Club Juridic - Tu intrebi, Specialisti raspund!

Tags

Cauta in tag-uri dupa litera:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
... sau cauta un termen in tags

carte funciara

Cerere de transcriere dintr-o carte funciara în alta/cererede reînscriere în aceeasi carte funciara


Cerere pentru eliberarea extrasului de carte funciara
Cerere pentru eliberarea unui extras de carte funciara   JUDECATORIA1)  .......................................... BIROUL DE CARTE FUNCIARA ....................... NR. CERERE ................ ...

Codul de procedura civila: Ce trebuie sa stii despre cererea de chemare in judecata
... judetul, strada si numarul, iar in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul, precum si, cand imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul cadastral sau topografic, dupa caz. La cererea de chemare in judecata se va anexa extrasul de carte funciara, cu aratarea ti ...

Monitorul Oficial nr. 309 din 06 Mai 2015
... ORUL OFICIAL nr. 309 din 6 mai 2015   6.  HOTARARE nr. 294 din 29 aprilie 2015 privind aprobarea Programului national de cadastru si carte funciara 2015-2023 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 6 mai 2015   ...

Monitorul Oficial nr. 849 din 21 Noiembrie 2014
... rivind modificarea si completarea Specificatiilor tehnice pentru lucrari de inregistrare sistematica a imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara continute in documentatiile de atribuire a contractelor pentru lucrari de cadastru, aprobate prin Ordinul directorului general al Agent ...

Monitorul Oficial nr. 809 din 06 Noiembrie 2014
... 40 din 5 noiembrie 2014 pentru abrogarea lit. h) a art. 125 alin. (1) din Regulamentul de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 700/2014 EMITENT: AGENTIA NA ...

Monitorul Oficial nr. 571 din 31 Iulie 2014
...   7.  ORDIN nr. 700 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 31 iulie 2014   8. ...

LEGE nr. 17 din 7 martie 2014 - Reglementarea vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si modificarea Legii nr. 268/2001
... rivind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ulterioare.     (3) Solicitarea si utilizarea certificatului de carte funciara in contractele translative de proprietate privind bunurile imobile si alte drepturi reale fac pe deplin dovada bunei-credinte atat a pa ...

Codul Civil: Obligatii, contractul de vanzare, contractul de imprumut
... a cesiunii dreptului, afara de cazul in care prin lege sau prin vointa partilor se dispune altfel.     (3) Dispozitiile in materie de carte funciara, precum si dispozitiile speciale referitoare la transferul anumitor categorii de bunuri mobile raman aplicabile.     AR ...

Monitorul Oficial nr. 45 din 20 Ianuarie 2014
... 014 privind aprobarea Specificatiilor tehnice pentru lucrari de înregistrare sistematica a imobilelor în sistemul integrat de cadastru si carte funciara continute în documentatiile de atribuire a contractelor pentru lucrari de cadastru     Ordinul nr. 2566/2013, Min ...

Codul Civil: Liberalitatile
... obligatia sa inscrie de indata acest contract in registrul national notarial, tinut in format electronic, potrivit legii. Dispozitiile in materie de carte funciara raman aplicabile.     ART. 1.013     Formarea contractului     (1) Oferta de donatie po ...

Codul Civil: Posesia
... sp;   b) a fost inscrisa in cartea funciara declaratia de renuntare la proprietate;     c) imobilul nu era inscris in nicio carte funciara.     (2) In toate cazurile, uzucapantul poate dobandi dreptul numai daca si-a inregistrat cererea de inscriere in carte ...

Codul Civil: Cartea funciara
... nscrierea drepturilor tabulare CAP. III -  Notarea unor drepturi, fapte si raporturi juridice CAP. IV -  Rectificarea inscrierilor de carte funciara       CAP. I - Dispozitii generale     ART. 876     Scopul si obiect ...

Codul Civil: Fiducia
... etent pentru administrarea sumelor datorate bugetelor locale ale unitatilor administrativteritoriale in raza carora se afla imobilul, dispozitiile de carte funciara ramanand aplicabile.     (3) Desemnarea ulterioara a beneficiarului, in cazul in care acesta nu este precizat chiar in ...

Codul Civil: Dezmembramintele dreptului de proprietate
... ptul de superficie se dobandeste in temeiul unui act juridic, precum si prin uzucapiune sau prin alt mod prevazut de lege. Dispozitiile in materie de carte funciara raman aplicabile.     (3) Superficia se poate inscrie si in temeiul unui act juridic prin care proprietarul intregului ...

Codul Civil: Proprietatea privata
... scrise in cartea funciara     In cazul imobilelor inscrise in cartea funciara, dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte funciara.     ART. 566     Efectele admiterii actiunii in revendicare     (1) Paratul va fi obli ...

Codul Civil: Persoana Juridica
... a caz, pot servi drept temei juridic pentru intabularea in cartea funciara. In cazul bunurilor imobile, dispozitiile art. 1.244 si cele in materie de carte funciara raman aplicabile.     SECTIUNEA a 3-a     Dispozitii speciale     ART. 250  & ...

Codul Civill: Persoana fizica
... r prin echivalent. Cu toate acestea, dobanditorul cu titlu oneros nu este obligat sa le inapoieze decat daca, sub rezerva dispozitiilor in materie de carte funciara, se va face dovada ca la data dobandirii stia ori trebuia sa stie ca persoana declarata moarta este in viata.     ART. ...

Codul civil: Titlul Preliminar
... bsp;  (3) Eroarea comuna si invincibila nu se prezuma.     (4) Dispozitiile prezentului articol nu sunt aplicabile in materie de carte funciara si nici in alte materii in care legea reglementeaza un sistem de publicitate.     CAP. IV     Publici ...

RIL admis: Hotararea judecatoreasca poate tine loc de act autentic de vanzare-cumparare
... upra unui imobil este necesar ca acordul de vointa al partilor sa imbrace forma autentica ad validitatem, iar in regimul de publicitate imobiliara de carte funciara este necesara si inscrierea dreptului in cartea funciara.     Partile pot conveni, chiar si in forma autentica, sa inch ...

Model: Actiune in reintegrare
... una si judetul, strada si numarul, iar in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul, sau, daca imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul topografic. Potrivit art. 1.777 coroborat cu art. 1.786 lit. c Cod civil, locatorul (proprietar) trebuie sa asigure locataru ...

Noile taxe judiciare de timbru
... ea de atac impotriva hotararii pronuntate se taxeaza cu 20 lei.     ART. 20     Actiunile si cererile in materie de carte funciara, cand nu pun in discutie fondul dreptului, se taxeaza cu 50 lei.     ART. 21     Cererea privind inre ...

Actiune in evacuare a chiriasului pentru neplata chiriei conform noului Cod civil
... una si judetul, strada si numarul, iar in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul, sau, daca imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul topografic. Conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante (art. 1270 Cod civil). Conventiile n-au ...

