Club Juridic - Tu intrebi, Specialisti raspund!

Codul de procedura civila - executare silita1


Cuvinte cheie: Codul de procedura civila, Executare silita


Codul de procedura civila

 

UPDATE: Codul de procedura Civila 2013
Vezi aici >>>

Cartea a V- a
Despre executarea silita


- Codul de procedura civila: Dispozitii generale ( art. 622- art. art. 725)

- Codul de procedura civila: Urmarirea silita asupra bunurilor debitorului ( art. 726 - art. 886)

- Codul de procedura civila: Executarea silita directa ( art. 887 - art. 913)CARTEA a V-a DESPRE EXECUTAREA SILITA


Recupereaza creantele fara proces
Recupereaza creantele fara proces

Vezi detalii

Colectarea si recuperarea debitelor comerciale si civile
Colectarea si recuperarea debitelor comerciale si civile

Vezi detalii   
CAP. 1
Dispozitii generale

Sectiunea I

   
Scopul si obiectul executarii silite

Art. 3711
    Obligatia stabilita prin hotararea unei instante sau printr-un alt titlu se aduce la indeplinire de bunavoie.
    In cazul in care debitorul nu executa de bunavoie obligatia sa, aceasta se aduce la indeplinire prin executare silita, potrivit dispozitiilor prezentei carti, daca legea nu prevede altfel.
    Executarea silita are loc in oricare dintre formele prevazute de lege, simultan sau succesiv, pana la realizarea dreptului recunoscut prin titlu executoriu, achitarea dobanzilor, penalitatilor sau a altor sume, acordate potrivit legii prin acesta, precum si a cheltuielilor de executare.

Art. 3712
    Pot fi executate silit obligatiile al caror obiect consta in plata unei sume de bani, predarea unui bun ori a folosintei acestuia, desfiintarea unei constructii, plantatii ori altei lucrari sau in luarea unei alte masuri admise de lege.
    In cazul in care prin titlul executoriu au fost acordate dobanzi, penalitati sau alte sume, fara sa fi fost stabilit cuantumul acestora, ele vor fi calculate de organul de executare, potrivit legii.
    Daca titlul executoriu contine suficiente criterii in functie de care organul de executare poate actualiza valoarea obligatiei principale stabilite in bani, indiferent de izvorul ei, se va proceda, la cererea creditorului, si la actualizarea acestei sume. In cazul in care titlul executoriu nu contine niciun asemenea criteriu, organul de executare va proceda la actualizare in functie de rata inflatiei, calculata de la data cand hotararea judecatoreasca a devenit executorie sau, in cazul celorlalte titluri executorii, de la data cand creanta a devenit exigibila si pana la data platii efective a obligatiei cuprinse in oricare dintre aceste titluri.
   
Art. 3713
    Veniturile si bunurile debitorului pot fi supuse executarii silite daca, potrivit legii, sunt urmaribile si numai in masura necesara pentru realizarea drepturilor creditorilor.
    Bunurile supuse unui regim special de circulatie pot fi urmarite numai cu respectarea conditiilor prevazute de lege.
   
Art. 3714
    In tot cursul executarii silite, sub supravegherea organului de executare, creditorul si debitorul pot conveni ca aceasta sa se efectueze, in total sau in parte, numai asupra veniturilor banesti ale debitorului, ca vanzarea bunurilor supuse urmaririi sa se faca prin buna invoiala sau ca plata obligatiei sa se faca in alt mod admis de lege.
   
Art. 3715
    Executarea silita inceteaza daca:
    a) s-a realizat integral obligatia prevazuta in titlul executoriu, s-au achitat cheltuielile de executare, precum si alte sume datorate potrivit legii; in acest caz, executorul va preda debitorului titlul executoriu, mentionand pe acesta stingerea totala a obligatiilor;
    b) nu mai poate fi efectuata ori continuata din cauza lipsei de bunuri urmaribile ori a imposibilitatii de valorificare a unor astfel de bunuri; in aceste cazuri, executorul va remite personal creditorului sau reprezentantului acestuia titlul executoriu, mentionand pe acesta cauza restituirii si partea de obligatie ce a fost executata;
    c) creditorul a renuntat la executare;
    d) a fost desfiintat titlul executoriu.
   
