Club Juridic - Tu intrebi, Specialisti raspund!

Tags

Cauta in tag-uri dupa litera:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
... sau cauta un termen in tags

notarul public

Solutionarea unei succesiuni la notarul public
Deschiderea succesiunii are loc la decesul unei persoane.   La cerere, notarul public elibereaza un certificat de mostenitor legal sau testamentar, prin care se stabileste calitatea succesorilor si bunurile ramase de la defunct. Cererea se adreseaza unui notar public de la locul ultimului ...

Divortul la notarul public
... iptia judecatoriei in a carei raza teritoriala se afla locul incheierii casatoriei sau ultima locuinta comuna a sotilor. La primirea cererii, notarul public are obligatia de a verifica, in prealabil, competenta teritoriala. In cazul in care stabileste ca divortul prin acordul sotilor este de ...

Cerere adresata de notarul public serviciului de asistenta sociala - autoritatea tutelara privind emiterea unei dispozitii de numire a curatorului
Cerere adresata de notarul public serviciului de asistenta sociala-autoritatea tutelara privind emiterea unei dispozitii de numire a  curatorlui   ROMANIA BIROUL NOTARULUI PUBLIC ....................... SEDIUL .................. ...

Înstiintare adresata de notarul public serviciului de asistenta sociala - autoritatea tutelara privind încheierea unui contract de întretinere
... ULUI PUBLIC ....................... SEDIUL ...............................................................   Instiintare adresata de notarul public serviciului de asistenta sociala – autoritatea tutelara privind incheierea unui contract de intretinere   ...

Cerere adresata de notarul public Camerei Notarilor Publici privind deschiderea succesiunii
Cerere privind deschiderea succesiunii (adresata de notarul public Camerei Notarilor Publici)   ROMANIA BIROUL NOTARULUI PUBLIC ....................... SEDIUL ...............................................................   ...

DECIZIE nr. 326 din 10 iunie 2014: Exceptie de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995
... p;  - Art. 54: "Actele notariale care prezinta erori materiale sau omisiuni vadite pot fi indreptate sau completate prin incheiere de catre notarul public, la cerere sau din oficiu, cu acordul partilor, daca lucrarile cuprind date care fac posibila indreptarea greselilor sau completarea om ...

UTIL: Model Antecontract de vanzare-cumparare
Iata mai jos un model de antecontract de vanzare-cumparare, in cadrul caruia vom delimita aspecte esentiale referitoare la partile contractante, obiectul contractului, pretul contractului, obligatiile partilor, garantiile si alte clauze esentiale: Incheiat astazi...

Legea societatilor comerciale - Legea 31 din 1990 actualizata 201431/1990
LEGEA 31/1990: Legea societatilor comerciale Actualizata 2014 Cuprins: TITLUL I: Dispozitii generale TITLUL II: Constituirea societatilor comerciale CAPITOLUL I: Actul constitutiv al societatii CAPITOLUL II: Formalitati specifice pentru constituirea societatii pe actiuni prin...

Procedura de divort pe cale administrativa si procedura notariala
Reglementate in art. 375 – 378 NCC, presupune ca ambii soti sa depuna cererea de divort impreuna la ofiterul de stare civila, respectiv notarul public, de la locul casatoriei sau al ultimei locuinte comune a sotilor. La notarul public, cererea de divort se poate depune si prin mandatar cu ...

Nulitatea certificatului de mostenitor. Cerere de chemare in judecata
... area : CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA prin care solicit anularea partiala a certificatului de mostenitor si legatar nr. ........, emis de catre notarul public.........., in sensul inlaturarii paratului ca mostenitor al numitei.........., matusa mea. Solicit cheltuieli de judecata si judecarea ...

Codul Civil: Obligatii, contractul de vanzare, contractul de imprumut
... revocarii procurii autentice notariale     (1) Daca procura a fost data in forma autentica notariala, in vederea informarii tertilor, notarul public caruia i se solicita sa autentifice revocarea unei asemenea procuri este obligat sa transmita, de indata, revocarea catre Registrul nat ...

Codul Civil: Transmisiunea si partajul mostenirii
... idera necesar.     (6) Oricine se considera vatamat prin inventarul intocmit sau prin masurile de conservare si administrare luate de notarul public poate face plangere la instanta judecatoreasca competenta.     ART. 1.118     Masurile speciale privind ...

Codul Civil: Liberalitatile
... t, testamentul olograf se va prezenta unui notar public pentru a fi vizat spre neschimbare.     (2) In cadrul procedurii succesorale, notarul public procedeaza, in conditiile legii speciale, la deschiderea si validarea testamentului olograf si il depune in dosarul succesoral. Deschid ...

Codul Civil: Dispozitii referitoare la mostenire in general
... Nedemnitatea de drept poate fi constatata oricand, la cererea oricarei persoane interesate sau din oficiu de catre instanta de judecata ori de catre notarul public, pe baza hotararii judecatoresti din care rezulta nedemnitatea.     ART. 959     Nedemnitatea judiciara ...

Codul Civil: Casatoria
... rea conventiei matrimoniale     (1) Sub sanctiunea nulitatii absolute, conventia matrimoniala se incheie prin inscris autentificat de notarul public, cu consimtamantul tuturor partilor, exprimat personal sau prin mandatar cu procura autentica, speciala si avand continut predeterminat ...

Codul Civil: Ocrotirea persoanei fizice
... ocatarii casei in care locuieste minorul;     b) serviciul de stare civila, cu prilejul inregistrarii mortii unei persoane, precum si notarul public, cu prilejul deschiderii unei proceduri succesorale;     c) instantele judecatoresti, cu prilejul condamnarii la pedeap ...

Notari: Concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale
... ;     Procedura de inscriere    Sub sanctiunea decaderii, cu cel putin 15 zile calendaristice inainte de data concursului, notarul public va depune la Camera in circumscriptia careia se afla postul pentru care candideaza cererea de inscriere la concurs, prevazuta in anexa ...

INM: Seminar privind Drept procesual civil, 28-29 octombrie 2013
... Biroul de recursuri civile PICCJ 1. În situatia in care reclamantul nu depune odata cu cererea de sesizare a instantei, incheierea emisa de notarul public cu privire la verificarea evidentelor succesorale prevazute de Codul Civil, instanta va respinge ca inadmisibila sesizarea sau mai poat ...

Falimentul si lichidarea activelor - Codul Insolventei 2013
... iciar constituie titlu de proprietate. Cand legea impune pentru transferul dreptului de proprietate forma autentica, contractele vor fi perfectate de notarul public pe baza procesului-verbal de licitatie.     § 3. Distribuirea sumelor realizate in urma lichidarii  &nbs ...