Situatii ce se pot intalni in cursul executarii silite imobiliare
... dvertente intre situatia scriptica a imobilului si situatia reala din teren a bunului imobil, sau mai bine spus nu exista concordanta intre datele de carte funciara si cele existente pe teren. Putem sa dam un exemplu care consideram ca este foarte des intalnit in practica executionala. Exemplu I ...

Codul de procedura civila: procedura privitoare la inscrierea drepturilor dobandite in temeiul uzucapiunii ( art. 1049 - art. 1052)
... nica cadastrala a imobilului, realizata, pe cheltuiala celui interesat, de o persoana fizica sau juridica autorizata, potrivit legii; g) extrasul de carte funciara pentru informare, cu aratarea titularului inscris in cartea funciara ori a inscrierii declaratiei de renuntare la proprietate, precum s ...

Codul de procedura civila: Urmarirea silita a bunurilor debitorului (art. 726 - art. 886)
... umele debitorului, actiunea pentru justificarea dreptului de proprietate. (4) Cand cererea de notare nu poate fi admisa din cauza unui impediment de carte funciara, potrivit legii, se va nota respingerea acesteia. (5) Incheierea de admitere sau respingere a notarii pronuntate de registratorul de c ...

Codul de procedura civila: Dispozitii generale privind executarea silita ( art. 622 - art. 725)
... tiei anterioare executarii. In cazul in care bunul supus executarii silite este un bun imobil, instanta va dispune asupra efectuarii operatiunilor de carte funciara necesare, fara insa a se aduce atingere drepturilor definitiv dobandite de tertii de buna-credinta, potrivit regulilor de carte funciar ...

Codul de procedura civila: Procedura in fata primei instante ( art. 192 - art. 455)
... judetul, strada si numarul, iar in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul, precum si, cand imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul cadastral sau topografic, dupa caz. La cererea de chemare in judecata se va anexa extrasul de carte funciara, cu aratarea ti ...

Intoarcerea executarii silite
... e prevederi este inclus si cazul in care bunul supus executarii silite este un bun imobil, iar instanta va dispune asupra efectuarii operatiunilor de carte funciara necesare cu respectarea principiului expus mai sus, al bunei-credinte. Conditii de admisibilitate Conditiile necesare intoarcerii ...

Actiune in evacuarea chiriasului pentru degradarea imobilului
... una si judetul, strada si numarul, iar in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul, sau, daca imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul topografic. Conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante (art. 1270 Cod civil). Conventiile n-a ...

Procedura speciala a partajului, conform noului Cod de procedura civila
... i numarul, iar in lipsa, vecinatatile, etajul  si apartamentul, precum si, cand imobilul  este inscris in cartea funciara, numarul  de carte funciara si numarul  cadastral  sau topografic, dupa caz; *  Locul  unde se afla bunurile supuse partajului, precum si pe ...

Modificari ale Legii cadastrului si publicitatii imobiliare
... completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare  nr. 7/1996. Modificari de termeni Termenii de „cadastru“ si „carte funciara“ din Legea nr. 7/1996 au fost modificati si definiti mai amplu prin Legea  nr. 133/2012, astfel: „Cadastrul realizeaz ...

Model: Actiune posesorie in complangere pentru tulburarea de fapt a posesiei
... muna si judetul, strada si numarul, iar in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul sau, daca imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul topografic. 4 Cererile privitoare la posesiune vor fi admise numai daca nu a trecut un an de la tulburare sau deposedare si ...

Contractul de arenda
... r al contractului se depune la fiecare consiliu local in a carui raza teritoriala sunt situate bunurile arendate; – dispozitiile in materie de carte funciara raman aplicabile; – toate cheltuielile legate de incheierea, inregistrarea si publicitatea contractului de arendare revin arenda ...

Cesiunea ipotecii
... in act incheiat in forma scrisa intre creditorul ipotecar cedent si creditorul cesionar, cu instiintarea debitorului. (3) Dispozitiile in materie de carte funciara sau, dupa caz, cele care privesc opozabilitatea fata de terti a ipotecii mobiliare raman aplicabile.” Din analiza alin. (2), s-a ...

Cadastru si publicitate imobiliara: Comunicare si online
... gura confirmarea de primire. Eliberarea documentelor solicitate nu va fi conditionata de primirea cererilor in original. In cazul in care extrasul de carte funciara a fost transmis prin fax, e-mail, on-line, originalul acestuia va fi comunicat prin posta numai la solicitarea expresa a biroului notar ...

Imputernicirea operatorului UNBR - AEGRM
... tatea asupra spatiului: contract de vânzare-cumparare sau alte acte translative de proprietate - IN FOTOCOPIE - la care se anexeaza extrasul de carte funciara pe anul curent sau certificatul de rol fiscal valabil - IN ORIGINAL -; * detinerea in folosinta a spatiului: contract de inchiriere, c ...

Fiducia legala si contractul de fiducie
In art. 774 Cod civil se arata ca fiducia poate fi stabilita fie prin lege, fie printr-un contract incheiat in forma autentica. In privinta fiduciei stabilita de lege lucrurile nu sunt clare, textul de lege putand fi interpretat in sensul elaborarii unei reglementari speciale ulterioare, care...

Intabulare gresita a imobilului. Rezolvarea situatiei
Intrebare: Dupa anul 1990, s-au vandut locuinte din fondurile statului. Dintr-o eroare cu privire la numerotarea apartamentelor, in contractul de inchiriere si drept urmare si in contractul de vanzare cumparare s-a trecut gresit numarul apartamentului. Astfel s-a ajuns in situatia in care...

Actiune in revendicare prin compararea titlurilor
... a dreptului de proprietate imobiliara era inscrierea in cartea funciara, astfel ca suprapunerea celor doua sisteme de evidenta a terenurilor, cel de carte funciara si cel de cadastru agricol, nu poate aduce atingere dreptului unor persoane de a li se atribui terenul preluat in baza Legii nr. 58/197 ...

Cerere de chemare in judecata pentru constatarea uzucapiunii
... u ............, autentificat sub nr. ........... de catre BNP ”......”, am dobandit imobilul situat in str....... nr. ....., sector .... (carte funciara nr. ......, numar cadastral .......), compus din constructie si teren in suprafata de ....... m.p. din acte si in suprafata de ......&n ...

Model Contract de donatie
Contract de donatie (varianta: donatie teren) Incheiat astazi ......................... la ............................................. I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. ............................................. cu domiciliul in ..................................., str....

Cererea de chemare in judecata
... etul, strada si numarul, iar, in lipsa acestora, vecinatatile, etajul si apartamentul, sau, cand imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul topografic; 4. aratarea motivelor de fapt si de drept pe care se intemeiaza cererea; 5. aratarea dovezilor pe care se spri ...