Art. 3716
    In cazurile prevazute de Art. 3715 lit. b) se poate cere reluarea executarii silite, inauntrul termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita.
    Reluarea executarii silite poate fi ceruta si asupra aceluiasi bun, daca acesta este un imobil. In acest caz, atat timp cat potrivit legii, poate avea loc reluarea executarii silite, nu se va putea dispune radierea somatiei inscrise potrivit dispozitiilor Art. 497 alin. 2.
   
Art. 3717
    Partea care solicita indeplinirea unui act sau a altei activitati care intereseaza executarea silita este obligata sa avanseze cheltuielile necesare in acest scop. Pentru actele sau activitatile dispuse din oficiu cheltuielile se avanseaza de catre creditor.
    Cheltuielile ocazionate de efectuarea executarii silite sunt in sarcina debitorului urmarit, afara de cazul cand creditorul a renuntat la executare sau daca prin lege se prevede altfel. De asemenea, debitorul va fi tinut sa suporte cheltuielile de executare facute dupa inregistrarea cererii de executare si pana la data realizarii obligatiei stabilite in titlul executoriu prin executare voluntara.
    Sumele ce urmeaza sa fie platite se stabilesc de catre executorul judecatoresc, prin proces-verbal, pe baza dovezilor prezentate de partea interesata, in conditiile legii.
    Pentru sumele stabilite potrivit prezentului articol procesul-verbal constituie titlu executoriu.
   
Art. 371
8
    (1) Depunerea sau consemnarea oricarei sume in scopul participarii la desfasurarea, potrivit legii, a executarii silite, cum sunt sumele cu titlu de cautiune ori de pret al bunurilor supuse vanzarii, se face numai la Casa de Economii si Consemnatiuni, la dispozitia instantei de executare sau a executorului judecatoresc.
    (2) Dovada depunerii sau consemnarii acestor sume se poate face cu recipisa de consemnare sau cu orice alt inscris admis de lege.

    Sectiunea I1 Sesizarea organului de executare. Titlul executoriu

    Art. 372
    Executarea silita se va efectua numai in temeiul unei hotarari judecatoresti ori al unui alt inscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.
   
Art. 373
    Hotararile judecatoresti si celelalte titluri executorii se executa de executorul judecatoresc din circumscriptia judecatoriei in care urmeaza sa se efectueze executarea ori, in cazul urmaririi bunurilor, de catre executorul judecatoresc din circumscriptia judecatoriei in care se afla acestea. Daca bunurile urmaribile se afla in circumscriptiile mai multor judecatorii, este competent oricare dintre executorii judecatoresti care functioneaza pe langa acestea.
    Instanta de executare este judecatoria in circumscriptia careia se va face executarea, in afara cazurilor in care legea dispune altfel.
   
Art. 3731
    Cererea de executare silita se depune la executorul judecatoresc, daca legea nu prevede altfel.
    Executorul judecatoresc este dator sa staruie, prin toate mijloacele admise de lege, pentru realizarea integrala si cu celeritate a obligatiei prevazute in titlul executoriu si pentru respectarea dispozitiilor legii, a drepturilor partilor si ale altor persoane interesate.
    In interesul executarii, executorul judecatoresc poate cere debitorului sa dea o declaratie scrisa cu privire la veniturile si bunurile sale si locul unde se afla acestea.
    In situatia prevazuta de Art. 3717 alin. 1, executorul judecatoresc este dator sa puna in vedere partii sa-si indeplineasca de indata obligatia de avansare a cheltuielilor de executare.
   
Art. 3732
    In cazurile prevazute de lege, precum si atunci cand executorul judecatoresc considera necesar, organele de politie, jandarmerie sau alti agenti ai fortei publice, dupa caz, sunt obligati sa-i acorde concursul la indeplinirea efectiva a executarii silite.
    La cererea instantei de executare sau a executorului judecatoresc cei care datoreaza sume de bani debitorului urmarit ori detin bunuri ale acestuia, supuse urmaririi potrivit legii, au datoria sa dea informatiile necesare pentru efectuarea executarii.
    De asemenea, la cererea instantei de executare sau a executorului judecatoresc institutiile, bancile si orice alte persoane sunt obligate sa-i comunice de indata, in scris, datele si informatiile necesare realizarii executarii silite, chiar daca prin legi speciale se dispune altfel. La cererea executorului sau a partii interesate instanta de executare poate lua masurile prevazute de Art. 1081 alin. 1 pct. 2 lit. f) si de Art. 1083.
    Instanta de executare si executorul judecatoresc sunt obligati sa asigure secretul informatiilor primite, daca legea nu prevede altfel.
   
