Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager
E-JURIDIC.ROE-JURIDIC.RO » Drept comercial 
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Model contract prestari servicii informatice in format .PDF, .DOCX si .ODT

Model contract prestari servicii informatice in format .PDF, .DOCX si .ODT
ContractuI de prestari servicii informatice este contractul prin care o parte, denumita prestator, se obliga sa presteze anumite servicii informatice unei alte parti, denumite beneficiar, in schimbul unui pret.

Prestatorul (executantul) se obliga sa presteze serviciile informatice in mod oneros, iar beneficiarul, partea in favoarea careia se presteaza serviciile va plati contravaloarea acestora. Este un contract sinalagmatic (bilateral) cu titlu oneros.

Regula de baza a oricarui contract de prestari servicii este ca actul trebui sa contina, fie in cuprinsul sau, fie ca anexa, serviciile care trebuie executate in temeiul respectivului contract. Va recomandam ca serviciile sa fie mentionate in detaliu, atat cat este posibil, pentru a evita eventualele neintelegeri privind pretul convenit pentru serviciile oferite.

 ... vezi AICI peste 200 de modele de contracte civile si comerciale perfect legale care va protejeaza interesele financiare ...click pentru detalii si comenzi<< 

Puteti folosi modelul disponibil mai jos pentru copiere integrala sau il puteti descarca:


Contract prestari servicii informatice1


Incheiat astazi .........................
la .............................................

I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ................................................. S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul social in ................................................ (localitatea), str. ................................. nr. ......, bloc ...... , scara ......, etaj ......,  apartament ......, judetul/sectorul ................., avand codul unic de inregistrare nr. .................., atribut fiscal .................................... si numar de ordine in registrul comertului .........../.............../......................., contul nr. ................................ deschis la ................................., telefon ............................, fax ....................................., reprezentata prin ......................................, cu functia de .................................., in calitate de prestator de servicii2 si

1.2.S.C. S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./.S.R.L./Asociatia/Fundatia/Uniunea/Federatia/
Asociatia familiala cu sediul social in .................................., (localitatea) str. ........... nr. ......, bloc ......, scara ......,  etaj ......, apartament ................., judetul/sectorul ....................., avand codul unic de inregistrare nr. ........................., atribut fiscal ............................. si numar de ordine in registrul comertului ......../........./............, contul nr. ............. deschis la ........................, telefon ...................., fax ........................., reprezentata prin ........................, cu functia de ................................., in calitate de beneficiar3

sau

1.2. ..............................................................., (numele si prenumele) cu domiciliul in ..........................................................., (localitatea) str........................................ nr. ................, bloc ......, scara ......, etaj ......, apartament ......., judetul/sectorul ......, posesorul (posesoarea) autorizatiei nr. .................. din ............................., eliberata de ..................., persoana fizica care desfasoara activitate economica in mod independent, in calitate de beneficiar3 ,
sau

1.2. ............................................................... , (numele si prenumele) cu domiciliul in ........................................................, (localitatea) str. .................... nr. ......., bloc ......, scara ......, etaj ......, apartament ......, judetul/sectorul ............., avand actul de identitate seria ................................ numarul ...................., eliberat de .................................... la data de ................................., codul numeric personal ........................., in calitate de beneficiar3
au convenit sa incheie prezentul contract de prestari de servicii informatice, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul prezentului contract il constituie instalarea si punerea in functiune de catre prestatorul de servicii a urmatoarelor module informatice:
a) ........................................................................................................................;
b) .........................................................................................................................;
c) ........................................................................................................................;
etc.

2.2. Cererile de schimbare a solutiilor avizate, precum si/sau solicitarile de lucrari suplimentare ale beneficiarului vor fi analizate de prestatorul de servicii, iar in caz de acceptare vor fi considerate ca lucrari noi care vor face obiectul unor acte aditionale la prezentul contract.

2.3. Beneficiarul poate sa verifice pe parcursul executarii lucrarilor modul in care prestatorul de servicii indeplineste clauzele prezentului contract.

2.4. Prestatorul de servicii isi rezerva dreptul de autor asupra lucrarilor informatice realizate cu ocazia instalarii si punerii in functiune a sistemului informatic la beneficiarul lucrarii.

III. TERMENUL CONTRACTULUI

3.1. Instalarea si punerea in functiune a modulelor respective se va efectua de catre prestatorul de servicii in termen de ....... zile de la data semnarii prezentului contract, conform specificatiilor din anexa.

