Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Model contract de administrare

 

CONTRACT DE ADMINISTRARE

incheiat astazi ........................., la .............................................

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. In realizarea si dezvoltarea atributiilor administratorilor, prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale (republicata), precum si in actul constitutiv, intre:

a) S.C. ....................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. sau Regia autonoma ............................................................................................. cu sediul social in (localitatea) .............................................................., str. ......................................... nr. ..........., judet/sector ......................., avand codul unic de inregistrare nr. ............... , atribut fiscal ......................... si numar de ordine in registrul comertului .............../.............../..............., contul nr. ........................... deschis la .........................., telefon ............................., fax .............................., reprezentata prin........................................, in baza adunarii generale a actionarilor/asociatilor/ordinului/hotararii nr. ............................................. din data de ..................., denumita, in continuare, societatea/regia si

b) Societatea comerciala ................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L., de nationalitate .............................., cu sediul in (localitatea) ....................................... str. ......................... nr. .........., judetul/sectorul/tara ......................................., avand codul unic de inregistrare nr. ..............., atribut fiscal ......................................... si numar de ordine in registrul comertului ................/................./................., contul nr. ........................... deschis la ................................, telefon ..............................., fax .............................., reprezentata prin ...................................... in baza ............................., denumita in continuare administrator

sau

c) Societatea comerciala ......................................... de nationalitate ....................................., cu sediul in (localitatea) .................................., str. ................................. nr. ........, judetul/sectorul/tara ......................... avand codul unic................................, atribut fiscal ......................, numar de ordine in registrul comertului .............../............../.............., contul nr. ....................... deschis la ............................., telefon ............................, fax ................................, reprezentata prin .................................., in baza.................................... impreuna cu ..........................., cetatean ......................, domiciliat in (localitatea) ....................... str. ............. nr. ......, judetul/sectorul ...................., posesor al actului de identitate seria .......... nr. ............... eliberat de .............................. la data de ..........................., denumit in continuare administrator

sau

d) Domnul....................................., cetatean ......................, domiciliat in (localitatea) ............................. str. ................................................ nr. ......., bloc......, scara ......., etaj ......, apartament ......., judetul/sectorul .............., avand actul de identitate seria .......... nr. ...................... eliberat de ............................ la data de ..............., CNP ...................., denumit in continuare administrator
au convenit sa incheie prezentul contract de administrare, cu respectarea urmatoarelor clauze:


II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. In urma acordului de vointa intervenit intre parti, societatea/regia incredinteaza administratorului organizarea si gestionarea activitatii sale.
2.2. Organizarea si gestionarea activitatii societatii/regiei se vor efectua pe baza obiectivelor si criteriilor de performanta anexa, care fac parte integranta din prezentul contract.
2.3. Administratorul reprezinta societatea comerciala/regia autonoma in raporturile cu tertii si poarta raspunderea pentru modul in care infaptuieste actele de administrare a societatii comerciale/regiei autonome, in schimbul unei indemnizatii conform celor convenite prin prezentul contract.

III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Prezentul contract se incheie pe o durata de........... ani, incepand cu data semnarii acestuia.
3.2. In conditiile indeplinirii de catre administrator a obligatiilor asumate prin contract, la expirarea termenului, partile vor putea conveni, prin act aditional, prelungirea contractului pe o perioada ce se va negocia intre parti, dar care nu va fi mare decat cea stabilita prin prezentul contract.

IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
4.1. Drepturile si obligatiile administratorului

4.1.1. Administratorul are urmatoarele drepturi:
a) sa primeasca o indemnizatie lunara bruta in suma de ......................... lei, care se negociaza de catre parti conform legii este supusa indexarilor stabilite si aprobate prin hotarare a adunarii generale a actionarilor/ordin al ministrului de resort sau prin hotarare a autoritatii administratiei publice locale, dupa caz, urmand a se incheia act aditional la prezentul contract;
b) in caz de neindeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin prezentul contract, indemnizatia lunara bruta acordata se diminueaza proportional;
c) participarea la profitul net al societatii comerciale/regiei autonome, din fondul de participare a administratorului la profit, in cazul in care se obtine o rata a profitului net mai mare in exercitiul financiar analizat fata de cea realizata in anul de referinta, cu conditia ca aceasta rata sa fie cel putin egala cu rata profitului net pe care administratorul s-a angajat sa o obtina pentru respectivul exercitiu financiar;
d) decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurna, transport si a altor cheltuieli pentru deplasarile in interes de serviciu in tara si in strainatate, in limitele stabilite prin bugetele anuale ale societatii/regiei;
e) sa fie informat, asupra activitatii societatii comerciale/regiei autonome, avand acces la toate datele, informatiile si documentele privind operatiunile comerciale ale acesteia;
f) concediu de odihna de ............... zile lucratoare pe an