OUG de modificare a Codului civil are Lege de aprobare
... pinsul actului sau, dupa caz, al certificatului de mostenitor. Mentiunea se va face in cazul in care pentru bunurile din masa succesorala s-a deschis carte funciara sau exista documentatie cadastrala. La autentificarea actelor prin care se transmite, se modifica, se constituie sau se stinge un drept ...

Actiune in evacuare a chiriasului ca urmare a expirarii termenului locatiunii
... una si judetul, strada si numarul, iar in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul, sau, daca imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul topografic. Conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante (art. 1270 Cod civil). Potrivit art. 1485, ...

Model actiune impotriva chiriarului rau-platnic
... una si judetul, strada si numarul, iar in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul, sau, daca imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul topografic. Conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante (art. 1270 Cod civil). Conventiile n-au e ...

Uzucapiunea imobiliara in Noul Cod civil
... 38 si implinite dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 7/1996, actiunile in constatarea dobandirii dreptului de proprietate prin uzucapiune in regim de carte funciara sunt guvernate de dispozitiile legii vechi, respectiv ale Decretului-lege nr. 115/1938. (DRIL nr. LXXXVI (86)/2007; http://scj.ro/co ...

Noul Cod Civil - Inscrierile in cartea funciara
... in art. 56 din Legea nr. 71/2011, din care rezulta ca prevederile din noua reglementare referitoare la proba dreptului de proprietate cu extrasul de carte funciara pentru imobilele inscrise in cartea funciara si mai ales la caracterul constitutiv al inscrierilor in cartea funciara se aplica numai d ...

Cesionare imobil fara voia proprietarului
Intrebare: Carei institutii ma pot adresa sa vad daca avocata mea a vandut (cesionat) un imobil fara voia mea. Eu am incheiat cu avocata doar un contract prin care ea se obliga sa ma reprezinte sa scoata acte pentru mine dar sa si cesioneze imobilul in cauza. Imi este teama ca ea va putea cesiona...

Uzucapiunea, posesia si accesiunea in Noul Cod Civil
... cazul in care posesia asupra unui imobil a inceput dupa intrarea in vigoare a Codului civil din 2009, dar la data inceperii posesiei nu era deschisa carte funciara pentru imobilul respectiv, uzucapiunea este supusa dispozitiilor Codului civil din 1864; - daca posesia asupra unui imobil a inceput ...

NCC - Actiunea in revendicare
... procesuala - proba dreptului de proprietate: in cazul imobilelor inscrise in cartea funciara, dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte funciara Efectele admiterii actiunii in revendicare - obligatiile paratului: paratul va fi obligat la restituirea bunului sau la despagubi ...

Noul Cod Civil - Actiunea in revendicare
... esuala - proba dreptului de proprietate: in cazul imobilelor inscrise in cartea funciara, dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte funciara Efectele admiterii actiunii in revendicare - obligatiile paratului: paratul va fi obligat la restituirea bunului sau la despa ...

Proprietatea periodica in Noul Cod Civil
... prietatii periodice - proprietatea periodica apare in temeiul unui act juridic (conventie, testament), fiind aplicabile dispozitiile in materie de carte funciara. Caracteristicile proprietatii periodice - obiectul dreptului de proprietate periodica ramane nefractinat in materialitatea sa, ...

Noul Cod Civil - Despre Dreptul de proprietate
... direa dreptului de uzufruct: Uzufructul se poate constitui prin act juridic, uzucapiune sau alte moduri prevazute de lege, dispozitiile in materie de carte funciara fiind aplicabile. Uzufructul se poate constitui numai in favoarea unei persoane existente. Obiectul dreptului de uzufruct: orice bun ...

Model de Contract de Ipoteca Imobiliara
... de ipoteca imobiliara:   - obiectul contractului de ipoteca - bunul imobil se va descrie si se va identifica prin numar cadastral si numar de carte funciara;   - se va putea constitui drept de ipoteca asupra unui bun ce este grevat deja de un drept de ipoteca legala sau conventionala ...

Contract de vanzare-cumparare bunuri imobile
... atia juridica si de fapt19 a apartamentului ca fiind cea aratata mai sus, de vanzator si stie ca nu este grevat de sarcini, potrivit extrasului de carte funciara nr. ............ din ....................... eliberat de Biroul de carte funciara al Judecatoriei ................, ceea ce nu-l exone ...

Noul Cod al muncii, modificarea contributiilor la asigurarile sociale
... onform protocoalelor prevazute in anexa nr. 1 sau, dupa caz, in anexa nr. 2, cu specificatia expresa ca sunt libere de sarcini, conform extraselor de carte funciara sau declaratiei pe propria raspundere a primarului/presedintelui consiliului judetean, in situatia in care terenurile nu sunt inscrise ...

Cum se incheie un act de vanzare-cumparare la notar
... o dezmembrare, se vor face schite: pentru parcela initiala si pentru fiecare parcela rezultata.   3. Certificatul de sarcini sau extras de carte funciara   Certificatul de sarcini sau extrasul de carte funciara sunt valabile 24 h, pentru eliberarea carora se va prezenta proprietar ...

Rata dobanzii la rezervele minime, noi formulare fiscale, scaderea onorariilor notarilor
... ere al taxarii, in activitatile si serviciile prevazute la alin. (1) lit. a)-f), dupa caz, servicii precum: - obtinerea extrasului de carte funciara de informare sau, dupa caz, de autentificare; - comunicarea actelor supuse publicitatii imobiliare la birourile de carte fun ...

Codul Civil - CARTEA a V-a - TITLUL XI - Privilegiile si garantiile reale
... in act incheiat in forma scrisa intre creditorul ipotecar cedent si creditorul cesionar, cu instiintarea debitorului. (3) Dispozitiile in materie de carte funciara sau, dupa caz, cele care privesc opozabilitatea fata de terti a ipotecii mobiliare raman aplicabile. Garantiile asupra navelor si ae ...

Codul Civil - CARTEA a V-a - TITLUL IX - Diferite contracte speciale
... obandeste proprietatea in momentul in care bunul s-a realizat. In privinta constructiilor, sunt aplicabile dispozitiile corespunzatoare in materie de carte funciara. (2) In cazul vanzarii unor bunuri dintr-un gen limitat care nu exista la data incheierii contractului, cumparatorul dobandeste propri ...

Codul Civil - CARTEA a V-a - TITLUL VIII - Restituirea prestatiilor
... Daca bunul supus restituirii a fost instrainat, actiunea in restituire poate fi exercitata si impotriva tertului dobanditor, sub rezerva regulilor de carte funciara sau a efectului dobandirii cu buna-credinta a bunurilor mobile ori, dupa caz, a aplicarii regulilor privitoare la uzucapiune. (2) Daca ...