Legea insolventei: Titlul II Procedura insolventei
... iciar constituie titlu de proprietate. Cand legea impune pentru transferul dreptului de proprietate forma autentica, contractele vor fi perfectate de notarul public pe baza procesului-verbal de licitatie. § 3 Distribuirea sumelor realizate in urma lichidarii Art. 159     1 ...

Organizarea birourilor apostila si supralegalizare
... e pot fi supuse procedurii apostilarii sau supralegalizarii in conditiile stabilite de prezentul regulament sunt actele oficiale indeplinite de catre notarul public, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 36/1995, republicata, cu modificarile ulterioare. Fac exceptie de la procedura aplicarii apo ...

Uniunea Notarilor: Noua procedura de comunicare
... iind obligat sa o/il citeze.      Comunicarea citatiilor, notificarilor si a tuturor actelor de procedura notariala se poate face de notarul public personal sau, dupa caz, prin:     a) telefax, posta electronica sau prin alte mijloace ce asigura transmiterea textului ...

Procedura de divort pe cale administrativa si procedura notariala
Reglementate in art. 375 – 378 NCC,  presupune ca ambii soti sa depuna cererea de divort impreuna la ofiterul de stare civila, respectiv notarul public, de la locul casatoriei sau al ultimei locuinte comune a sotilor. La notarul public, cererea de divort se poate depune si prin mandatar ...

Atentie: Duplicatul se elibereaza doar de catre ...
... ate de pe duplicatele emise de orice alt notar. Ulterior datei la care s-a autentificat actul eliberarea unui duplicat va putea fi facuta numai de notarul public care detine arhiva in care se afla exemplarul original. Sursa UNNPR ...

Noul Regulament de aplicare a Legii notarilor
... ne.    ART. 3     Prin activitate notariala se intelege totalitatea actelor, procedurilor si consultatiilor indeplinite de notarul public in exercitarea functiei, date in competenta sa prin lege.     CAP. II     Competenta notarilor public ...

Proiect: Conditii de eliberare a permisului
... na imputernicita prin procura speciala, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei. Procura trebuie sa fie autentificata in tara de notarul public, iar in strainatate, de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei ori, daca au fost date in fata autoritatilor straine, ...

CPC: Articole noi introduse prin Legea de aprobarea
... a articolul 59, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:     «(3) Actul intocmit de notarul public conform alin. (1) si art. 58 alin. (4) si (4^1), prin care se autentifica intelegerea din acordul de mediere, are putere de titlu execu ...

Registrul Comertului: Ce facem cand divizam?
... n la Oficiul Registrului Comertului odata cu cererea de inregistrare, daca au fost numiti prin actul constitutiv si pot fi date in forma autentica la notarul public, in fata judecatorului delegat, a directorului ORC sau a inlocuitorului acestuia care va certifica semnatura;   17. Actele de id ...

Nulitatea casatoriei si efectele acesteia
... scrie in Registrul national notarial al regimurilor matrimoniale, se noteaza in cartea funciara, se inscrie in Registrul comertului si se comunica la notarul public care a autentificat conventia matrimoniala. Nulitatea casatoriei nu poate fi opusa unui tert impotriva unui act incheiat anterior, c ...

Codul de procedura civila: Urmarirea silita a bunurilor debitorului (art. 726 - art. 886)
... de toti coproprietarii si daca va fi depusa personal ori, in lipsa, prin mandatar avand procura speciala. Daca cererea acestora a fost legalizata de notarul public sau certificata de avocat, ea va putea fi depusa de oricare dintre coproprietari, personal sau prin reprezentant, ori va putea fi, de a ...

Codul de procedura civila: Dispozitii generale privind executarea silita ( art. 622 - art. 725)
... iect desfiintarea lor. Dispozitiile art. 719 se aplica in mod corespunzator. Art. 639: Inscrisurile autentice notariale (1) Actul autentificat de notarul public care constata o creanta certa, lichida si exigibila constituie titlu executoriu. In lipsa originalului, titlul executoriu il poate cons ...

Codul de procedura civila: procedura arbitrala (art. 571 - art. 607)
... lic pentru a obtine o hotarare judecatoreasca sau, dupa caz, un act autentic notarial. Dupa verificarea de catre instanta judecatoreasca ori de catre notarul public a respectarii conditiilor si dupa indeplinirea procedurilor impuse de lege si achitarea de catre parti a impozitului privind transferul ...

Codul de procedura civila: Procedura in fata primei instante ( art. 192 - art. 455)
... n intampinare, sub sanctiunea decaderii. (3) La sesizarea instantei cu dezbaterea procedurii succesorale, reclamantul va depune o incheiere emisa de notarul public cu privire la verificarea evidentelor succesorale prevazute de Codul civil. In acest caz, neindeplinirea procedurii prealabile va fi in ...

Divortul prin acordul sotilor
... Reglementate in art. 375 – 378 NCC,  presupune ca ambii soti sa depuna cererea de divort impreuna la ofiterul de stare civila, respectiv notarul public, de la locul casatoriei sau al ultimei locuinte comune a sotilor. La notarul public, cererea de divort se poate depune si prin mandatar ...

Inchiderea procedurii de mediere
... , sub sanctiunea nulitatii, indeplinirea unor conditii de fond si de forma. In cazul in care legea impune indeplinirea conditiilor de publicitate, notarul public sau instanta de judecata va solicita inscrierea contractului autentificat, respectiv a hotararii judecatoresti in Cartea Funciara. I ...

Procedura in fata primei instante
... a in cazul sesizarii instantei cu dezbaterea procedurii succesorale. In acest caz, legea prevede ca „reclamantul va depune o incheiere emisa de notarul public cu privire la verificarea evidentelor succesorale prevazute de Codul civil. In acest caz, neindeplinirea procedurii prealabile va fi in ...

Modificari ale Legii cadastrului si publicitatii imobiliare
... uo;persoana care poseda un imobil ca proprietar necontestat va fi inscrisa in cartea funciara pe baza procedurii certificarii de fapte indeplinite de notarul public, procedura prin care se constata ca posesorul este considerat proprietar.“ – asa cum se arata la alin. (1) al art. 111. ...

LEGE nr. 36 din 12 mai 1995 notarilor publici si a activitatii notariale
... catre notarii publici membri ai Uniunii, organizati in cadrul Camerelor.     (4) In exercitarea profesiei si in legatura cu aceasta, notarul public este protejat de lege.     (5) Constituirea si functionarea de forme de organizare a profesiei de notar public, altele ...