3.2. La incheierea termenului prezentului contract, partile pot conveni prelungirea acestuia in cazul in care situatia o impune.

IV. PRETUL CONTRACTULUI

4.1. Costul lucrarilor de instalare si de punere in functiune a modulelor necesare activitatii de informatica este de ....................... LEI/EURO/USD.

4.2. Decontarea sumei cuvenite prestatorului de servicii se va efectua prin conturile mentionate in partea introductiva/in numerar la casieria prestatorului de servicii, pe baza documentelor prevazute de lege (facturi, chitante, devize, procese-verbale de receptie etc.).

V. OBLIGATIILE PARTILOR

5.1. Prestatorul de servicii se obliga:
a) sa instaleze si sa puna in functiune modulele prevazute de prezentul contract si (eventual) de actele aditionale la acesta;
b) sa asigure buna functionare a produselor informatice contractate, conform specificatiilor din anexa/comenzile in baza carora s-au instalat si pus in functiune, fara modificari functionale;
c) sa se incadreze in conditiile minimale prevazute pentru buna executare a fiecarei lucrari in parte;
d) de comun acord cu beneficiarul sa stabileasca si apoi sa respecte termenele de predare a lucrarilor;
e) sa asigure instruirea personalului beneficiarului in vederea asigurarii exploatarii corecte a sistemului informatic;
f) sa pastreze confidentialitatea lucrarilor conform angajamentului anexa.

5.2. Obligatiile beneficiarului sunt urmatoarele:
a) sa asigure plata lucrarilor efectuate de prestatorul de servicii in cel mult ...... zile de la data primirii facturii;
b) sa puna la dispozitia prestatorului de servicii datele, informatiile si documentele necesare acestuia si sa creeze conditii corespunzatoare de lucru;
c) sa nu efectueze, pe parcursul executarii lucrarilor, modificari sau adaptari la cele preluate, fara acordul scris al prestatorului de servicii.

VI. CLAUZA PENALA

6.1. In cazul in care una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau si le indeplineste in mod necorespunzator, se obliga sa plateasca celeilalte parti penalitati de ......% pe zi de intarziere din valoarea nerealizata a pretului contractului.

VII. FORTA MAJORA

7.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau/si executarea obligatiei respective a fost cauzata de forta majora asa cum este definita de lege.

7.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ..... (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

7.3. Daca in termen de ..................(zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

VIII. NOTIFICARILE INTRE PARTI

8.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

8.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

8.3. Daca notificarea se trimite prin telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

8.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

IX. INCETAREA CONTRACTULUI

9.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui tribunal arbitral/unei instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:
a) in termen de ....... zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin si nu ia masuri in consecinta;
b) este declarata in incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare judiciara (faliment) inainte de inceperea executarii clauzelor prezentului contract;
c) cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti.

9.2. Contractul poate inceta, de asemenea, daca ambele parti convin astfel precum si din orice alte cauze prevazute de lege.

9.3. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin ................. zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.

9.4. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.

9.5. Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care, in mod culpabil, a cauzat incetarea contractului.

X. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

10.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de catre reprezentantii lor.

10.2. In cazul in care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibila pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti.

sau

10.1. Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu prezentul contract, inclusiv referitor la incheierea, executarea ori desfiintarea lui, daca nu se poate rezolva pe cale amiabila de reprezentantii partilor, se va solutiona prin arbitrajul Curtii de Arbitraj International Comercial de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, in conformitate cu Regulile de procedura arbitrala ale acestei Curti.

10.2. Hotararea arbitrala este definitiva si obligatorie.

XI. CLAUZE FINALE

11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

11.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

11.3. Prezentul contract s-a incheiat in .............. exemplare, din care ..................... .

PRESTATORUL DE SERVICII INFORMATICE                                                                            BENEFICIAR


Anexa nr. .........
la contractul nr. ................ din ..................


 ... vezi AICI peste 200 de modele de contracte civile si comerciale perfect legale care va protejeaza interesele financiare ...click pentru detalii si comenzi<< 


Angajament

Prezentul angajament pentru pastrarea confidentialitatii datelor, informatiilor si documentelor a fost incheiat intre ................................... si ................................. si este conex contractului incheiat intre acestea, inregistrat sub nr. ......... din ............. la .............. .