Codul Civil - CARTEA a V-a - TITLUL II - Izvoarele obligatiilor
... lui ori, dupa caz, a cesiunii dreptului, afara de cazul in care prin lege sau prin vointa partilor se dispune altfel. (3) Dispozitiile in materie de carte funciara, precum si dispozitiile speciale referitoare la transferul anumitor categorii de bunuri mobile raman aplicabile. Riscul in contractu ...

Codul civil - CARTEA a IV-a - TITLUL III - Liberalitatile
... obligatia sa inscrie de indata acest contract in registrul national notarial, tinut in format electronic, potrivit legii. Dispozitiile in materie de carte funciara raman aplicabile. Formarea contractului Art. 1.013. - (1) Oferta de donatie poate fi revocata cat timp ofertantul nu a luat cuno ...

Codul civil - CARTEA a III-a - TITLUL VIII - Posesia
... -a incetat existenta;  b) a fost inscrisa in cartea funciara declaratia de renuntare la proprietate;  c) imobilul nu era inscris in nicio carte funciara.  (2) In toate cazurile, uzucapantul poate dobandi dreptul numai daca si-a inregistrat cererea de inscriere in cartea funciara in ...

Codul civil - CARTEA a III-a - TITLUL VII - Cartea funciara
... rile reale imobiliare inscrise in cartea funciara sunt drepturi tabulare. Ele se dobandesc, se modifica si se sting numai cu respectarea regulilor de carte funciara.   Obiectul drepturilor tabulare  Art. 878. - (1) Obiectul drepturilor tabulare este imobilul, definit la art. 876 ali ...

Codul civil - CARTEA a III-a - TITLUL IV - Fiducia
... tent pentru administrarea sumelor datorate bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale in raza carora se afla imobilul, dispozitiile de carte funciara ramanand aplicabile.  (3) Desemnarea ulterioara a beneficiarului, in cazul in care acesta nu este precizat chiar in contractul de ...

Codul civil - CARTEA a III-a - TITLUL III - Dezmembramintele dreptului de proprietate privata
... ptul de superficie se dobandeste in temeiul unui act juridic, precum si prin uzucapiune sau prin alt mod prevazut de lege. Dispozitiile in materie de carte funciara raman aplicabile.  (3) Superficia se poate inscrie si in temeiul unui act juridic prin care proprietarul intregului fond a transm ...

Codul civil - CARTEA a III-a - TITLUL II - Proprietatea privata
... crise in cartea funciara  Art. 565. - In cazul imobilelor inscrise in cartea funciara, dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte funciara.   Efectele admiterii actiunii in revendicare  Art. 566. - (1) Paratul va fi obligat la restituirea bunului sau la des ...

Codul Civil - CARTEA I - TITLUL IV - Persoana juridica
... a caz, pot servi drept temei juridic pentru intabularea in cartea funciara. In cazul bunurilor imobile, dispozitiile art. 1.244 si cele in materie de carte funciara raman aplicabile. SECTIUNEA a 3-a - Dispozitii speciale Desfiintarea unor persoane juridice Art. 250. - (1) Persoanele juri ...

Codul Civil - CARTEA I - TITLUL II - Persoana fizica
... r prin echivalent. Cu toate acestea, dobanditorul cu titlu oneros nu este obligat sa le inapoieze decat daca, sub rezerva dispozitiilor in materie de carte funciara, se va face dovada ca la data dobandirii stia ori trebuia sa stie ca persoana declarata moarta este in viata. Descoperirea certifica ...

Codul Civil - TITLUL PRELIMINAR - Despre legea civila
... -ar cauza niciun prejudiciu. (3) Eroarea comuna si invincibila nu se prezuma. (4) Dispozitiile prezentului articol nu sunt aplicabile in materie de carte funciara si nici in alte materii in care legea reglementeaza un sistem de publicitate. * Codul Civil - TITLUL PRELIMINAR CAPITOLUL IV - ...

Guvernul a reglementat expropierea in interes national
... de unitatile administrativ-teritoriale; b) judetul, unitatea administrativ-teritoriala, numarul cadastral sau topografic, dupa caz, si numarul de carte funciara, numele si prenumele/denumirea detinatorului terenului, suprafata inscrisa in evidentele Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate ...

Norme privind finantarea cu dobanda subventionala, proiecte prioritare, taxa auto
... arierea terenurilor se efectueaza pe baza documentelor care atesta dreptul de proprietate al acestora si a altor documente, potrivit legii (extras de carte funciara etc.). Cladirile se inventariaza prin identificarea lor pe baza titlurilor de proprietate existente (numai documente originale ...

Modificare Cadastru: inscrierea din oficiu in Registrul cadastral
... acestea exista.    Art. 3. - (1) Toate contestatiile privitoare la acelasi imobil se solutioneaza printr-o singura incheiere de carte funciara, cu respectarea termenului prevazut de Lege de la inregistrarea primei contestatii.    (2) Dupa finalizarea perioadei de s ...

Procurorii DIICOT au retinut 15 persoane in cazul inselaciunilor imobiliare
Procurorii DIICOT - Structura Bucuresti au retinut, joi noapte, 15 persoane acuzate de inselaciuni imobiliare, iar in cazul altor membri ai gruparii infractionale au dispus masura interdictiei de a parasi Capitala pe perioada cercetarilor, potrivit unor surse judiciare. Toti cei 15 vor fi...

Actiune pauliana (revocatorie impotriva unui act cu titlu oneros sau gratuit)
... muna si judetul, strada si numarul, iar in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul sau, daca imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul topografic. 2. Se vor indica motivele de fapt pe care se intemeiaza cererea si care-l determina pe reclamant sa ceara conc ...

Persoana fizica autorizata. Statut juridic. Intinderea raspunderii.
... ne fraze contradictorii, iar multe din concluziile instantei sunt nemotivate; ca in motivarea hotararii nu se regaseste nicio referire la extrasul de carte funciara. Recursul este fondat. Potrivit dispozitiilor art.304 pct.9 Cod procedura civila - modificarea unei hotarari se poate cere cand e ...

Persoana fizica autorizata. Statut juridic. Intinderea raspunderii.
... ne fraze contradictorii, iar multe din concluziile instantei sunt nemotivate; ca in motivarea hotararii nu se regaseste nicio referire la extrasul de carte funciara.             Recursul este fondat. Potrivit dispozitiilor art.304 pct.9 Co ...

Cerere de retrocedare a unui imobil expropriat. Aplicarea dispozitiilor legii speciale
... poate fi retrocedat in conditiile art. 35 si 36 din Legea nr. 33/1994. Recursul este nefondat pentru considerentele ce succed. Din extrasul de carte funciara al imobilului in litigiu rezulta ca acesta a fost expropriat in anul 1958. Cu alte cuvinte, dreptul de proprietate al parintilor recure ...

Ce trebuie sa cuprinda o cerere de chemare in judecata?
... na si judetul, strada si numarul, iar, in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul, sau, cand imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul topografic; 4. Aratarea motivelor de fapt si de drept pe care se intemeiaza cererea. Spre deosebire de motivarea ...