Art. 3733
    Incheierea prin care presedintele instantei respinge cererea de investire cu formula executorie a hotararii judecatoresti sau a altui inscris ori cererea de eliberare de catre instanta a titlului executoriu in cazurile prevazute de lege poate fi atacata cu recurs de catre creditor. Termenul de recurs este de 5 zile si curge de la pronuntare, pentru creditorul prezent, si de la comunicare, pentru cel lipsa.
    Incheierea prin care presedintele instantei admite cererea de investire cu formula executorie a hotararii judecatoresti sau a altui inscris in cazurile prevazute de lege nu este supusa nici unei cai de atac.
    Daca se refuza emiterea titlului executoriu de catre alte organe competente potrivit legii si daca legea speciala nu prevede altfel, creditorul poate face plangere la judecatoria in circumscriptia careia se afla organul care trebuia sa emita titlul executoriu, in termen de 15 zile de la data cand a luat cunostinta de refuz.
   
Art. 3734
    Cand privitor la aceleasi bunuri se efectueaza mai multe executari silite, instanta de executare in circumscriptia careia a inceput prima executare, la cererea persoanei interesate, va putea sa le reuneasca, dispunand sa se faca o singura executare de catre executorul judecatoresc care a indeplinit actul de executare cel mai inaintat, iar daca executarile sunt in acelasi stadiu, de catre executorul judecatoresc care a inceput cel dintai executarea, chiar daca ele au fost pornite de organe de executare diferite, in afara de cazul in care legea prevede altfel.
    In cazul in care dispune conexarea executarilor, instanta, prin incheiere, se va pronunta si asupra cheltuielilor de executare efectuate pana in momentul conexarii. Totodata, va dispune trimiterea dosarelor conexate la executorul judecatoresc desemnat potrivit alin. 1.
    Desistarea, dupa conexare, a oricaruia dintre creditorii urmaritori nu va putea sa impiedice continuarea executarii de la actul de executare cel mai inaintat.
   
Art. 374
    Hotararea judecatoreasca sau alt titlu se executa numai daca este investit cu formula executorie prevazuta de Art. 269 alin. 1, afara de incheierile executorii, de hotararile executorii provizoriu si de alte hotarari sau inscrisuri prevazute de lege, care se executa fara formula executorie.
    Investirea hotararilor cu formula executorie se face de prima instanta.
    Incuviintarea executarii silite in Romania a hotararilor date in tari straine se face potrivit legii speciale.
   
Art. 3741
    Inscrisurile carora legea le recunoaste caracterul de titlu executoriu sunt puse in executare fara investirea cu formula executorie.
   
Art. 375
    Abrogat prin Legea nr. 105/1992.
   
Art. 376
    Se investesc cu formula executorie prevazuta de Art. 269 alin. 1 hotararile care au ramas definitive ori au devenit irevocabile, precum si orice alte hotarari sau inscrisuri, pentru ca acestea sa devina executorii, in cazurile anume prevazute de lege.
    Actele autentificate de o reprezentanta diplomatica sau consulara a Romaniei se vor putea investi cu formula executorie de judecatoria domiciliului unei din partile partase la actul autentic.
    Daca nici una din parti nu are domiciliul cunoscut in tara, investirea cu formula executorie se face de Judecatoria sectorului III din Capitala Romaniei.
   
Art. 377
    Sunt hotarari definitive:
    1. hotararile date in prima instanta, potrivit legii, fara drept de apel;
    2. hotararile date in prima instanta care nu au fost atacate cu apel sau, chiar atacate cu apel, daca judecata acestuia s-a perimat ori cererea de apel a fost respinsa sau anulata;
    3. hotararile date in apel;
    4. orice alte hotarari care, potrivit legii, nu mai pot fi atacate cu apel.
    Sunt hotarari irevocabile:
    1. hotararile date in prima instanta, fara drept de apel, nerecurate;
    2. hotararile date in prima instanta, care nu au fost atacate cu apel;
    3. hotararile date in apel, nerecurate;
    4. hotararile date in recurs chiar daca prin acestea s-a solutionat fondul pricinii;
    5. orice alte hotarari care, potrivit legii, nu mai pot fi atacate cu recurs.
   