I. OBIECT

1. Datele, informatiile si documentele obtinute de ........................., ca efect al executarii contractului sus-mentionat sunt strict confidentiale.

2. In sensul prevederilor pct. 1 sunt confidentiale urmatoarele date, informatii si documente:
a) ........................................................................................................................;
b) .........................................................................................................................;
c) .........................................................................................................................;
etc.
3. De asemenea sunt confidentiale si urmatoarele documente care s-au pus si se vor pune la dispozitia ....................................................................................................

II. SFERA CIRCULATIEI DATELOR, INFORMATIILOR SI DOCUMENTELOR

4. ......................................... poate dezvalui informatii sau poate pune la dispozitie date ori documente din cele mentionate la pct. 2 sau/si 3 din prezentul angajament numai persoanelor implicate in executarea clauzelor contractului sus-mentionat.

5. Persoanele implicate in executarea sus-mentionatului contract, si anume managerii, contabilii, consilierii juridici, precum si alte categorii de persoane, nu vor putea dezvalui datele, informatiile si documentele confidentiale, cu exceptia cazului in care ...................... aproba in scris aceasta posibilitate.

6. ..................................... va folosi datele, informatiile si documentele numai in scopul luarii unor decizii cu privire la executarea contractului, fiind tinut sa nu le utilizeze in nici un alt scop.

III. DURATA ANGAJAMENTULUI

7. Durata prezentului angajament este de ...............................................(zile, luni, ani) incepand cu data semnarii acestuia, in afara de cazul in care una dintre parti notifica, in scris, celeilalte parti incetarea lui inainte de termen.

8. Notificarea prevazuta la pct. 7 trebuie facuta cu ........................................ (zile, luni etc.) inainte de a deveni efectiva hotararea, dar nu mai mult de ultima zi a duratei prezentului angajament.

IV. SANCTIUNI IN CAZ DE NERESPECTARE A ANGAJAMENTULUI

9. Partea care incalca prevederile prezentului angajament se obliga la plata unor despagubiri astfel ........................................................... .

10. Exonereaza de raspundere urmatoarele situatii:
a) daca datele, informatiile sau documentele erau cunoscute inainte de a fi fost obtinute de la ...................................................................;
b) daca datele, informatiile sau documentele au fost primite dintr-o sursa neconventionala;
c) daca dezvaluirea datelor, informatiilor sau documentelor s-a facut dupa ce s-a primit acordul scris pentru aceasta;
d) daca datele, informatiile sau documentele erau de circulatie publica la data dezvaluirii lor;
e) daca ........................... a fost obligat(a) in mod legal sa dezvaluie datele, informatiile sau documentele respective.

V. INCETAREA ANGAJAMENTULUI

11. Incetarea angajamentului are loc la data stabilita la pct. 7.

12. Incepand cu data incetarii lui, datele, informatiile si documentele prevazute la pct. 2 si 3 nu mai au caracter confidential, cu toate consecintele ce decurg din aceasta.

Prezentul angajament a fost intocmit si semnat astazi ........................... in ................ exemplare, din care ............................ .

SEMNATURILE PARTILOR


NOTE:

1 Contractul de prestari servicii informatice este contractul prin care o parte, numita prestator, se obliga sa presteze servicii informatice unei alte parti, numite beneficiar, in schimbul unui pret.
2 Prestator de servicii informatice este partea care se obliga sa presteze servicii informatice in schimbul unei remuneratii tarifare.
3 Beneficiar al unui contract de prestari servicii informatice este partea in favoarea careia se presteaza servicii informative in schimbul platii unei remuneratii tarifare.

 

Contract prestari servicii (Modele si partea teoretica)

 

 


 

 

 


Redactia E-juridic
de Redactia E-juridic

Redactia E-Juridic are un colectiv de 4 autori specializati din domeniul juridic cu toate ramificatiile sale. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de proiecte de legi, acte adoptate si noutati legislative. Va explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriData aparitiei: 01 Iunie 2023
Votati articolul "Model contract prestari servicii informatice in format .PDF, .DOCX si .ODT":
Rating:

Nota: 4.25 din 5 din 6 voturi
Urmareste-ne pe Google News
©2024 RENTROP & STRATON
Toate drepturile rezervate.
SATI
Atentie, Juristi!
7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR

MODIFICARILE din Contractele Civile si Actele Comerciale se aplica deja!

Folositi NOILE Modele de Documente pentru 2024

Descarcati GRATUIT Raportul Special "7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016