Poate un birou notarial angaja un consilier juridic?
... a sarcinile stabilite prin contractul individual de munca au fost depasite. In acest caz, angajatul poate refuza indeplinirea unor astfel de sarcini, notarul public neavand dreptul legal de a-i desface contractul de munca pentru aceste motive. Rezolvarea situatiei depinde de aspectele discutate la m ...

Noi reguli in materia publicitatii imobiliare
... precedente, prin transmiterea borderoului lunar generat din Registrul general de intrare.     (3) Pana in data de 14 a fiecarei luni, notarul public contrasemneaza borderoul lunar pe care il va comunica oficiului teritorial. In situatia existentei unor neconcordante, pana la aceeasi ...

Registrul national al donatorilor de organe, tesuturi si celule
... donatorilor si a declaratiilor prin care acestia consimt la donarea post-mortem, in scop terapeutic, a organelor, tesuturilor si celulelor se face de notarul public. Consimtamantul donatorului se da prin act autentic notarial, inclusiv testament notarial. Minorii, persoanele fara discernamant, pr ...

Contract de donatie: uzufruct viager
... 3.1. Potrivit prevederilor art. 876 si urm. din Codul civil si a dispozitiilor art. 54 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, notarul public va indeplini formalitatile necesare pentru efectuarea operatiunilor de publicitate imobiliara. 3.2. Prezentul contract a fost redactat ...

CPC: Completari in materia arbitrajului
... lic pentru a obtine o hotarare judecatoreasca sau, dupa caz, un act autentic notarial. Dupa verificarea de catre instanta judecatoreasca ori de catre notarul public a respectarii conditiilor si indeplinirea procedurilor impuse de lege si dupa achitarea de catre parti a impozitului privind transferul ...

Model de cerere: Actiune in nulitate a Conventiei Matrimoniale
... oarea : CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA prin care solicit anularea partiala a certificatului de mostenitor si legatar nr. ........, emis de catre notarul public.........., in sensul inlaturarii domnului T.M ca mostenitor al numitei.........., matusa mea.     Solicit cheltuieli de ...

Cadastru si publicitate imobiliara: Comunicare si online
... au, dupa caz, copii ale cartilor funciare ori certificate de sarcini. Atat cererea, cat si certificatele, extrasele si copiile pot fi transmise intre notarul public si birourile de cadastru si publicitate imobiliara prin fax, e-mail, on-line sau prin orice alta modalitate de comunicare care asigura ...

Cererea de chemare in judecata, intampinarea si primul termen de judecata in noul Cod de procedura civila
... ra la sesizarea instantei cu dezbaterea procedurii succesorale - este conditionata de faptul ca: “...reclamantul va depune o incheiere emisa de notarul public cu privire la verificarea evidentelor succesorale prevazute de Codul civil. Ȋn acest caz, neindeplinirea procedurii prealabile va ...

Model Antecontract de vanzare-cumparare
Antecontract de vanzare-cumparare Incheiat astazi ................................ la ................................................... I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. .......................................................................... cu domiciliul in...

Noua Lege a notarilor publici
... e exercita numai de catre notarii publici membri ai Uniunii, organizati in cadrul Camerelor. (4) In exercitarea profesiei si in legatura cu aceasta, notarul public este protejat de lege. (5) Constituirea si functionarea de forme de organizare a profesiei de notar public, altele decat Uniunea si Ca ...

Dovada starii civile in Noul Cod civil
... atia de recunoastere a copilului nascut in afara casatoriei, data de catre tata in fata ofiterului de stare civila care inregistreaza nasterea sau la notarul public, din care sa rezulte si numele de familie pe care il dobandeste copilul, la care se anexeaza consimtamantul mamei;in cazul tatalui mino ...

Model actiune privind nulitatea certificatului de mostenitor
... area : CERERE DE CHEMARE IN JUDECATÄ‚ prin care solicit anularea partiala a certificatului de mostenitor si legatar nr. ........, emis de catre notarul public.........., in sensul inlaturarii paratului ca mostenitor al numitei.........., matusa mea. Solicit cheltuieli de judecata si judecarea ...

Codul de procedura civila intra in vigoare la 1 septembrie 2012
... fica si va avea urmatorul cuprins: "(3) La sesizarea instantei cu dezbaterea procedurii succesorale, reclamantul va depune o incheiere emisa de notarul public cu privire la verificarea evidentelor succesorale prevazute de Codul civil. In acest caz, neindeplinirea procedurii prealabile va fi in ...

Cerere de chemare in judecata pentru constatarea uzucapiunii
... randul sau, paratul a dobandit acest imobil de la parata ............., prin actul de vanzare-cumparare autentificat sub nr.  ........ de catre notarul public .............. Dupa cum se poate observa, inca de la autentificarea acestui din urma act, suprafata reala diferea de suprafata din act ...

Autorizarea instantei de tutela
... e minorului - art. 144 alin. (2) si art. 145 Cod civil; constituirea consiliului de familie; numirea curatorului special sau validarea celui numit de notarul public in procedura succesorala - art. 150]. Rolul instantei de tutela in desemnarea atributiilor tutorelui, respectiv curatorului. Continutul ...

Inscrierea mentiunilor pe actul de stare civila
... udine traducerea sau ortografierea in limba materna, acesta cere solicitantului sa prezinte o traducere sau o ortografiere oficiala, autentificata de notarul public. Inscrierea mentiunilor de schimbare a numelui si/sau prenumelui intervenite in strainatate Art.117 (1)Schimbarea numelui si/sau ...

Important: S-a republicat Legea cu privire la actele de stare civila
... intocmit actul de deces, a hotararii judecatoresti definitive si irevocabile, a certificatului de divort transmis de ofiterul de stare civila sau de notarul public ori la cererea persoanei interesate.     ART. 49     Mentiunea privitoare la schimbarea numelui se insc ...

Model Contract de donatie
... .1. Potrivit prevederilor art. 876 si urm. din Codul civil si a dispozitiilor art. 54 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, notarul public va indeplini formalitatile necesare pentru efectuarea operatiunilor de publicitate imobiliara. 3.2. Prezentul contract a fost redacta ...

Cererea de chemare in judecata
... ampinare, sub sanctiunea decaderii. In cazul dezbaterii procedurii succesorale, la sesizarea instantei, reclamantul va depune o incheiere emisa de notarul public cu privire la verificarea evidentelor succesorale prevazute de Codul civil si de lege. In acest caz neindeplinirea procedurii prealabil ...