4.1.2 Administratorul are obligatiile prevazute de lege in care sens este dator:
a) sa aduca la indeplinire obiectivele si criteriile de performanta ale societatii/regiei, anexa nr. .... care fac parte integranta din prezentul contract, in care scop dispune de urmatoarele prerogative:
1. concepe si aplica strategii si/sau politici de dezvoltare a societatii/regiei;
2. organizeaza selectarea, angajarea si concedierea personalului, cu respectarea prevederilor legislatiei muncii si a contractului colectiv de munca;
3. negociaza contractul colectiv de munca si contractul individual de munca;
4. reprezinta societatea/regia in relatiile cu terte persoane fizice sau juridice;
5. incheie actele juridice, in numele si pe seama societatii/regiei, conform legii;
6. asigura convocarea adunarilor generale ale actionarilor/asociatilor
7. asigura realizarea obiectivelor si criteriilor de performanta convenite;
8. promoveaza si asigura intocmirea in termen a documentatiilor de privatizare, in conformitate cu prevederile programului de guvernare si al institutiei publice implicate;
9. alte prerogative incredintate de adunarea generala a actionarilor/asociatilor, ministerul de resort sau autoritatea administratiei publice locale, dupa caz, sau prevazute de lege;
b) sa prezinte, semestrial, in adunarea generala a actionarilor/asociatilor societatii comerciale sau ori de cate ori se solicita de catre institutia publica implicata, situatia economico-financiara a societatii/regiei, stadiul realizarii investitiilor, stadiul realizarii obiectivelor si criteriilor de performanta convenite, precum si alte documentatii solicitate, vizate si certificate de cenzori;
c) la solicitarea scrisa a organizatiei/organizatiilor de sindicat din societate/regie, sa puna la dispozitia reprezentantului/reprezentantilor ei/lor date privind administrarea societatii comerciale/regiei.
d) sa constituie garantiile banesti prevazute de lege;
e) sa nu cesioneze contractul de administrare altei persoane;
f) in cadrul procesului de privatizare sa nu efectueze vanzarea de active, incheierea de contracte de leasing imobiliar, gajarea de active, angajarea de credite (cu exceptia celor necesare desfasurarii activitatii curente) sau orice alte activitati de natura sa impieteze desfasurarea acestui proces (daca nu are mandat special din partea institutiei publice implicate).

4.2. Societatea/regia are urmatoarele obligatii:
a) sa asigure administratorului deplina libertate in organizarea si gestionarea activitatii societatii/regiei, in limitele prevazute de lege, de actul constitutiv si de prezentul contract;
b) sa plateasca administratorului toate drepturile banesti cuvenite, potrivit pct. 4.1.1 lit. a), c), d) si f);
c) sa asigure celelalte drepturi prevazute de pct. 4.1.1 din prezentul contract.

V. INDICATORII DE REFERINTA
5.1. Indicatorii de referinta se stabilesc de catre comisia de selectie pe baza indicatorilor economico-financiari din ultimii ani si stau la baza stabilirii obiectivelor si criteriilor de performanta care se negociaza in cadrul contractului de administrare.
5.2. Indicatorii de referinta se actualizeaza in fiecare an, pe baza datelor din bilantul contabil anual aprobat si se avizeaza de APAPS, ministerul de resort sau de catre autoritatea administratiei publice locale, dupa caz.

VI.CLAUZE DE LOIALITATE SI CONFIDENTIALITATE
6.1. Administratorul este obligat sa-si foloseasca intreaga capacitate de munca in interesul societatii/regiei, comportandu-se ca un bun comerciant.
6.2. Administratorului ii sunt interzise orice activitati in beneficiul unor societati comerciale/regii autonome concurente, cu acelasi domeniu de activitate sau care se afla in relatii de comert cu societatea/regia parte la contract.
6.3. Interdictia de la pct. 6.2 se extinde si asupra sotului sau sotiei administratorului, precum si asupra rudelor si afinilor acestuia pana la gradul al doilea inclusiv.
6.4. Pe intreaga durata a prezentului contract administratorul este obligat sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor referitoare la activitatea societatii/regiei, care au acest caracter, obligatie care se mentine si pentru o perioada de 3 ani de la incetarea prezentului contract de administrare.