Art. 378
    Pe cand o hotarare definitiva se afla in curs de a se judeca in contestatie sau in urma cererii de revizuire ea are inca puterea lucrului judecat pana ce se va inlocui printr-o alta hotarare.

Art. 379
    Nici o urmarire asupra bunurilor mobile sau imobile nu poate avea loc decat pentru o creanta certa, lichida si exigibila.
    Daca datoria consista in suma nelamurita, urmaririle se vor amana pana mai intai se va face lichidarea.
    Creanta certa este aceea a carei existenta rezulta din insusi actul de creanta sau si din alte acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de dansul.
    Creanta este lichida atunci cand catimea ei este determinata prin insusi actul de creanta sau cand este determinabila cu ajutorul actului de creanta sau si a altor acte neautentice, fie emanand de la debitor, fie recunoscute de dansul, fie opozabile lui in baza unei dispozitii legale sau a stipulatiilor continute in actul de creanta, chiar daca prin aceasta determinare ar fi nevoie de o osebita socoteala.
   
Art. 3791
    In cazul in care s-a desfiintat titlul executoriu, toate actele de executare efectuate in baza acestuia sunt desfiintate de drept. Dispozitiile Art. 404^1 - 404^3 sunt aplicabile.


Sectiunea a II-a
    Persoanele si bunurile supuse executarii silite

Art. 380
    Abrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2000.

    Sectiunea a III-a Cand se poate exercita executarea silita

    Art. 381
    Cand printr-o hotarare s-a dat un termen de plata, executarea nu se poate face pana la sosirea acelui termen.
   
Art. 382
    Cu toate acestea, partea care a castigat va putea si inaintea sosirii termenului sa ceara executarea hotararii:
    a) daca debitorul a fugit;
    b) daca debitorul risipeste averea sa mobila si imobila;
    c) daca alti creditori executa alte hotarari asupra averii sale;
    d) daca prin fapta sa el a micsorat asigurarile date creditorului sau, sau n-a dat asigurarile promise ori incuviintate sau este in stare de insolvabilitate de obste cunoscuta.
   
Art. 383
    In cazurile aratate in articolele de mai sus, instanta care a investit hotararea cu formula executorie va hotari de urgenta, dupa ce va cita pe parti in termen scurt.
    In cazul in care debitorul a fugit, citatia i se va da la ultimul domiciliu.
   
Art. 384
    Hotararile ce au sa se execute provizoriu cu dare de cautiune nu se vor executa mai inainte de a se da cautiunea.
   
Art. 3841
    In vederea executarii unei hotarari judecatoresti, executorul judecatoresc poate intra in incaperile ce reprezinta domiciliul, resedinta sau sediul unei persoane, precum si in orice alte locuri, cu consimtamantul acesteia, iar in caz de refuz, cu forta publica.
    In cazul altor titluri executorii decat hotararile judecatoresti, la cererea executorului judecatoresc, instanta de executare va autoriza, prin hotarare, intrarea in locurile mentionate la alin. 1. Instanta se pronunta de urgenta in camera de consiliu, fara citarea partilor, prin hotarare irevocabila si executorie.
   
Art. 385
    Nici o executare nu se va putea face inainte de ora 6,00 si dupa ora 20,00.
    Executarea inceputa va putea continua in acea zi sau in zilele urmatoare.
   
Art. 386
    Executarea silita nu se va putea face la alte ore decat cele mentionate si nici in zilele nelucratoare stabilite potrivit legii, afara de cazurile urgente in care executarea poate fi incuviintata de presedintele instantei de executare.
   
Art. 387
    In afara de cazurile in care legea prevede altfel, executarea poate incepe numai dupa ce se va comunica debitorului o somatie care va cuprinde urmatoarele:
    1. denumirea si sediul organului de executare;
    2. data emiterii somatiei si numarul dosarului de executare;
    3. numele si domiciliul sau, dupa caz, denumirea si sediul debitorului;
    4. aratarea titlului executoriu anexat in baza caruia urmeaza sa se faca executarea silita;
    5. termenul in care cel somat urmeaza sa-si execute de bunavoie obligatia prevazuta in titlul executoriu si aratarea consecintelor nerespectarii acesteia;
    6. semnatura si stampila organului de executare.
    Daca in termenul aratat in somatie debitorul nu-si executa de bunavoie obligatia, executorul judecatoresc va proceda de indata la executarea silita.
   