Se poate deroga de la limitele de exercitare a cailor de atac, admitandu-se un recurs impotriva unei decizii irevocabile date de o instanta de recurs?
... tului, a constatat nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumparare autentificat la data de 5 martie 2002 si a dispus restabilirea situatiei de carte funciara anterioara incheierii acestuia. Paratii au declarat recurs impotriva acestei decizii. Inalta Curte de Casatie si Justiti ...

Recurs declarat impotriva unei decizii irevocabile. Inadmisibilitate.
... tului, a constatat nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumparare autentificat la data de 5 martie 2002 si a dispus restabilirea situatiei de carte funciara anterioara incheierii acestuia. Paratii au declarat recurs impotriva acestei decizii. Inalta Curte de Casatie si Justiti ...

Este obligata persoana care este inscrisa in cartea funciara sa foloseasca doar calea actiunii in revendicare in masura in care un tert se gaseste in posesia nelegitima a imobilului respectiv?
... tul- lege nr.115/1938). Fiind vorba de o prezumtie iuris tantum intermediara, ea nu poate fi rasturnata decat pe calea unei actiuni in rectificare de carte funciara al carei regim este stabilit de art.34 – 37 din acelasi act normativ. Reclamanta-parata reconventional a formulat o asemenea cer ...

Codul civil - Despre modul inscriptiei privilegiilor si ipotecilor
... ei privilegiilor si ipotecilor (Dispozitiile cuprinse in art. 1780-1784 inclusiv, art. 1786 si 1787 nu se aplica imobilelor supuse regimului de carte funciara sau de publicitate funciara) Art. 1780 Inscriptiile se fac la notariatul de stat in a carui raza teritoriala sint ...

Examen Admitere Barou 2007 - Subiecte de examen
...   Actiunea in granituire.   Actiunea in revendicare imobiliara.   Actiunea in revendicare mobiliara.   Actiunile de carte funciara reglementate de Legea nr. 7/1996,republicata.   Capacitatea de exercitiu restransa a persoanei fizice.   Capacitatea ...

Dictionar juridic >>> C
Dictionar juridic >>> C <<< Cadastru: sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea, reprezentarea pe harti si planuri cadastrale a...

Actiune in evacuare a chiriasului pentru neplata cu rea-credinta a chiriei
... una si judetul, strada si numarul, iar in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul, sau, daca imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul topografic. Conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante (art. 969 Cod civil). Conventiile n-au efe ...

Cadastru si publicitate imobiliara - Sanctiuni
... , evidenta, multiplicarea si pastrarea datelor si documentelor cu caracter secret; i) intocmirea de acte translative de proprietate fara extras de carte funciara. (3) Faptele prevazute la alin. (2) lit. a) si b) se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei (RON) la 500 lei (RON), iar cele preva ...

Cadastru si publicitate imobiliara - Dispozitii tranzitorii
... siderare daca are data certa anterioara intrarii in vigoare a Legii fondului funciar nr. 18/1991.   Art. 58 (1) In regiunile de carte funciara supuse Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiunilor privitoare la cartile funciare sau, dupa caz, Legii nr. 242/1947 ...

Cadastru si publicitate imobiliara - Procedura de inscriere in cartea funciara
... ic; d) este insotit de o traducere legalizata, daca actul nu este intocmit in limba romana; e) este insotit, dupa caz, de o copie a extrasului de carte funciara pentru autentificare sau a certificatului de sarcini ce a stat la baza intocmirii actului. (2) Incheierea va cuprinde determinarea ...

Cadastru si publicitate imobiliara - Evidenta cadastral-juridica
... ta, apartinand aceluiasi proprietar, formeaza imobilul definit la art. 1 alin. (3), se identifica printr-un numar cadastral unic si se inscrie intr-o carte funciara. (3) Cartile funciare intocmite si numerotate pe teritoriul administrativ al fiecarei localitati alcatuiesc, impreuna, registrul ...

Cadastru si publicitate imobiliara - Organizarea activitatii de cadastru
... arului public sau a titularului dreptului ori a celorlalte persoane interesate; n) asigura inscrierea cailor de atac impotriva inregistrarilor de carte funciara; o) asigura inscrierea altor raporturi juridice, drepturi personale, interdictii, incapacitati si litigii judiciare in legatura cu ...

Cadastru si publicitate imobiliara - Dispozitii generale
... gentiei Nationale, prin reorganizarea actualelor oficii judetene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti si a birourilor de carte funciara. (3) La nivelul unitatilor administrativ-teritoriale se infiinteaza birouri de cadastru si publicitate imobiliara, denumite in c ...

Cuprins Consilier
... lor de garantie referitoare la creantele bugetare 2. Publicitate imobiliara Cerere de inscriere Cerere pentru eliberare extras de carte funciara pentru informare Cerere pentru eliberarea unui certificat de sarcini RAPORTURI DE MUNCA 1. Angajarea in munca ...

Judecatorie CIVIL Dezbaterea succesiunii
... tul- lege nr.115/1938). Fiind vorba de o prezumtie iuris tantum intermediara, ea nu poate fi rasturnata decat pe calea unei actiuni in rectificare de carte funciara al carei regim este stabilit de art.34 – 37 din acelasi act normativ. Reclamanta-parata reconventional a formulat o asemenea cer ...

Codul de procedura civila - executare silita2
... testatia prin care dobanditorul se opune la scoaterea la vanzare se va putea face numai in termen de 10 zile de la comunicarea incheierii biroului de carte funciara prin care s-a dispus notarea in cartea funciara a somatiei de incepere a urmaririi silite.     Art. 493   & ...

Codul de procedura civila - procedura inaintea primei instante
... na si judetul, strada si numarul, iar, in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul, sau, cand imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul topografic;     4. aratarea motivelor de fapt si de drept pe care se intemeiaza cererea;     5. aratarea dovezilor pe ca ...

Actiune privind rectificarea înscrierii din cuprinsul cartii funciare
... . ................................ nr. ......, bloc ........., scara ........, etaj ...., apart. ....., sector/judet .............,  cu numar de carte funciara .................................. si numar cadastral al parcelei ........................, intrucat aceasta nu corespunde situatiei ju ...

Cerere de înscriere provizorie a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale
... E PE LANGA JUDECATORIA3) ............... 1. Cererea de inscriere in cartea funciara se va depune la biroul de carte funciara al judecatoriei in circumscriptia careia se afla imobilul, intrucat publicitatea imobiliara este intemeiata pe sistemul de evidenta al ...

Actiune privind acordarea de rang preferential unei înscrieri
... ..........., str. ...................... nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet ..................., cu numar de carte funciara ................. ....................... si numar cadastral al parcelei ........................................., ca urmare ...