OUG de modificare a Codului civil are Lege de aprobare
... u exista documentatie cadastrala. La autentificarea actelor prin care se transmite, se modifica, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte funciara pentru autentificare sau, dupa caz, un certificat de sarcini. In baza extrasului de carte funci ...

Succesiunea mostenitorilor
... nsa, daca fiul postdecedat nu a dezbatut succesiunea, verisorul lui A poate solicita unui notar public deschiderea succesiunii defunctului A deoarece notarul public solicita de la Camera Notarilor Publici sa i se comunice daca a mai solicitat cineva deschiderea succesiunii si, in cazul in care raspu ...

Alegerea legii aplicabile divortului
... piul Bucuresti, dispozitiile se aplica in mod corespunzator, conform art. 114 din lege. [...] (5) Inainte de verificarea competentei teritoriale, notarul public va verifica daca, privitor la desfacerea casatoriei, exista elemente de extraneitate si va proceda in conformitate cu dispozitiile lega ...

Noul Cod Civil - Nedemnitatea succesorala
... Nedemnitatea de drept poate fi constatata oricand, la cererea oricarei persoane interesate sau din oficiu de catre instanta de judecata ori de catre notarul public, pe baza hotararii judecatoresti din care rezulta nedemnitatea. Nedemnitatea judiciara Poate fi declarata nedemna de a mosteni: ...

Institutia testamentului in Noul Cod Civil
... uatii exceptionale, situatii in care testatorul se afla la bordul unui vas sau aeronave, este militar sau internat intr-o institutie sanitara in care notarul public nu are acces - devine caduc in termen de 15 zile de la data la care dispunatorul ar fi putut sa intocmeasca un testament ordinar. T ...

Divortul prin acordul sotilor prin procedura notariala
... lta procedura de divort prin acordul sotilor. Numai in cazul in care, in timpul derularii procedurii alese, intre cei doi soti intervin neintelegeri, notarul public sau, in functie de procedura aleasa, ofiterul de stare civila va inceta desfasurarea oricaror acte in dosarul respectiv si va indruma s ...

Noul Cod Civil - Transmisiune mostenirii
... ea in termenul de un an, respectiv in termenul mai scurt stabilit de instanta, desi cunostea deschiderea mostenirii ca urmare a citarii sale de catre notarul public; - renuntatorul poate revoca renuntarea in tot cursul termenului de optiune, cu conditia ca mostenirea sa nu fi fost deja acceptata de ...

OUG pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a noului Cod civil
... mpletari prin Legea nr. 191/2007, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins: „(2) In cazul certificatului de divort emis de notarul public in conformitate cu prevederile art. 375 din Codul civil si pentru care se solicita recunoasterea sau incuviintarea executarii intr-un a ...

Noul Cod Civil a intrat in vigoare sambata, 1 octombrie
... ii legale, regimul separatiei de bunuri, regimul comunitatii conventionale. Conventia matrimoniala se incheie prin inscris autentificat de notarul public. Se poate incheia inainte de casatorie (si atunci va produce efecte numai de la data incheierii casatoriei) sau in timpul casatoriei (s ...

Atentie notari: Modificarea Legii notarilor publici si a activitatii notariale
... .” 3. Literele b), f) si g) ale articolului 8 se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „b) autentificarea inscrisurilor redactate de notarul public, de parte personal sau de avocat, precum si a acordurilor de mediere redactate in conditiile legii; f) darea de data certa inscrisur ...

Divortul - ce s-a schimbat in Noul Cod Civil
... fi depusa si prin mandatar cu procura autentica. Dupa un termen de gandire de 30 de zile, sotii se prezinta personal, si, daca staruie sa divorteze, notarul public, dupa ce verifica valabilitatea consimtamantului, elibereaza certificatul de divort fara vreo mentiune cu privire la culpa sotilor. ...

Casatoria in Noul Cod Civil - ce inseamna Contractul Prenuptial
... tatii conventionale de bunuri sau stabilesc sa aleaga regimul separatiei de bunuri; Conventia matrimoniala se incheie prin inscris autentificat de notarul public, cu consimtamantul tuturor partilor, exprimat personal sau prin mandatar cu procura autentica, speciala si avand continut stabilit dina ...

Decesul promitentului vanzator si termen antecontract
... igatii, una dintre acestea fiind achitarea pretului. Daca promitentii-cumparatori nu s-au prezentat la data stabilita pentru incheierea contractului, notarul public poate incheia un proces verbal in care se specifica faptul ca promitentii cumparatori nu s-au prezentat si nici nu au anuntat vreo impo ...

Preschimbarea permiselor de conducere eliberate de alte state cu documente similare romanesti
... comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor pot depune cererile prin mandatar, cu procura speciala, autentificata in tara de notarul public, iar in strainatate, de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Romaniei, situatie in care fisa detinatorului va avea atasa ...

Noul Cod Civil prevede in caz de divort: Sotul inselat poate cere despagubiri
... in care se impart, in caz de divort, bunurilor dobandite dupa incheierea casatoriei.   Conventia se incheie printr-un inscris autentificat de notarul public. Prin acest act se mai poate stipula ca, in cazul decesului unuia dintre soti, cel supravietuitor poate prelua fara plata, inainte de p ...

Instructiuni privind Divortul la Notar
... caruia se ia consimtamantul, va semna pe cererea de divort alaturi de soti si pe incheierea de admitere sau respingere a cererii de divort alaturi de notarul public. In cazul in care unul dintre soti este nestiutor de carte acesta va semna cererea de divort, incheierea si celelalte acte procedurale ...

Solutionarea unei succesiuni la notarul public
Deschiderea succesiunii are loc la decesul unei persoane.   La cerere, notarul public elibereaza un certificat de mostenitor legal sau testamentar, prin care se stabileste calitatea succesorilor si bunurile ramase de la defunct. Cererea se adreseaza unui notar public de la locul ultimului ...

RIL admis: Statul roman si calitatea de unic mostenitor
... va in aceste actiuni numai atunci cand mostenirea este vacanta, situatie ce trebuie atestata fie prin certificatul de vacanta succesorala eliberat de notarul public, fie prin hotararea instantei de judecata, iar, pe de alta parte, ca, intrucat in cauza nu mai sunt alti mostenitori carora reclamantul ...

Anghel Iordanescu vrea sa schimbe legea pentru copiii care merg la concursuri in strainatate
... titor.   Potrivit alin. (7) al articolului 30, declaratiile parintilor trebuie redactate in doua exemplare si sa fie autentificate in tara de notarul public, iar, in strainatate, demisiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei ori, daca au fost date in fata autoritatilor straine, ...