Art. 388
    Pentru toate actele de executare pe care le efectueaza, executorul judecatoresc este obligat sa incheie procese-verbale care vor cuprinde urmatoarele mentiuni:
    1. denumirea si sediul organului de executare;
    2. numele si calitatea celui care incheie procesul-verbal;
    3. data intocmirii procesului-verbal si numarul dosarului de executare;
    4. titlul executoriu in temeiul caruia se efectueaza actul de executare;
    5. numele si domiciliul ori, dupa caz, denumirea si sediul debitorului si creditorului urmaritor;
    6. locul, data si ora efectuarii actului de executare;
    7. masurile luate de executor sau constatarile acestuia;
    8. consemnarea explicatiilor si obiectiunilor participantilor la executare;
    9. alte mentiuni cerute de lege sau considerate necesare de executor;
    10. mentionarea, cand este cazul, a lipsei creditorului sau debitorului ori despre refuzul sau impiedicarea de a semna procesul-verbal;
    11. mentionarea numarului de exemplare in care s-a intocmit procesul-verbal, precum si a persoanelor carora li s-a inmanat acesta;
    12. semnatura executorului, precum si, cand este cazul, a altor persoane interesate in executare sau care asista la efectuarea actului de executare;
    13. stampila executorului judecatoresc.
    Mentiunile de la pct. 2, 3, 4, 5, 7, 12 si 13 sunt prevazute sub sanctiunea nulitatii.
   
Art. 389
    Daca creditorul a lasat sa treaca 6 luni de la data indeplinirii oricarui act de executare, fara sa fi urmat alte acte de urmarire, executarea se perima de drept si orice parte interesata poate cere desfiintarea ei.
    In caz de suspendarea executarii, termenul de perimare curge de la incetarea suspendarii.
    Daca se face o noua cerere de executare, se va face mai intai, o noua somatie, la care nu se va mai alatura titlul ce se executa.
   
Art. 390
    Dispozitiile Art. 387 si 389 nu se aplica in cazurile cand legea incuviinteaza executarea fara somatie.
    De asemenea, nu se va notifica debitorului nici somatia, nici titlul executoriu, cand executarea se face potrivit Art. 382.
   
Art. 391
    Incalcarea dispozitiilor Art. 384, 385, 387 si 389 atrage anularea executarii.

Sectiunea a IV-a Despre cautiuni

Art. 392
    Hotararea care obliga pe o parte ca sa dea o cautiune sau un garant va arata si termenul cand sa se aduca acea cautiune, sau sa se infatiseze acel garant.
   
Art. 393
    Garantul se va infatisa inaintea judecatii in sedinta publica, fata cu toate partile sau in lipsa lor, daca au fost chemate formal.
    Judecata va primi pe garant daca solvabilitatea sa va fi de obste cunoscuta, sau daca se va dovedi cu acte.
   
Art. 394
    Partea potrivnica va putea sa conteste solvabilitatea garantului si instanta va hotari de urgenta.
   
Art. 395
    Daca se primeste cautiunea sau garantul, actul care le primeste va fi executor, cu tot dreptul de apel.
   
Art. 396
    Garantul fiind primit, va face inaintea judecatii declaratia ca primeste a garanta.
    Aceasta declaratie se va trece in procesul-verbal al sedintei.
    Din momentul acestei declaratii, el va fi supus la toate consecintele ce aduce garantia sa.

Sectiunea a V-a Executarea in contra mostenitorilor

Art. 397
    Cand debitorul a murit, lasand numai mostenitori majori, executarea inceputa asupra bunurilor sale se va continua in contra lor 8 zile dupa ce printr-o notificare au fost instiintati in mod colectiv la ultimul domiciliu al defunctului.
    Cand intre mostenitori sunt minori, executarea inceputa se va suspenda pana la alcatuirea reprezentantei lor legale, care se va face prin mijlocirea judecatoriei cat se poate de grabnic.
   
Art. 398
    Daca executarea nu incepuse inca la moartea debitorului, hotararile si titlurile executorii nu se vor putea executa in contra mostenitorilor, sub pedeapsa de nulitate, decat 8 zile dupa ce li s-a facut o incunostintare colectiva a acestor titluri sau hotarari la domiciliul deschiderii succesiunii pe numele mostenirii, fara a se arata numele si calitatea fiecarui mostenitor.

