Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Contract de concesiune - model

Contract de concesiune - model

Concesiunea se refera la procedura prin care o institutie publica, o autoritate sau o persoana juridica transmite dreptul si obligatiile de efectuare a unui serviciu sau dreptul exploatarii unui bun unei alte persoane, in schimbul unei redevente.

Concesiunea = Conventie prin care o persoana (fizica sau juridica) dobandeste dreptul de a exploata anumite servicii publice sau anumite bunuri ale statului, in schimbul unor beneficii care revin acestuia din urma. 

E-juridic va pune la dispozitie un model de contract de concesiune incheiat intre un concendent si un concesionar.
 

Contract de concesiune

 
Incheiat astazi .........................
la .............................................
 
 
I. PARTILE CONTRACTANTE
 
1.1. .................................................., avand statutul juridic de .........................., actul de infiintare ...............................................................................................................................................................,
(felul, numarul, data si emitentul)
cu sediul central in ............................................, str. ..................................... nr. ......, judetul/sectorul (localitatea)
.................................., reprezentat(a) prin ..............................., in calitate de concedent si
 
1.2. S.C. ............................................................, S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul social in ......................................, str. ..................................... nr. ........., bloc ........., scara .........., etaj ............,
  (localitatea)
apartament ......, judetul/sectorul .............., avand codul unic de inregistrare nr. .................., atribut fiscal ............................................................... si numar de ordine in registrul comertului ........../.............../................., contul nr. ............................., deschis la ........................., telefon ...................., fax ........................., reprezentata prin ........................, cu functia de .................................., in calitate de concesionar
 
sau
1.2. ........................................................., cu domiciliul in ...................................................................,
(numele si prenumele)                                                               (localitatea)
str. ...................... nr. ......, bloc ......, scara ......, etaj ........, apartament ........., judetul/sectorul ............................., avand actul de identitate seria ........ numarul ............, eliberat de ...................., la data de ..................., codul numeric personal ............................, in calitate de concesionar in temeiul Hotararii Guvernului nr. ........ din ........................ si al Acordului nr. ...................... din ..................... dat de APAPS privind adjudecarea la licitatie a concesiunii, au convenit sa incheie prezentul contract de concesiune cu respectarea urmatoarelor clauze:
 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
 
2.1. Obiectul contractului il constituie cedarea si preluarea in concesiune a activitatii/serviciului public/unitatii/terenului ....................................................... situat(a) in .........................................
 
Obiectul concesiunii este detaliat prin caietul de sarcini anexa nr. 1) ........... .
 
2.2. Predarea-primirea obiectului concesiunii este consemnata in anexa nr. .............. .
 
III. TERMENUL CONTRACTULUI
 
3.1. Durata concesiunii este de ..... ani de la data predarii-primirii.
 
IV. PRETUL CONTRACTULUI
 
4.1. Pretul concesiunii este o redeventa valorica de ............. LEI/EURO/USD anual si redeventa in natura, conform caietului de sarcini si devizului, anexa nr. ............... .
 
4.2. Plata redeventei valorice se va face in conturile:
a) contul concedentului nr. ......................... deschis la Banca ........................................ ;
b) contul concesionarului nr. ....................... deschis la Banca ...................................... ;
 
4.3. Depunerea redeventei in natura si executarea celorlalte obligatii care intra in pretul contractului se fac conform devizului, anexa nr. ..... .
 
V. OBLIGATIILE PARTILOR
 
5.1. Conditiile concrete de exploatare a activitatii/serviciului public/unitatii/terenului care face obiectul prezentului contract si obligatiile reciproce ale partilor sunt prevazute in caietul de sarcini. Alte clauze si obligatii specifice sunt prevazute in anexa nr. ...... .
5.2. Concesionarul se obliga sa administreze si sa exploateze obiectul concesiunii cu diligenta maxima pentru a conserva si a dezvolta valoarea acestuia pe toata durata contractului si sa-l despagubeasca pe concedent pentru pagubele produse din culpa sa, in conditiile stabilite in caietul de sarcini.
5.3. Obiectul concesionat cu toate instalatiile, dependintele si anexele lui vor fi restituite concedentului, la incetarea concesiunii, gratuit si libere de orice sarcini.
5.4. Prin semnarea prezentului contract, concesionarul confirma ca a luat act de toate conditiile impuse de concedent prin caietul de sarcini si acordul APAPS si ca le accepta integral.
5.5. Concesionarul se obliga sa puna la dispozitia organelor de control toate datele, informatiile, documentele si evidentele solicitate.
5.6. Concedentul se obliga sa puna la dispozitia concesionarului, la data inceperii concesiunii, inventarul complet, liber de orice sarcini, si sa rascumpere plusurile valorice care apar la incetarea concesiunii, conform prevederilor caietului de sarcini.
 