Cum se incheie un act de vanzare-cumparare la notar
... atificare a donatarului. Donatia poate fi pura si simpla sau cu sarcini. Fiind act solemn, donatia se incheie valabil numai in forma autentificata de notarul public.   Oferta de donatie si acceptarea ei se poate face si prin acte separate, numai autentificate de notarul public.   Inc ...

Explicatii: Deschiderea succesiunii la notariat
Deschiderea succesiunii are loc la decesul unei persoane.   La cerere, notarul public elibereaza un certificat de mostenitor legal sau testamentar, prin care se stabileste calitatea succesorilor si bunurile ramase de la defunct. Cererea se adreseaza unui notar public de la locul ultimului do ...

Instructiuni privind indeplinirea procedurii divortului de catre notarii publici
... caruia se ia consimtamântul, va semna pe cererea de divort alaturi de soti si pe incheierea de admitere sau respingere a cererii de divort alaturi de notarul public. In cazul in care unul dintre soti este nestiutor de carte acesta va semna cererea de divort, incheierea si celelalte acte procedurale ...

Apostila modificata conform Micii Reforme
... esc de catre Camera Notarilor Publici, la sediul principal sau la sediile judetene ale acesteia, in a carei circumscriptie isi desfasoara activitatea notarul public care a instrumentat actul, in conditiile stabilite prin regulament. Notarul public va pune in vedere partii obligatia indeplinirii aces ...

Rata dobanzii la rezervele minime, noi formulare fiscale, scaderea onorariilor notarilor
... scrisului sau pentru explicarea acestuia, dispozitiile alineatului precedent nu sunt aplicabile. Pentru prevenirea evaziunii fiscale, notarul public are obligatia de a cere partilor sa declare valoarea convenita in mod real pentru bunurile ce fac obiectul actelor sau procedurilor not ...

Codul Civil - CARTEA a V-a - TITLUL XI - Privilegiile si garantiile reale
... nciara cu privire la fiecare dintre imobile. Forma contractului Art. 2.378. - (1) Contractul de ipoteca se incheie in forma autentica de catre notarul public sau de catre oficiile consulare, sub sanctiunea nulitatii absolute. (2) Ipoteca asupra bunurilor unei persoane juridice poate fi consi ...

Codul Civil - CARTEA a V-a - TITLUL IX - Diferite contracte speciale
... ea revocarii procurii autentice notariale Art. 2.033. - (1) Daca procura a fost data in forma autentica notariala, in vederea informarii tertilor notarul public caruia i se solicita sa autentifice revocarea unei asemenea procuri este obligat sa transmita revocarea catre registrul national notari ...

Codul civil - CARTEA a IV-a - TITLUL IV - Transmisiunea si partajul mostenirii
... n mod corespunzator. SECTIUNEA a 6-a - Certificatul de mostenitor Notiunea Art. 1.132. - Certificatul de mostenitor se elibereaza de catre notarul public si cuprinde constatari referitoare la patrimoniul succesoral, numarul si calitatea mostenitorilor si cotele ce le revin din acest patri ...

Codul civil - CARTEA a IV-a - TITLUL III - Liberalitatile
... nte de a fi executat, testamentul olograf se va prezenta unui notar public pentru a fi vizat spre neschimbare. (2) In cadrul procedurii succesorale, notarul public procedeaza, in conditiile legii speciale, la deschiderea si validarea testamentului olograf si il depune in dosarul succesoral. Deschid ...

Codul civil - CARTEA a IV-a - TITLUL I - Dispozitii referitoare la mostenire in general
... Nedemnitatea de drept poate fi constatata oricand, la cererea oricarei persoane interesate sau din oficiu de catre instanta de judecata ori de catre notarul public, pe baza hotararii judecatoresti din care rezulta nedemnitatea. Nedemnitatea judiciara Art. 959. - (1) Poate fi declarata nedemn ...

Codul Civil - CARTEA a II-a - TITLUL II - Casatoria
... heierea conventiei matrimoniale Art. 330. - (1) Sub sanctiunea nulitatii absolute, conventia matrimoniala se incheie prin inscris autentificat de notarul public, cu consimtamantul tuturor partilor, exprimat personal sau prin mandatar cu procura autentica, speciala si avand continut predeterminat ...

Codul Civil - CARTEA I - TITLUL III - Ocrotirea persoanei fizice
... dministratorii si locatarii casei in care locuieste minorul; b) serviciul de stare civila, cu prilejul inregistrarii mortii unei persoane, precum si notarul public, cu prilejul deschiderii unei proceduri succesorale; c) instantele judecatoresti, reprezentantii Ministerului Public si ai politiei, c ...

Divortul la notarul public
... iptia judecatoriei in a carei raza teritoriala se afla locul incheierii casatoriei sau ultima locuinta comuna a sotilor. La primirea cererii, notarul public are obligatia de a verifica, in prealabil, competenta teritoriala. In cazul in care stabileste ca divortul prin acordul sotilor este de ...

Foarte important pentru notarii publici! Depunerea formularului 208 pentru tranzactiile efectuate in semestrul II 2010
... toare semestrului in care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal; - ori de cate ori notarul public constata erori in declaratia depusa anterior prin completarea unei declaratii rectificative. Declaratia se depune in format electron ...

Divortul la notar: Acte necesare
... forme a Justitiei. "Daca sotii sunt de acord cu divortul si nu au copii minori, nascuti din casatorie sau adoptati, ofiterul de stare civila ori notarul public de la locul casatoriei sau al ultimei locuinte comune a sotilor poate constata desfacerea casatoriei prin acordul sotilor, eliberandu-l ...

Atentie: Ministerul Justitiei modifica Legea notarilor publici
... ale a Notarilor Publici, prevazute la alin. (1), facandu-se mentiune despre acestea in incheiere. O copie a acestei incheieri se va comunica de catre notarul public care a eliberat-o Camerei notarilor publici in al carei registru figureaza cauza inregistrata. Camera notarilor publici, primind copia ...

Legea micii Reforme nr. 220 din 2010
... rin intampinare, sub sanctiunea decaderii. La sesizarea instantei cu dezbaterea procedurii succesorale, reclamantul va depune o incheiere emisa de notarul public cu privire la verificarea evidentelor succesorale prevazute de Codul civil si de lege. In acest caz neindeplinirea procedurii prealabil ...

A fost modificata Legea 18 din 1991
... a unitatilor administrative teritoriale si in administrarea consiliilor locale respective, in baza certificatului de vacanta succesorala eliberat de notarul public. Actul normativ modificator prevede de asemenea interdictia schimbarii regimului juridic al terenurilor referite din proprietatea pu ...