Sectiunea a VI-a Contestatia la executare

Art. 399
    (1) Impotriva executarii silite, precum si impotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare. De asemenea, daca nu s-a utilizat procedura prevazuta de Art. 281^1, se poate face contestatie si in cazul in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul, intinderea sau aplicarea titlului executoriu, precum si in cazul in care organul de executare refuza sa inceapa executarea silita ori sa indeplineasca un act de executare in conditiile prevazute de lege.
    (2) Nerespectarea dispozitiilor privitoare la executarea silita insasi sau la efectuarea oricarui act de executare atrage sanctiunea anularii actului nelegal.
    (21) De asemenea, dupa ce a inceput executarea silita, cei interesati sau vatamati pot cere, pe calea contestatiei la executare, si anularea incheierii prin care s-a dispus investirea cu formula executorie, data fara indeplinirea conditiilor legale.
    (3) In cazul in care executarea silita se face in temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanta judecatoreasca, se pot invoca in contestatia la executare aparari de fond impotriva titlului executoriu, daca legea nu prevede in acest scop o alta cale de atac.
   
Art. 400
    Contestatia se introduce la instanta de executare.
    Contestatia privind lamurirea intelesului, intinderii sau aplicarii titlului executoriu se introduce la instanta care a pronuntat hotararea ce se executa. Daca o asemenea contestatie vizeaza un titlu executoriu ce nu emana de la un organ de jurisdictie, competenta de solutionare apartine instantei de executare.
   
Art. 4001
    Impartirea bunurilor proprietate comuna poate fi hotarata, la cererea partii interesate, si in cadrul judecarii contestatiei la executare.
   
Art. 401
    Contestatia se poate face in termen de 15 zile de la data cand:
    a) contestatorul a luat cunostinta de actul de executare pe care-l contesta sau de refuzul de a indeplini un act de executare;
    b) cel interesat a primit, dupa caz, comunicarea ori instiintarea privind infiintarea popririi. Daca poprirea este infiintata asupra unor venituri periodice, termenul de contestatie pentru debitor incepe cel mai tarziu la data efectuarii primei retineri din aceste venituri de catre tertul poprit;
    c) debitorul care contesta executarea insasi a primit somatia ori de la data cand a luat cunostinta de primul act de executare, in cazurile in care nu a primit somatia sau executarea se face fara somatie.
    Contestatia privind lamurirea intelesului, intinderii sau aplicarii titlului executoriu se poate face oricand inauntrul termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita.
    Contestatia prin care o terta persoana pretinde ca are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmarit poate fi introdusa in termen de 15 zile de la efectuarea vanzarii ori de la data predarii silite a bunului.
    Neintroducerea contestatiei in termenul prevazut de alin. 2 nu-l impiedica pe cel de-al treilea sa-si realizeze dreptul pe calea unei cereri separate, in conditiile legii.
   
Art. 402
    Contestatia la executare se judeca cu procedura prevazuta pentru judecata in prima instanta, care se aplica in mod corespunzator. Instanta sesizata va solicita de indata organului de executare sa-i transmita, in termenul fixat, copii certificate de acesta de pe actele dosarului de executare in cauza, dispozitiile Art. 139 fiind aplicabile in mod corespunzator. Partile vor fi citate in termen scurt, iar judecarea contestatiei se face de urgenta si cu precadere.
    Hotararea pronuntata cu privire la contestatie se da fara drept de apel, cu exceptia hotararii pronuntate in temeiul Art. 400^1 si al Art. 401 alin. 2.
    Hotararea prin care s-a solutionat contestatia privind intelesul, intinderea sau aplicarea titlului executoriu este supusa acelorasi cai de atac ca si hotararea ce se executa.
   