VI. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
 
6.1. Pentru nerespectarea obligatiilor stabilite prin caietul de sarcini si prin prezentul contract, partile datoreaza penalitati in limitele stabilite in caietul de sarcini.
6.2. Daunele se platesc in masura in care nu sunt acoperite prin plata penalitatilor.
6.3. Neplata sau nepredarea, dupa caz, a redeventei sau executarea cu intarziere a acestei obligatii conduce la retragerea concesiunii, cu consecintele prevazute in caietul de sarcini.
 
VII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
 
7.1. Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu prezentul contract, inclusiv referitor la incheierea, executarea ori desfiintarea lui, daca nu se poate rezolva pe cale amiabila de reprezentantii partilor se va solutiona prin arbitrajul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, in conformitate cu Regulile de procedura arbitrala ale acestei Curti.
 
7.2. Hotararea arbitrala este definitiva si obligatorie.
 
sau
 
7.1. In cazul in care eventualele neintelegeri privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea lui nu se vor putea rezolva pe cale amiabila, partile au convenit sa se adreseze instantelor judecatoresti competente.
 
VIII. FORTA MAJORA
 
8.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau/si executarea obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ...................................., producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
8.3. Daca in termen de ...................... de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au
                                           (zile,ore)
dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.
 
IX. NOTIFICARILE INTRE PARTI
 
9.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
9.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
9.3. Daca notificarea se trimite prin telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
9.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.
 
X. CLAUZE GENERALE REFERITOARE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 
10.1. Concedentul colecteaza si prelucreaza datele personale ale Concesionarului in conformitate cu legislatia in vigoare, in modalitati care asigura confidentialitatea si securitatea adecvata a acestor date, in vederea asigurarii protectiei impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale. 
10.2. In procesul de prelucrarea a datelor cu caracter personal, Concedentul aplica prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protectia datelor) si ale legislatiei nationale.
10.3. Datele cu caracter personal ale Concesionarului, comunicate in cadrul prezentului contract, vor fi prelucrate de Concedent in scopul executarii prezentului contract la care Concesionarul este parte contractanta. 
10.4. Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in vederea executarii prezentului contract sunt urmatoarele: (de ex.: nume si prenume, adresa, serie si numar carte de identitate, cod numeric personal, numar de telefon/fax, adresa de posta electronica, cod bancar).
10.5. Datele personale ale Concesionarului, comunicate in cadrul prezentului contract, pot fi comunicate de Concedent institutiilor publice, in conformitate cu obligatiile legale care ii revin acestuia.
10.6. In situatia in care este necesara prelucrarea datelor personale ale Concesionarului in alte scopuri decat cele prevazute la pct. 10.3 Concedentul va informa Concesionarul si ii va solicita acordul scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
10.7. Concedentul asigura dreptul Concesionarului la informare si acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificare, actualizare, portabilitate, stergere, la restrictionare si opozitie in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
10.8. Datele personale ale Concesionarului sunt pastrate de Concedent pe intreaga perioada de executare a contractului si ulterior incetarii acestuia, in conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea documentelor.
10.9. In contextul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, prelucrare inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.
 
XI. ALTE CLAUZE
 
11.1. Contractul de concesiune nu se va incheia ori, desi s-a incheiat, nu va produce efecte decat la plata de catre concesionar a garantiei de .....% din pretul concesiunii.
11.2. ........................................ .
11.3. ........................................ .
 
XII. CLAUZE FINALE
 
12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
12.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
12.3. Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de .......... exemplare, din care ................... .
 
 
CONCEDENT                                                                CONCESIONA
 
 
Nota
1. Caietul de sarcini contine urmatoarele capitole: obiectul concesiunii; modul de organizare a unitatii care preia concesiunea (pentru persoane juridice); program minimal de lucrari; sarcini care greveaza patrimoniul; capitalul social; elemente de pret; incetarea concesiunii prin expirarea duratei, prin rascumparare, prin retragere, prin renuntare; conditii generale la incetarea concesiunii; clauze referitoare la personal; controlul; solutionarea litigiilor; dispozitii finale.
2.Reglementarile privitoare la concesiune sunt prevazute de oug 54/2006 modificata prin Legea 22/2007 privind regimul concesiunilor/ sau a OUG 34/2006 cu modificarile ulterioare si a prevederile art. 871-873 Cod civil.
 

Redactia E-juridic
de Redactia E-juridic

Redactia E-Juridic are un colectiv de 4 autori specializati din domeniul juridic cu toate ramificatiile sale. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de proiecte de legi, acte adoptate si noutati legislative. Va explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriData aparitiei: 14 Aprilie 2023
Votati articolul "Contract de concesiune - model":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
©2023 RENTROP & STRATON
Toate drepturile rezervate.
SATI
Atentie, Juristi!
7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR

MODIFICARILE din Contractele Civile si Actele Comerciale se aplica deja!

Folositi NOILE Modele de Documente pentru 2023

Descarcati GRATUIT Raportul Special "7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016