Cum faciliteaza notarii tepele imobiliare
... ere de 5%. Am zis ca de ce sa mai pierd niste bani si am fost de acord sa platesc 29.000 de euro, adica toata suma, intr-o singura transa. Am fost la notarul public si acolo am incheiat un antecontract de vanzare-cumparare, ca re acum vad ca nu imi e de niciun folos. Desi toate clauzele din document ...

Analiza: Reprezentarea partilor in procesul civil
... or notariale nr. 36/1995, cu modificarile ulterioare, numai notarii publici pot desfasura operatiunile de “autentificare a inscrisurilor redactate de notarul public, de parte personal sau de avocat” si de “legalizare a semnaturilor de pe inscrisuri…” Pe de alta parte, chiar in cuprinsul art.9 ...

Suport de Curs: Reprezentarea partilor in procesul civil
... or notariale nr. 36/1995, cu modificarile ulterioare, numai notarii publici pot desfasura operatiunile de “autentificare a inscrisurilor redactate de notarul public, de parte personal sau de avocat” si de “legalizare a semnaturilor de pe inscrisuri…” Pe de alta parte, chiar in cuprinsul art.9 ...

Judecatorii vor fi obligati sa promoveze procesul de mediere incepand cu 3 martie
... si rezolve litigiile intr-o perioada scurta de timp, cu un efort finan­ciar redus, iar finalitatea va consta intr-un acord de mediere autentificat de notarul public sau incuviintat de ins­tan­ta de judecata care va prezenta un castig pentru toate partile implicate in pro­ce­dura, fie banca, societat ...

Notarilor li s-a interzis intocmirea actelor pentru terenurile agricole fara cadastru
Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania (UNNPR) a emis o hotarare interna prin care interzice notarilor sa mai intocmeasca acte de vanzare-cumparare pentru terenurile agricole care nu au cadastru si intabulare. Masura menita sa ii apere pe proprietari sa cumpere terenuri mai mici...

Adunarea creditorilor in procedura insolventei
... d expres, creditorii vor putea vota si prin corespondenta. Scrisoarea prin care isi exprima votul, semnata de creditor, semnatura fiind legalizata de notarul public ori certificata si atestata de catre un avocat, sau inscris in format electronic, caruia i s-a incorporat, atasat ori asociat semnatura ...

Societatea cu raspundere limitata
Societatea cu raspundere limitata Societatea cu raspundere limitata se poate constitui si prin actul de vointa al unei singure persoane. In acest caz se intocmeste numai statutul. Contractul de societate si statutul pot fi incheiate sub forma unui inscris unic, denumit act...

Procedura insolventei - Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor
... dministratorul judiciar/lichidator, cu cel putin 5 zile inainte de data fixata pentru exprimarea votului. Semnatura respectiva poate fi legalizata de notarul public ori certificata si atestata de catre un avocat. Sedintele si hotararile adunarii La sedintele adunarii creditorilor vo ...

Antecontract de vanzare-cumparare
ANTECONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE Incheiat astazi ................................ la ................................................... I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. (numele si prenumele) .......................................................................... cu...

Decizia Curtii Constitutionale - Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995
Decizia Curtii Constitutionale nr. 83/1997 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a art. 15 alin. 1, art. 28 alin. 2 lit. b), art. 105 alin. 1-3 si art. 109 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995 Ioan...

Conditii pentru dobandirea calitatii de notar public
Pentru a dobandii calitatea de notar public se cer a fi indeplinite conditiile prevazute de Legea notarilor publici si a activitatii notariale, nr. 36/1995, examenul (concursul) pentru ocuparea locurilor vacante de notari publici organizandu-se in conformitate cu Regulamentul adoptat in acest...

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.177 din 26 octombrie 2000 pentru completarea Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr.36/1995
... al" cu urmatorul cuprins: "SECTIUNEA III1 Procedura emiterii titlului executoriu notarial Art. 881. - La cererea creditorului notarul public emite titlul executoriu privind: a) creantele reprezentand datorii pana la valoarea de 10 milioane lei inclusiv, in afara de cazu ...

Legea nr. 36 din 12/05/1995, a notarilor publici si a activitatii notariale
... public este investit sa indeplineasca un serviciu de interes public si are statutul unei functii autonome. Art. 4. Actul indeplinit de notarul public, purtand sigiliul si semnatura acestuia, este de autoritate publica si are forta probanta prevazuta de lege. Art. 5. Acte ...

Cum se pot stinge ipotecile pe cale accesorie?
... actului notarial si a citirii acestuia de catre de parti; De asemenea, art.50 alin.1 teza a II-a din aceeasi lege prevede ca in cazul in care notarul public nu cunoaste partile, este obligat sa se convinga de identitatea acestora, stabilita, dupa caz, prin: a) acte de identitate sau legitima ...

Cadastru si publicitate imobiliara - Procedura de inscriere in cartea funciara
... te funciara sau exista documentatie cadastrala. La autentificarea actelor prin care se constituie, se modifica sau se stinge un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte funciara pentru autentificare sau, dupa caz, certificat de sarcini. Pe perioada valabilitatii extrasului ...

Curte Apel COMER Contract de ipoteca. Stingerea ipotecii
... actului notarial si a citirii acestuia de catre de parti; De asemenea, art.50 alin.1 teza a II-a din aceeasi lege prevede ca in cazul in care notarul public nu cunoaste partile, este obligat sa se convinga de identitatea acestora, stabilita, dupa caz, prin: a) acte de identitate sau legitima ...

Aspecte teoretice - Articolul (1) Materia Dreptul Muncii
... publice de a da forta deosebita actelor sale, la fel ca cele care provin de la un functionar public”. S-a stabilit in literatura de specialitate66 ca notarul public este titularul unei profesiuni liberale deoarece: exista libertatea publicului de a-si alege notarul; biroul notarial cu toate mijloace ...

Aspecte Teoretice - Articol (3) Materie Comerciala
... fi calificate drept titluri executorii, urmatoarele acte: hotararile judecatoresti; hotararile instantelor Curtii de Conturi; actele autentificate de notarul public; hotararile arbitrale; hotararile judecatoresti straine; cambia, biletul la ordin si cecul; titlurile executorii privind creantele buge ...

Cerere de radiere a înscrierii dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale
... otararii judecatoresti, se va prezenta o copie legalizata, cu mentiunea ca este definitiva si irevocabila. De remarcat ca, potrivit art. 56 din lege, notarul public care a intocmit un act prin care se transmite, se modifica, se constituie sau se stinge un drept real imo- biliar este obligat sa ceara ...