Art. 403
    Pana la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cereri privind executarea silita, instanta competenta poate suspenda executarea, daca se depune o cautiune in cuantumul fixat de instanta, in afara de cazul in care legea dispune altfel.
    Daca bunurile urmarite sunt supuse stricaciunii, pieirii sau deprecierii, se va suspenda numai distribuirea pretului.
    Asupra cererii de suspendare formulate potrivit alin. 1 si 2 instanta, in toate cazurile, se pronunta prin incheiere, care poate fi atacata cu recurs, in mod separat.
    In cazuri urgente, daca s-a platit cautiunea, presedintele instantei poate dispune, prin incheiere si fara citarea partilor, suspendarea provizorie a executarii pana la solutionarea cererii de suspendare de catre instanta. Incheierea nu este supusa nici unei cai de atac. Cautiunea care trebuie depusa este in cuantum de 10% din valoarea obiectului cererii sau de 500 lei pentru cererile neevaluabile in bani. Cautiunea depusa este deductibila din cautiunea stabilita de instanta, daca este cazul.
   
Art. 404
    (1) Daca admite contestatia la executare, instanta, dupa caz, anuleaza actul de executare contestat sau dispune indreptarea acestuia, anularea ori incetarea executarii insesi, anularea ori lamurirea titlului executoriu sau efectuarea actului de executare a carui indeplinire a fost refuzata.
    (11) In cazul in care constata nejustificat refuzul executorului de a incepe executarea silita sau de a indeplini un act de executare silita, daca fapta nu constituie infractiune potrivit legii penale, instanta de executare, sesizata potrivit Art. 399 alin. 1, va putea obliga executorul la plata unei amenzi de la 500 lei la 2.500 lei, precum si, la cererea partii interesate, la plata de despagubiri pentru paguba astfel cauzata.
    (2) In cazul respingerii contestatiei, contestatorul poate fi obligat, la cerere, la despagubiri pentru pagubele cauzate prin intarzierea executarii, iar cand contestatia a fost exercitata cu rea-credinta, el va fi obligat si la plata unei amenzi de la 50 lei la 700 lei.

Sectiunea a VI-a1
Intoarcerea executarii

Art. 4041
    In toate cazurile in care se desfiinteaza titlul executoriu sau insasi executarea silita, cel interesat are dreptul la intoarcerea executarii, prin restabilirea situatiei anterioare acesteia.
    Bunurile asupra carora s-a facut executarea se vor restitui celui indreptatit.
    In cazul in care executarea silita s-a facut prin vanzarea unor bunuri mobile, intoarcerea executarii se va face prin restituirea de catre creditor a sumei rezultate din vanzare, actualizata in functie de rata inflatiei, cu exceptia situatiei cand isi gaseste aplicare Art. 449.
   
Art. 4042
    In cazul in care instanta judecatoreasca a desfiintat titlul executoriu sau actele de executare, la cererea celui interesat, va dispune, prin aceeasi hotarare, si asupra restabilirii situatiei anterioare executarii.
    Daca instanta care a desfiintat hotararea executata a dispus rejudecarea in fond a procesului si nu a luat masura restabilirii situatiei anterioare executarii, aceasta masura se va putea dispune de instanta care rejudeca fondul.
    Daca nu s-a dispus restabilirea situatiei anterioare executarii in conditiile alin. 1 si 2, cel indreptatit o va putea cere instantei judecatoresti competente potrivit legii.
   
Art. 4043
    Daca titlul executoriu emis de un alt organ decat o instanta judecatoreasca a fost desfiintat de acel organ sau de un alt organ din afara sistemului instantelor judecatoresti, iar modalitatea restabilirii situatiei anterioare executarii nu este prevazuta de lege ori, desi este prevazuta, nu s-a luat aceasta masura, ea se va putea obtine pe calea unei cereri introduse la instanta prevazuta de Art. 404^2 alin. 3.

Sectiunea a VI-a2 Prescriptia dreptului de a cere executarea silita

Art. 405
    Dreptul de a cere executarea silita se prescrie in termen de 3 ani, daca legea nu prevede altfel. In cazul titlurilor emise in materia actiunilor reale imobiliare, termenul de prescriptie este de 10 ani.
    Termenul de prescriptie incepe sa curga de la data cand se naste dreptul de a cere executarea silita.
    Prin implinirea termenului de prescriptie orice titlu executoriu isi pierde puterea executorie.
   