Cerere adresata instantei judecatoresti în vederea dispunerii înscrierii
... str. ............................ nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet ....................,  cu numar de carte funciara ............................ si numar cadastral al parcelei .................. ..................................., pe care l-am ...

Cerere de radiere a înscrierii dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale
... ....., bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet ............................. .............., identificat prin numar de carte funciara ..................... si numar cadastral al parcelei3)  ............................................ .   ...

Cerere de înscriere a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale
...   FUNCIARA DE PE LANGA JUDECATORIA3)  ..... 1. Cererea de inscriere in cartea funciara se va depune la biroul de carte funciara al judecatoriei in circumscriptia careia se afla imobilul, intrucat publicitatea imobiliara este intemeiata pe sistemul de evidenta al ...

Cerere pentru eliberarea extrasului de carte funciara
Cerere pentru eliberarea unui extras de carte funciara   JUDECATORIA1)  .......................................... BIROUL DE CARTE FUNCIARA ....................... NR. CERERE ................ ...

Cerere a dobanditorului pentru eliberarea actului de adjudecare
... iara.  In cazul in care imobilul a fost vandut cu plata pretului in rate, executorul va inainta un exemplar al actului de adjudecare biroului de carte funciara pentru a inscrie in cartea funciara interdictia de instrainare si grevare a imobilului pana la plata integrala a pretului si a dobanzii ...

Cerere de executare silita
... comuna si judetul, strada si numarul iar in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul sau daca imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul topografic. 3. Se indica biroul executorului judecatoresc competent sa efectueze executarea silita. IN DREPT: ...

Actiune în anularea certificatului de declarare a mostenirii vacante
... una si judetul, strada si numarul, iar in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul, sau, daca imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul topografic. Nulitatea are efect atat pentru viitor, cat si pentru trecut si conduce la repunerea partilor in situatia anteri ...

Actiune pentru anularea certificatului de mostenitor
... muna si judetul, strada si numarul, iar in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul sau, daca imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul topografic. Nulitatea are efect atat pentru viitor, cat si pentru trecut si  conduce  la  repunerea  par ...

Actiune pentru predarea bunurilor cuprinse în legatul cu titlu particular
... una si judetul, strada si numarul, iar in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul, sau, daca imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul topografic. Legatarul cu titlu particular va cere predarea posesiunii bunurilor cuprinse in legat mostenitorilor legali, leg ...

Actiune pentru predarea bunurilor cuprinse în legatul cu titlu universal
... p; etajul  si  apartamentul,  sau,  daca  imobilul  este  inscris  in  cartea  funciara, numarul de carte funciara si numarul topografic. Legatarul cu titlu universal va cere predarea posesiunii bunurilor cuprinse in legat, mostenitorilor rezervatari ...

Actiune pentru predarea bunurilor cuprinse în legatul universal
... muna si judetul, strada si numarul, iar in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul sau, daca imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul topografic. Legatarul universal va cere predarea posesiunii bunurilor cuprinse in legat mostenitorilor rezervatari, daca ace ...

Actiune de iesire din indiviziune asupra bunurilor succesorale
... muna si judetul, strada si numarul, iar in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul sau, daca imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul topografic. Daca succesiunea este culeasa de cel putin 2 mostenitori, ei dobandesc patrimoniul lasat de defunct (de cuius) i ...

Actiune în petitie de ereditate
... muna si judetul, strada si numarul, iar in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul sau, daca imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul topografic. In cazul in care paratul este de rea-credinta – adica cunostea existenta unui/unor mostenitor/i in grad succesib ...

Actiune în anularea unui act juridic pentru vicii de consimtamânt - violenta
... una si judetul, strada si numarul, iar in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul, sau, daca imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul topografic. Nulitatea are efect atat pentru viitor, cat si pentru trecut si  conduce  la  repunerea  par ...

Actiune în anularea unei liberalitati facute unei persoane incapabile de a primi
... una si judetul, strada si numarul, iar in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul, sau, daca imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul topografic. Nulitatea are efect atat pentru viitor, cat si pentru trecut si conduce la repunerea partilor in situatia anteri ...

Actiune în anularea vânzarii de catre un singur sot a unui imobil - bun comun
... muna si judetul, strada si numarul, iar in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul sau, daca imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul topografic. Nulitatea are efect atat pentru viitor, cat si pentru trecut si conduce la repunerea partilor in situatia anteri ...

Actiune în anularea unei donatii
... muna si judetul, strada si numarul, iar in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul sau, daca imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul topografic. Nulitatea are efect atat pentru viitor, cat si pentru trecut si conduce la repunerea partilor in situatia anteri ...

Actiune în anulare (nulitate relativa)
... una si judetul, strada si numarul, iar in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul, sau, daca imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul topografic. Nulitatea are efect atat pentru viitor, cat si pentru trecut si conduce la repunerea partilor in situa ...

Actiune în constatarea nulitatii absolute a unei donatii deghizate între soti
... muna si judetul, strada si numarul, iar in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul sau, daca imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul topografic. Nulitatea are efect atat pentru viitor, cat si pentru trecut si  conduce  la  repunerea  par ...

Actiune în constatarea nulitatii absolute
... muna si judetul, strada si numarul, iar in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul, sau daca imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul topografic. Nulitatea are efect atat pentru viitor, cat si pentru trecut si  conduce  la  repunerea  par ...

Actiune în evacuare a chiriasului ca urmare a expirarii termenului locatiunii
... una si judetul, strada si numarul, iar in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul, sau, daca imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul topografic. Conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante (art. 969 Cod civil). Potrivit art. 1074-1 ...

Actiune în evacuare a locatarului pentru purtare care face imposibila convietuirea cu ceilalti colocatari
... una si judetul, strada si numarul, iar in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul, sau, daca imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul topografic. Conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante (art. 969 Cod civil). Rezilierea contractu ...

Actiune în evacuare a chiriasului pentru neplata cu rea-credinta a chiriei
... una si judetul, strada si numarul, iar in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul, sau, daca imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul topografic. Conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante (art. 969 Cod civil). Conventiile n-au efe ...

Actiune în evacuare a chiriasului pentru degradarea imobilului
... una si judetul, strada si numarul, iar in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul, sau, daca imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul topografic. Conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante (art. 969 Cod civil). Conventiile n-au efe ...

Actiune pentru plata chiriei
... una si judetul, strada si numarul, iar in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul, sau, daca imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul topografic. Conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante (art. 969 Cod civil). Conventiile n-au efe ...

Actiunea privind asigurarea folosirii lucrului închiriat
... muna si judetul, strada si numarul, iar in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul sau, daca imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul topografic. Conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante (art. 969 Cod civil). Conventiile n-au efe ...