VII. RASPUNDEREA PARTILOR
7.1. Aprecierea activitatii administratorului se face prin analizarea gradului global de indeplinire a criteriilor de performanta.
7.2. Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute in prezentul contract, partile raspund potrivit legii.
7.3. Raspunderea administratorului este angajata, in cazul nerespectarii prevederilor legale, ale actului constitutiv, ale prezentului contract si hotararilor adoptate de adunarea generala a actionarilor/asociatilor pentru societatile comerciale, dupa caz, a ordinului ministrului de resort/hotararii autoritatii administratiei publice locale pentru regiile autonome.
7.4. Administratorul raspunde civil pentru daunele produse societatii/regiei prin orice act al sau contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudenta, prin utilizarea abuziva sau neglijenta a fondurilor societatii/regiei, daca acestea nu constituie infractiuni.
7.5. In cazul in care adunarea generala a actionarilor/asociatilor societatii a decis sau, dupa caz, prin ordinul ministrului de resort/hotararea autoritatii administratiei publice locale pentru regii autonome s-a decis pornirea actiunii in raspundere impotriva administratorului, mandatul acestuia inceteaza.

VIII. FORTA MAJORA
8.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea in termen sau/si de executarea in mod necorespunzator total sau/si partial a oricarei obligatii care ii revine, in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice in scris celeilalte parti in termen de (zile, ore) ........................ producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
8.3. Daca in termen de (zile, ore) ................. de la producere evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

IX. MODIFICAREA CONTRACTULUI
9.1. Prevederile prezentului contract pot fi modificate, dupa o prealabila notificare scrisa, cu acordul ambelor parti, prin act aditional.
9.2. Prezentul contract va fi adaptat corespunzator reglementarilor legale ulterioare incheierii acestuia, care ii sunt aplicabile.

X. INCETAREA CONTRACTULUI
10.1. Partile convin ca efectele prezentului contract sa inceteze in una sau mai multe din urmatoarele situatii:
a) expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, daca partile nu l-au renegociat in vederea prelungirii lui;
b) revocarea administratorului in cazul in care:
1. nu isi indeplineste una sau mai multe obligatii prevazute in prezentul contract;
2. nu respecta hotararile adunarii generale a actionarilor/asociatilor sau a ordinului ministrului de resort/hotararii autoritatii administratiei publice locale, dupa caz;
3. nu respecta legislatia aplicabila societatilor comerciale/regiilor autonome, dupa caz;
4. nu constituie garantiile pentru administrator in termenele stabilite de lege sau le diminueaza, indiferent de motiv;
c) administratorul renunta la mandatul incredintat;
d) acordul de vointa al partilor;
e) intervine un caz de incompatibilitate prevazut de lege;
f) decesul sau punerea sub interdictie judecatoreasca a administratorului;
g) insolvabilitatea sau lichidarea societatii;
h) scaderea sub 50% a actiunilor/partilor sociale detinute de stat sau de o autoritate a administratiei publice locale in societatea comerciala;
i) nerealizarea, timp de 1 an, a criteriilor de performanta stabilite in anexa la prezentul contract.
10.2. In cazul transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor/partilor sociale, iar institutia publica implicata este in situatia prevazuta la pct. 10.1 lit. h, prezentul contract de administrare isi pastreaza valabilitatea numai daca adunarea generala a actionarilor/asociatilor, in noua structura a sa, aproba executarea, in continuare, a contractului, pana la expirarea duratei sale. In caz contrar, societatea comerciala il va despagubi pe administrator pentru lunile ramase pana la sfarsitul anului calendaristic.
10.3. In cazul revocarii sale, administratorul este obligat sa inapoieze societatii comerciale/regiei autonome, toate actele si documentele detinute in exercitarea atributiilor sale la data expirarii preavizului acordat, potrivit legii.

XI.LITIGII
11.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila.
11.2. In cazul in care rezolvarea litigiilor nu este posibila pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.