Cerere de înscriere a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale
... ordinare de atac; cererea de apel se depune la biroul de carte funciara si se inscrie in cartea funciara. De remarcat ca, potrivit art. 56 din Lege, notarul public care a intocmit un act prin care se transmite, se modifica, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar, este obligat sa ceara, ...

Actiune în anularea certificatului de declarare a mostenirii vacante
Actiune in anularea certificatului de declarare a mostenirii vacante INSTANTA1) ...

Cerere adresata de notarul public serviciului de asistenta sociala - autoritatea tutelara privind emiterea unei dispozitii de numire a curatorului
Cerere adresata de notarul public serviciului de asistenta sociala-autoritatea tutelara privind emiterea unei dispozitii de numire a  curatorlui   ROMANIA BIROUL NOTARULUI PUBLIC ....................... SEDIUL .................. ...

Înstiintare adresata de notarul public serviciului de asistenta sociala - autoritatea tutelara privind încheierea unui contract de întretinere
... ULUI PUBLIC ....................... SEDIUL ...............................................................   Instiintare adresata de notarul public serviciului de asistenta sociala – autoritatea tutelara privind incheierea unui contract de intretinere   ...

Cerere adresata de notarul public Camerei Notarilor Publici privind deschiderea succesiunii
Cerere privind deschiderea succesiunii (adresata de notarul public Camerei Notarilor Publici)   ROMANIA BIROUL NOTARULUI PUBLIC ....................... SEDIUL ...............................................................   ...

Încheiere finala
ROMANIA BIROUL NOTARULUI PUBLIC ...................... SEDIUL ..............................................................   Incheiere finala       Dosar nr....

Încheiere de închidere a procedurii succesorale si de clasare a dosarului
ROMANIA BIROUL NOTARULUI PUBLIC ...................... SEDIUL ..............................................................   Incheiere de inchidere a procedurii succesorale si de clasare a dosarului     Dosar...

Încheiere de conexare
Incheiere de conexare ROMANIA BIROUL NOTARULUI PUBLIC ...................... SEDIUL ..............................................................     Dosar nr. ............/.............   Incheiere de...

Încheiere de suspendare pentru dezacord privind întinderea drepturilor succesorale (art. 78 lit. c) din Legea nr. 36/1995)
ROMANIA BIROUL NOTARULUI PUBLIC ...................... SEDIUL ..............................................................   Incheiere de suspendare pentru dezacord privind intinderea drepturilor succesorale (art. 78 lit. c) din...

Încheiere de îndrumare la instanta de judecata (art. 78 lit. b) din Legea nr. 36/1995)
BIROUL NOTARULUI PUBLIC ...................... SEDIUL ..............................................................   Incheiere de indrumare la instanta de judecata (art. 78 lit. b) din Legea nr. 36/1995)   Dosar...

Încheiere de suspendare pentru neîntelegeri între mostenitori privind compunerea masei succesorale art. (78 lit. b) din legea nr. 36/1995)
... ....................... . DISPUNE: suspendarea procedurii succesorale conform art. 78 lit. b) din Legea nr. 36/1995. De asemenea notarul public le-a pus in vedere partilor ca trebuie sa faca dovada punerii pe rol a cauzei la instanta competenta.   NOTAR ...

Încheiere de scoatere de pe rol
Incheiere de scoatere de pe rol ROMANIA BIROUL NOTARULUI PUBLIC ...................... SEDIUL ..............................................................   Dosar nr. ............/............. Incheiere de scoatere de pe rol nr....

Încheiere de suspendare a sedintei (art. 78 lit. a) din Legea nr. 36/1995)
ROMANIA BIROUL NOTARULUI PUBLIC ...................... SEDIUL ..............................................................   Incheiere de suspendare a sedintei (art. 78. lit. a) din Legea nr....

Încheiere de sedinta
Incheiere de sedinta  ROMANIA BIROUL NOTARULUI PUBLIC ...................... SEDIUL ..............................................................   Dosar nr. .........../............... T.C....

Certificarea faptului ca un cetatean român se afla într-un anumit loc (art. 91 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 36/1995)
... NOTAR PUBLIC               1. Sau la o alta adresa, notarul public urmand a efectua o deplasare in vederea constatarii acestei stari de fapt. ...

Declaratie necesara pentru eliberarea certificatului de sarcini
... nat si nici ipotecat apartamentul nr. ....., propri- etatea mea, conform contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. ..../............. de notarul public ...................................., cu sediul in ................................, transcris sub nr. ........./.............. la Jude ...

Declaratie pentru serviciul pasapoarte in vederea stabilirii
... p; proprietatea  mea,  conform  contractului  de  vanzare- cumparare autentificat sub nr. ............../................ de notarul public ................................., cu sediul in ......................, transcris sub nr. ............/............ la Judecatori ...

Declaratie de renuntare la antecontractul de vanzare-cumparare si de recunoastere a primirii sumelor achitate la incheierea acestuia
... ........................, pentru care s-a incheiat antecontractul de vanzare-cumparare aut- entificat sub nr. ........ din ....................... de notarul public ......................., cu sediul in ......................., intre promitentul vanzator ..........................., legitimat ...

Declaratie de revocare a testamentului
Declaratie de revocare a testamentului S-a cerut autentificarea prezentului...

Precizari importante ref. la protestele traducatorilor si interpretilor autorizati
Am discutat recent despre un proiect ce vizeaza reglementarea profesiilor de traducator si interpret judiciar. Pe site-ul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania a fost dat publicitatii un anunt referitor la  informatiile vehiculate in presa scrisa si audio-vizuala in legatura cu...

Cu ce activitati este compatibila si incompatibila functia de notar public?
Exercitarea profesiei de notar public este incompatibila cu: a) desfasurarea unei activitati salarizate, cu exceptia: 1. activitatii si functiei didactice universitare/de invatamant superior si de cercetare stiintifica; 2. activitatii literar-artistice si publicistice; 3. activitatii...

DECIZIE nr. 326 din 10 iunie 2014: Exceptie de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995
... p;  - Art. 54: "Actele notariale care prezinta erori materiale sau omisiuni vadite pot fi indreptate sau completate prin incheiere de catre notarul public, la cerere sau din oficiu, cu acordul partilor, daca lucrarile cuprind date care fac posibila indreptarea greselilor sau completarea om ...

UTIL: Model Antecontract de vanzare-cumparare
Iata mai jos un model de antecontract de vanzare-cumparare, in cadrul caruia vom delimita aspecte esentiale referitoare la partile contractante, obiectul contractului, pretul contractului, obligatiile partilor, garantiile si alte clauze esentiale: Incheiat astazi...