Actiune privind obligarea la predare a spatiului închiriat
... muna si judetul, strada si numarul, iar in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul sau, daca imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul topografic. Conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante (art. 969 Cod civil). Conventiile n-au efe ...

Actiune privind obligarea la încheierea contractului de locatiune/închiriere (Legea nr 114/1996)
... muna si judetul, strada si numarul, iar in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul sau, daca imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul topografic. Potrivit art. 1074-1077, reclamantul poate sa ceara in instanta obligarea paratului de a da, a face sau a nu fac ...

Actiune pauliana (revocatorie împotriva unui act cu titlu oneros sau gratuit)
... muna si judetul, strada si numarul, iar in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul sau, daca imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul topografic. 2. Se vor indica motivele de fapt pe care se intemeiaza cererea si care-l determina pe reclamant sa ceara ...

Actiune în executarea în natura a obligatiilor contractuale
... muna si judetul, strada si numarul, iar in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul sau, daca imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul topografic. Potrivit art. 1074-1077, reclamantul, parte contractanta, poate sa ceara in instanta obligarea paratului de a da ...

Actiune în rezilierea unui contract
... ........, str. ....................... nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. .........., sector/judet ........................, nr. carte funciara ............., in schimbul unei chirii lunare in cuantum de .............. lei, pe care aceasta se obliga, prin contract, sa o plateasc ...

Cerere de chemare în garantie pentru evictiune totala
... ..., str. ................................... nr. ....., bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet ......................., nr. carte funciara .........., subsemnatul platindu-i pretul vanzarii in suma de ............... lei, asa cum rezulta din contractul incheiat intre parti ...

Actiune în rezolutiunea unui contract de vânzare-cumparare pentru vicii ascunse (actiune redhibitorie)
... din ......................, str. .................... nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ..., apart. ..., sector/judet ......, nr. carte funciara .........., intrucat1)  .............................. . De asemenea, solicit obligarea paratei-debitoare sa-mi restituie s ...

Actiune în raspundere civila contractuala
... muna si judetul, strada si numarul, iar in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul sau, daca imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul topografic. Potrivit art. 1074-1077 reclamantul, parte contractanta, poate sa ceara in instanta obligarea paratului de a da, ...

Actiune confesorie de servitute
... muna si judetul, strada si numarul, iar in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul sau, daca imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul topografic. 4. Se indica instanta competenta material si teritorial sa judece cauza.   fiu ...

Actiune in revendicare imobilara
... muna si judetul, strada si numarul, iar in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul sau, daca imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul topografic. 6. Prevedere necesara pentru a se verifica admisibilitatea cererii sub aspectul prescriptibilitatii extin ...

Actiune de iesire din indiviziune (partaj, imparteala)
... muna si judetul, strada si numarul, iar in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul sau, daca imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul topografic. 5. Se indica instanta competenta material si teritorial sa judece cauza.   Va solicit totodat ...

Actiune in constatare
... muna si judetul, strada si numarul, iar in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul sau, daca imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul topografic. 5. Se indica instanta competenta material si teritorial sa judece cauza.   MOTIVELE PREZENTEI ...

Actiune posesorie in reintegrare pentru deposedare violenta
... muna si judetul, strada si numarul, iar in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul sau, daca imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul topografic. 6. Se indica instanta competenta material si teritorial sa judece cauza.   MOTI ...

Actiune posesorie in reintegrarea pentru tulburare violenta a posesiei
... muna si judetul, strada si numarul, iar in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul sau, daca imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul topografic. 6. Se indica instanta competenta material si teritorial sa judece cauza.   MOTI ...

Actiune posesorie in complangere pentru interzicerea/denuntarea lucrarilor noi
... una si judetul, strada si numarul, iar in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul, sau, daca imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul topografic. 6. Se indica instanta competenta material si teritorial sa judece cauza.   prop ...

Actiune posesorie
... i judetul, strada si numarul, iar in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul  sau, daca imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul topografic. 6. Se indica instanta competenta material si teritorial sa judece cauza.   MOT ...

Cerere de chemare în judecata
... judetul, strada si numarul, iar in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul sau, daca imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul topografic. 3. Se vor indica motivele de fapt pe care se intemeiaza cererea si care-l determina pe reclamantsa ceara ...

Procura privind vanzarea de imobile si inscrierea ipotecii
... re identificarii lui. 3. Localitatea in care este situat imobilul pentru vanzarea caruia se da procura speciala. |n procura se trece numarul de carte funciara si numarul topografic, precum si imputernicirea mandatarului de a cere intabularea.     Va  s ...

Procura privind vanzarea de imobile
... ctele necesare vanzarii imobilului sus-mentionat: cazierul fiscal, incheierea de inscriere in cartea funciara a dreptului de proprietate, extrasul de carte funciara, adeverinta de la asociatia de proprie tari/locatari vizata si de Primaria ...........,  va  stabili&n ...

Procura pentru incheierea actului de partaj voluntar in scopul sistarii starii de indiviziune (in cazul unui teren, al unor actiuni/parti sociale si al unui loc de veci)
Procura pentru incheierea actului de partaj voluntar in scopul sistarii starii de indiviziune (in cazul unui teren, al unor actiuni/parti sociale si a unui loc de veci)   Procura Subsemnatul  ...

Procura pentru incheierea actului de partaj voluntar in scopul sistarii starii de indiviziune (in cazul unui apartament)
Procura pentru incheierea actului de partaj voluntar in scopul sistarii starii de indiviziune (in cazul unui apartament)   Procura Subsemnatul  ...

Procura privind reluarea procedurii succesorale
... ........ precizate mai sus, si va semna, in numele nostru si pentru noi, actul de partaj in forma autentica, solicitand2)  ulterior, biroului de carte funciara al judecatoriei com- petente  intabularea  actului  de  partaj  si  a  dreptului  de  prop ...

Carta interprofesionala a judecatorilor, procurorilor si avocatilor romani
Cu ocazia Conferintei din data de 23 septembrie 2015, organizata in Aula Institutului National al Magistraturii, cu tema "Dialogul interprofesional intre judecatori, procurori si avocati - necesitate in consolidarea Justitiei in societatea democratica in Romania", a fost semnata Carta...

Cea mai buna sursa de solutii practice pentru problemele fiscal-contabile
Cartea Verde a Contabilitatii 2015 poate sa tina piept problemelor fiscal-contabile de care va loviti. Reprezinta legislatie si spete, comentarii si indrumari din partea specialistilor din domeniu. "Toti cei care au avut sansa sa o parcurga sunt unanim de acord ca ea constituie cea mai buna...

Monitorul Oficial nr. 694 din 15 Septembrie 2015
1.  ORDIN nr. 36 din 7 septembrie 2015 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare, aprobat prin Ordinul inspectorului-sef al Inspectiei Judiciare nr. 24/2012 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - INSPECTIA JUDICIARA PUBLICAT...

