,traseul conductei de apa comuna,traseul canalizarii comun,acoperisul comun,traseul retelei de curent comun,traseul conductei de gaz comun etc...avind nr.cadastral 11111/1 si CF 22222 --PARTER Pina aici totul este in limitele prevazute in legislatie,rezultind ca acestui chirias i-a fost inchiriata si suprafata de curte in procent egal cu procentul nationalizarii, statul in mod corect incasind chiria pentru suprafata construita si neconstruita pe care o detinea . ____________2.Etapa a doua Imobilul este compus din teren construit si teren liber.constructia este cu etaj si are in componenta trei apartamente,=doua la parter si =unul la etaj care se intinde peste suprafata celor doua ap.de la parter rezultind o suprafata mai mare. La parter un apartament este in proprietatea statului si unul in proprietate privata din perioada anilor 1950. Despre ap.detinut de stat am vorbit mai sus. ______PARTER Celalant ap.proprietate privata de la parter are o suprafata de 82,20 mp.cota indiviza din care 47,70 mp utila a constructiei, date care se regasesc in extras CF. !!! In anul 1977 acest apartement se vinde si conform legii 58/1974 suprafata aferenta acestui ap. trece si ea in proprietatea statului respectiv 82.20 mp.cota indiviza din care 47,70 mp utili construiti , din totalul amprentei la sol de 112,30 mp rezultind conform procentului aferent acestui ap.de 20 %,o suptafata totala de 56,50 mp construiti si diferenta pina la 82,20 mp cota indiviza este de 26 mp teren liber,curte. Atentie si pina la acesta data chiriasul avea contract de inchiriere pe curte. In anul 2001 proprietarul acestui ap.primeste inapoi acesta suprafata in baza unui titlu de proprietate emis de Prefect ,in care se specifica suprafata de 82,20 mp cota indiviza din suprafata imobilului. nr.cadastral 3333/0,1 si CF 4444 --PARTER Pina aici totul este conform legilor in vigoare. Tot in acest an 2001 acest apartament se vinde cumparatorului X necasatorit nu are importanta numele importanta fiind modalitatea de „calcul” in continuare. _______ETAJ Acelasi cumparator X dar casatorit de acum in anul 2009 cumpara si ap.de la etaj care in documentatiile cadastrale se regaseste suprafata de teren 329 mp. in indiviziune din care suprafata apartamentului de la etaj fiind 89,20 mp utili si 112,3 mp. amprenta la sol a constructiei nr.cadastral 55555/1;2 si CF nr 66666 –ETAJ Imobilul este compus din : -417 mp.teren din care -112,30 mp.constructie cu etaj cu amprenta la sol si trei apartamente : =doua la parter si =unul la etaj, -2 proprietari ___parter - 1 ap.parter . in suprafata de 31,57 mp utili si 15,77 mp.indiviz.in proprietate. - 1 ap.parter de 82.20 mp in idiviza din care 47,70mp utili construiti.cumparator X necasatorit ___etaj -ap.etaj cu 329 mp.in indiviza din care 89,20 mp.utili construiti cumparator X casatorit -Un apartament de la parter apartine fostului chirias din 1955 devenit proprietar in baza legii 112/1995 in anul 1998, in suprafata de 31,54 mp utili si 15,77 mp.indiviz.in proprietate -Cumparatorul X detine in proprietate celalant ap.de la parter si apartamentul de la etaj. ___3.Etapa a treia Cu ocazia actului de v-c si de partaj in 2009 cumparatorul X procedeaza astfel : aduna suprafata aferenta ap. de la parter de 82,20 mp in indiviziune cu constructie cu suprafata aferenta ap.delaetaj de 329,00 mp in diviziune cu constructie rezultind un total de 411,20 mp. Efectuind o sipla adunare matematic este corect. Cumparatorul X nu a tinut cont de suprafete construite care se suprapun fiind o casa cu etaj or acesta le-a alaturat prin adunare pentru a obtine o suprafata mai mare. Constat ca acesta a reusit discret printr-o adunare care induce in eroare chiar si pe cei avizati sa-si insuseasca in rem o suprafata care apartine Statului Roman cca.59 mp Astfel cumparatorul X in 2011 cere celuilant proprietarcu documente legale in justitie sa-i elibereze spatiul intrucit prin „ingineria” de alaturarea suprafetelor aferente constructiei si nu prin suprapunere a apartamentelor pe care le detine el este proprietarul intregii suprafete si in fapt in acest imobil de 417 mp. mai sunt liberi cca. 59 mp. ce urmeza apartamentul nationalizat si vindut in baza legii 112/1995. Perdantii sunt STATUL ROMAN si chiriasul devenit PROPRIETAR. Cum poate fi remediata situatia confuza creeata ?. Ma puteti ajuta ? daca sunt neclaritati va stau la dispozitie ,e-mail s.sandrino@yahoo.com va multumesc sandrino

Raspuns: Am inteles ca deja exista o actiune in instanta pentru un litigiu referitor la imobilele in cauza. ... [citeste tot raspunsul aici...]Top articole

 NOUL COD RUTIER - actualizat [Vizualizari: 388170]
 Acte necesare - Cazier judiciar [Vizualizari: 378080]
 Codul Civil [Vizualizari: 296842]
 Cod CAEN - Actualizat 2008 [Vizualizari: 256062]
 Codul familiei - actualizat [Vizualizari: 179212]