Legea societatilor comerciale - Legea 31 din 1990 actualizata 201431/1990
LEGEA 31/1990: Legea societatilor comerciale Actualizata 2014 Cuprins: TITLUL I: Dispozitii generale TITLUL II: Constituirea societatilor comerciale CAPITOLUL I: Actul constitutiv al societatii CAPITOLUL II: Formalitati specifice pentru constituirea societatii pe actiuni prin...

Interviu cu Niculina Toader: Avocat si mediator in anul 2014
Suntem avocati si mediatori, profesionisti trecuti prin bancile celor mai bune scoli ce ne-au pregatit pentru a ne reprezenta clientii cu rezultate maxime. Cateodata, cele doua profesii se bat cap in cap. Mediatorul este profesionistul care priveste beneficiile ambelor parti, in mod complet...

Procedura de divort pe cale administrativa si procedura notariala
Reglementate in art. 375 – 378 NCC, presupune ca ambii soti sa depuna cererea de divort impreuna la ofiterul de stare civila, respectiv notarul public, de la locul casatoriei sau al ultimei locuinte comune a sotilor. La notarul public, cererea de divort se poate depune si prin mandatar cu ...

Nulitatea certificatului de mostenitor. Cerere de chemare in judecata
... area : CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA prin care solicit anularea partiala a certificatului de mostenitor si legatar nr. ........, emis de catre notarul public.........., in sensul inlaturarii paratului ca mostenitor al numitei.........., matusa mea. Solicit cheltuieli de judecata si judecarea ...

Codul Civil: Obligatii, contractul de vanzare, contractul de imprumut
... revocarii procurii autentice notariale     (1) Daca procura a fost data in forma autentica notariala, in vederea informarii tertilor, notarul public caruia i se solicita sa autentifice revocarea unei asemenea procuri este obligat sa transmita, de indata, revocarea catre Registrul nat ...

Codul Civil: Transmisiunea si partajul mostenirii
... idera necesar.     (6) Oricine se considera vatamat prin inventarul intocmit sau prin masurile de conservare si administrare luate de notarul public poate face plangere la instanta judecatoreasca competenta.     ART. 1.118     Masurile speciale privind ...

Perspective ale dreptului afacerilor in mileniul al treilea, 20 noiembrie 2015, Bucuresti
Baroul Bucuresti anunta avocatii cu privire la organizarea celei de-a cincea editii a Conferintei internationale cu tema "Perspective ale dreptului afacerilor in mileniul al treilea" (www.businesslawconference.ro). Evenimentul va avea loc pe data de 20 noiembrie 2015 si este organizata de...

Anunt INM: Recent trends in case law and policy, and their impact on cases before national courts, 19-21 noiembrie 2015, Budapesta
Seminarul cu tema "Recent trends in case law and policy, and their impact on cases before national courts" va avea loc in perioada 19-21 noiembrie 2015, in Budapeste. Seminarul se desfasoara in limba engleza, informeaza Institutul National al Magistraturii. "Seminarul va oferi...

Aspecte de practica neunitara intervenite de la intrarea in vigoare a NCP si NCPP
Pe data de 5 octombrie 2015, Institutul National al Magistraturii a dat publicitatii agenda celei de-a doua conferinte din cadrul proiectului "Consolidarea capacitatii sistemului judiciar din Romania de a face fata noilor provocari legislative si institutionale". Proiectul prevede...

Anunt INM: Reintegrarea sociala a persoanelor condamnate: o abordare europeana comprehensiva
Institutul National al Magistraturii a dat publicitatii in data de 6 octombrie 2015, comunicatul de presa referitor la agenda seminarului cu tema "Reintegrarea sociala a persoanelor condamnate: o abordare europeana comprehensiva". Evenimentul va avea loc in perioada 7-9 octombrir 2015,...

Anunt important al Consiliului de mediere: Folosirea frauduloasa a marcii
Pe site-ul Consiliului de Mediere a fost dat publicitatii anuntul adresat consumatorilor, cu privire la folosirea frauduloasa a unui site de catre un ONG din domeniul protectiei consumatorilor, care induce consumatorilor ideea ca ar fi autoritatea nationala in domeniul medierii. Redam...

Presedintele CSM asigura cetatenii ca pot apela cu incredere la mediatori!
Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Marius Tudose, a precizat ca cetatenii pot apela cu incredere la mediatori si pot solicita judecatorilor inchiderea dosarelor prin acorduri de mediere, informeaza Agerpres. "Am dat posibilitatea acestei categorii a mediatorilor sa faca...

Sesiune de lucru in domeniile NCP si NCPP, 25 - 27 noiembrie 2015
Pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii a fost publicata invitatia de participare la o sesiune de lucru pentru imbunatatirea curriculei Institutului National al Magistraturii, in cadrul proiectului "Asistenta pentru consolidarea capacitatii sistemului judiciar din Romania de a face...

Protocolul privind colaborarea dintre Consiliul Superior al Magistraturii si Consiliul de Mediere
Pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii a fost publicat Comunicatul de presa cu privire la Protocolul privind colaborarea dintre Consiliul Superior al Magistraturii si Consiliului de Mediere. Conform comunicatului de presa dat publicitatii pe site-ul Consiliului Superior al...

Selectia unui expert roman in materie civila
Pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii a fost dat publicitatii anuntul privind rezultatul procedurii pentru selectia unui expert roman pentru sesiunea de lucru pentru imbunatatirea curriculei Institutului National al Magistraturii ( in materie civila). Conform anuntului, in data de 18...

Se organizeaza sesiunea de transfer a judecatorilor!
Pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii a fost dat publicitatii anuntul privind organizarea sesiunii de transfer a judecatorilor. Prin Hotararea nr. 579 din 2015, Sectia pentru judecatori a CSM a decis ca este necesara organizarea unei sesiuni de transferuri pentru tribunale si curti de...

Alte tag-uri asemanatoare: fata notarului, notarul public, notarului public, adresata notarului, notarului public privind, adresata notarului public, cerere adresata notarului, succesiunii adresata notarului, Solutionarea unei succesiuni la notarul public, publice, achizitiilor publice, domeniul achizitiilor publice, publica, sedinta publica, afisa publicatia, publicul, publicul relatii, publicul luni, familiei republicata,

Top articole

 NOUL COD RUTIER - actualizat [Vizualizari: 389060]
 Acte necesare - Cazier judiciar [Vizualizari: 379187]
 Codul Civil [Vizualizari: 297033]
 Cod CAEN - Actualizat 2008 [Vizualizari: 257357]
 Codul familiei - actualizat [Vizualizari: 180357]