Amenzile si deciziile ANAF pot fi prevenite sau anulate
O conditie este necesar a fi indeplinita, inca de la bun inceput. Nimic nu se poate daca nu intelegem legea si daca nu o aplicam in mod corespunzator. Dar atentie la faptul ca lucrurile nu sunt atat de simple pe cat par. Legislatia este in continua schimbare. Ca atare, lucrurile sunt uneori mai...

Cartea Verde a Legislatiei Muncii, cea mai importanta resursa pentru specialisti
Biblia profesionistilor din legislatia muncii si HR a fost lansata si este de ajutor pentru cei care cauta sa faca lumina in prevederile legislative in vigoare. "Cartea de fata a fost gandita si conceputa ca o veritabila Biblie a specialistilor din domeniile Legislatia Muncii si Resurse...

Cartea rosie a fiscalitatii 2015. Lista completa de sanctiuni si amenzi
Care sunt sanctiunile si amenzile care ne pot da batai de cap in domeniul fiscal-contabil? Ce alte urmari grave poate avea o fapta pentru firma? "Cartea Rosie a Fiscalitatii va dezvaluie toate aceste abateri, impreuna cu sfaturi binevenite (spun contabilii) despre cum pot fi diminuate...

1133 articole ale noului Cod de procedura civila, comentate de specialisti
Nu este un lucru inedit pentru nimeni. Cunoasterea atenta a noilor reglementari este obligatorie. Iar legea reprezinta ultimul cuvant in orice situatie ne-am afla. "Legea de punere in aplicare a Codului de procedura civila inseamna in acelasi timp o modificare substantiala a acestuia din...

Monitorul Oficial nr. 514 din 10 Iulie 2015
1.  HOTARARE nr. 499 din 1 iulie 2015 privind aprobarea bilantului general al Trezoreriei Statului si a contului de executie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 10 iulie 2015   2.  ORDIN nr. 813 din 9...

Aplicarea si interpretarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene
Seminarul cu tema The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice va avea loc in perioada 1-2 octombrie 2015, in Zagreb, Croatia. Evenimentul se desfasoara in limba engeza si este organizat de Academia de Drept European. "In cadrul seminarului vor fi abordate aspecte...

Corespondente intre vechiul si noul Cod de procedura civila
Specialistii din domeniul juridic au la dispozitie un ajutor esential pentru a face trecerea de la vechiul cod de procedura civila catre noul cod de procedura civila. Cine nu stie ce s-a modificat, ar trebui sa dea atentie acestui subiect. Pentru ca nu poti actiona perfect in prezent daca nu stii...

Codul de procedura civila: Ce trebuie sa stii despre cererea de chemare in judecata
... judetul, strada si numarul, iar in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul, precum si, cand imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul cadastral sau topografic, dupa caz. La cererea de chemare in judecata se va anexa extrasul de carte funciara, cu aratarea ti ...

Monitorul Oficial nr. 309 din 06 Mai 2015
... ORUL OFICIAL nr. 309 din 6 mai 2015   6.  HOTARARE nr. 294 din 29 aprilie 2015 privind aprobarea Programului national de cadastru si carte funciara 2015-2023 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 6 mai 2015   ...

Conferinte - Noul Cod Civil. Noul Cod de Procedura Civila
Pe site-ul Institutului National al Magistraturii a fost publicat anuntul cu privire la organizarea unei serii de 3 noi conferinte dedicate Noului Cod Civil si Noului Cod de Procedura Civila. Conferintele vor avea loc la sediul  INM din Bucuresti in perioada 23-24 februarie 2015, 16 –...

Monitorul Oficial nr. 849 din 21 Noiembrie 2014
... rivind modificarea si completarea Specificatiilor tehnice pentru lucrari de inregistrare sistematica a imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara continute in documentatiile de atribuire a contractelor pentru lucrari de cadastru, aprobate prin Ordinul directorului general al Agent ...

Monitorul Oficial nr. 809 din 06 Noiembrie 2014
... 40 din 5 noiembrie 2014 pentru abrogarea lit. h) a art. 125 alin. (1) din Regulamentul de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 700/2014 EMITENT: AGENTIA NA ...

Monitorul Oficial nr. 571 din 31 Iulie 2014
...   7.  ORDIN nr. 700 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 31 iulie 2014   8. ...

Model Contract de comodat
  Unul dintre cele mai importante contracte in universul juridic este contractul de comodat. Va prezentam in randurile urmatoare un model complet al contractului de comodat. Vom delimita capitole precum: partile contractente, obiectul contractului, durata contractului, obligatiile...

Publicitatea cesiunii de creanta prin notificarea debitorului si prin acceptarea cesiunii de catre debitor
Publicitatea cesiunii se poate face in doua feluri: - prin notificarea debitorului; - prin acceptarea cesiunii de catre debitor. 1. Notificarea debitorului se face de catre cedent sau de cesionar printr-o comunicare care poate fi concretizata inclusiv in format electronic si care sa...

Clasificarea garantiilor. Delimitari esentiale privind privilegiile
Codul Civil a pastrat insa, in linii mari, clasificarea traditionala a garantiilor, in: -garantii personale care constau in angajamentul oferit creditorului de catre o alta persoana decat debitorul principal de a executa obligatia in cazul in care acesta din urma nu o va face. Se includ in...

Legea societatilor comerciale - Legea 31 din 1990 actualizata 201431/1990
LEGEA 31/1990: Legea societatilor comerciale Actualizata 2014 Cuprins: TITLUL I: Dispozitii generale TITLUL II: Constituirea societatilor comerciale CAPITOLUL I: Actul constitutiv al societatii CAPITOLUL II: Formalitati specifice pentru constituirea societatii pe actiuni prin...

Alte tag-uri asemanatoare: cartea, masinii cartea, talonul masinii cartea, cartea funciara, carte, carte funciara, carte funciara pentru, carte de munca, carte de identitate, in cartea funciara, extras de carte func, cartea III, cartea IV, carte identitate, Cartea de identitate a vehiculului, cartea de munca, PFA care au si carte de munca, scutite de la plata contributiilor sociale, PFA care au si carte de munca, Codul civil - CARTEA a III-a - TITLUL V - Administrarea bunurilor altuia,

Top articole

 NOUL COD RUTIER - actualizat [Vizualizari: 389060]
 Acte necesare - Cazier judiciar [Vizualizari: 379187]
 Codul Civil [Vizualizari: 297033]
 Cod CAEN - Actualizat 2008 [Vizualizari: 257357]
 Codul familiei - actualizat [Vizualizari: 180357]

Warning: include_once(inc/functii.portaluri.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/manager/public_html/e-juridic.manager.ro/e-juridic/sitemap_generator.php on line 8

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening 'inc/functii.portaluri.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/manager/public_html/e-juridic.manager.ro/e-juridic/sitemap_generator.php on line 8