XII. DISPOZITII FINALE
12.1. Administratorul are dreptul sa solicite mediere, consultanta sau alte masuri de protectie din partea adunarii generale a actionarilor/asociatilor sau, dupa caz, a ministerului de resort/autoritatii administratiei publice locale, confederatiei, federatiei sau organizatiei patronale din care face parte societatea/regia, in solutionarea situatiilor conflictuale, cu sindicatele sau cu alte organizatii legal constituite.
12.2. La incetarea contractului in conditiile pct. 10.1 lit. a), c) ori d), societatea/regia poate ca, la cerea fostului administrator - persoana fizica, sa-i asigure un loc de munca in cadrul acesteia, pe o perioada de cel putin 6 luni, pe post corespunzator pregatirii sale profesionale.
12.3. Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile Codului civil aplicabile.
12.4. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti si se depune spre inregistrare la Oficiul Registrului Comertului al  (judetul, municipiul) .......................................... in termen de 15 zile de la data semnarii lui.

S.C./R.A.      ADMINISTRATOR          LS

Anexa nr. 1

OBIECTIVE SI CRITERII DE PERFORMANTA*)

I. OBIECTIVE SI CRITERII DE PERFORMANTA**)
In functie de situatia concreta a fiecarei societati/regii autonome si de strategia propusa pentru intreaga durata a contractului de administrare, se urmaresc:

1. Evolutia volumului din activitatea de exploatare:
a) cifra de afaceri;
b) volumul productiei;
c) rotatia stocurilor.

2. Evolutia rezultatelor financiare din activitatea de exploatare:
a) cresterea profitului;
b) reducerea pierderilor;
c) diminuarea creantelor si a nivelului datoriilor.

3. Evolutia indicatorilor de flux financiar

4. Prioritati ale restructurarii:
a) eforturi si efecte;
b) volumul de investitii;
c) surse de finantare.

5. Imbunatatirea pozitiei pe piata interna si externa:
a) balanta de import-export;
b) cota de piata;
c) volumul desfacerilor (unde este cazul).

6. Pregatirea privatizarii:
a) clarificarea situatiei patrimoniale;
b) atragerea de investitori;
c) pregatirea dosarului societatii comerciale in vederea privatizarii.

II. CRITERII DE PERFORMANTA***)
1. Rata profitului net
2. Rata rentabilitatii exploatarii
3. Rata rentabilitatii economice
4. Productivitatea muncii in preturi curente
5. Productivitatea muncii in preturi comparabile
6. Perioada de recuperare a creantelor
7. Perioada de rambursare a datoriilor
8. Rotatia stocurilor
9. Rata lichiditatii generale
10. Rata lichiditatii partiale (intermediare)
11. Ponderea cheltuielilor cu personalul in valoarea adaugata
12. Consum specific de energie electrica in preturi curente
13. Consum specific de energie electrica in preturi comparabile
14. Consum specific de combustibil conventional in preturi curente
15. Consum specific de combustibil conventional in preturi comparabile

* Obiectivele si criteriile de performanta reprezinta, in expresie cantitativa si valorica, principalele rezultate ale societatii comerciale/regiei autonome pe care administratorul se angajeaza sa le obtina. Ele se stabilesc prin negociere si prin raportare la indicatorii de referinta prevazuti de lege.

** Exprimarea valorica si cantitativa a fiecarui obiectiv se negociaza avand ca nivel minim propunerile din cererea de oferta.

*** Se determina pe baza indicatorilor de referinta care, la randul lor, se stabilesc de catre comisia de selectie pe baza indicatorilor economico-financiari realizati in exercitiile financiare din ultimii 2 ani (se actualizeaza anual pe baza bilantului contabil si stau la baza obiectivelor si criteriilor de performanta care se negociaza in cadrul contractului de administrare).


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriData aparitiei: 11 Octombrie 2010
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News
Votati articolul "Model contract de administrare":
Rating:

Nota: 4.63 din 5 din 4 voturi


©2022 RENTROP & STRATON
Toate drepturile rezervate.
SATI
Atentie, Juristi!
7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR

MODIFICARILE din Contractele Civile si Actele Comerciale se aplica deja!

Folositi NOILE Modele de Documente pentru 2022

Descarcati GRATUIT Raportul Special "7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016