Art. 4051
    Cursul prescriptiei se suspenda:
    a) in cazurile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescriptie a dreptului material la actiune;
    b) pe timpul cat suspendarea executarii silite este prevazuta de lege ori a fost stabilita de instanta sau de alt organ jurisdictional competent;
    c) atata timp cat debitorul isi sustrage veniturile si bunurile de la urmarire;
    d) in alte cazuri prevazute de lege.
    Dupa incetarea suspendarii, prescriptia isi reia cursul, socotindu-se si timpul scurs inainte de suspendare.
    Prescriptia nu se suspenda pe timpul cat executarea silita este suspendata la cererea creditorului urmaritor.
   
Art. 4052
    Cursul prescriptiei se intrerupe:
    a) pe data indeplinirii de catre debitor, inainte de inceperea executarii silite sau in cursul acesteia, a unui act voluntar de executare a obligatiei prevazute in titlul executoriu ori a recunoasterii, in orice alt mod, a datoriei;
    b) pe data depunerii cererii de executare, insotita de titlul executoriu, chiar daca a fost adresata unui organ de executare necompetent;
    c) pe data trimiterii spre executare a titlului executoriu, in conditiile Art. 453 alin. 2;
    d) pe data indeplinirii in cursul executarii silite a unui act de executare;
    e) pe data depunerii cererii de reluare a executarii, in conditiile Art. 371^6 alin. 1;
    f) in alte cazuri prevazute de lege.
    Dupa intrerupere incepe sa curga un nou termen de prescriptie.
    Prescriptia nu este intrerupta daca cererea de executare a fost respinsa, anulata sau daca s-a perimat ori daca cel care a facut-o a renuntat la ea.
   
Art. 4053
    Dupa implinirea termenului de prescriptie creditorul poate cere repunerea in acest termen, numai daca a fost impiedicat sa ceara executarea datorita unor motive temeinice.
    Cererea de repunere in termen se introduce la instanta de executare competenta, in termen de 15 zile de la incetarea impiedicarii.

CAP. 2 Urmarirea silita asupra bunurilor mobile

Sectiunea I
Bunurile mobile care nu se pot urmari

Art. 406
    Nu pot fi supuse executarii silite:
    a) bunurile de uz personal sau casnic strict necesare debitorului si familiei sale, precum si obiectele de cult religios, daca nu sunt mai multe de acelasi fel;
    b) alimentele necesare debitorului si familiei sale pe timp de doua luni, iar daca debitorul se ocupa exclusiv cu agricultura, alimentele necesare pana la noua recolta, animalele destinate obtinerii mijloacelor de existenta si furajele necesare pentru aceste animale pana la noua recolta;
    c) combustibilul necesar debitorului si familiei sale socotit pentru 3 luni de iarna;
    d) bunurile declarate neurmaribile prin alte dispozitii legale.
   
Art. 407
    Bunurile care servesc la exercitarea ocupatiei debitorului nu pot fi supuse executarii silite decat numai in lipsa de alte bunuri urmaribile si numai pentru obligatii de intretinere, chirii, arenzi sau alte creante privilegiate asupra mobilelor.
    Daca debitorul se ocupa cu agricultura, nu vor fi urmarite, in masura necesara continuarii lucrarilor in agricultura, inventarul agricol, inclusiv animalele de munca, furajele pentru aceste animale si semintele pentru cultura pamantului, in afara de cazul in care asupra acestor bunuri exista un drept de gaj sau privilegiu pentru garantarea creantei.
   
Art. 408
    Abrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2000.
   
Art. 409
    Salariile si alte venituri periodice realizate din munca, pensiile acordate in cadrul asigurarilor sociale, precum si alte sume ce se platesc periodic debitorului si sunt destinate asigurarii mijloacelor de existenta ale acestuia pot fi urmarite:
    a) pana la 1/2 din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau de alocatie pentru copii;
    b) pana la 1/3 din venitul lunar net, pentru orice alte datorii.
    Daca sunt mai multe urmariri asupra aceleiasi sume, urmarirea nu poate depasi 1/2 din venitul lunar net al debitorului, indiferent de natura creantelor, in afara de cazul in care legea prevede altfel.
    Veniturile din munca sau orice alte sume ce se platesc periodic debitorului si sunt destinate asigurarii mijloacelor de existenta ale acestuia, in cazul in care sunt mai mici decat cuantumul salariului minim net pe economie, pot fi urmarite numai asupra partii ce depaseste jumatate din acest cuantum.
    Ajutoarele pentru incapacitate temporara de munca, compensatia acordata salariatilor in caz de desfacere a contractului individual de munca pe baza oricaror dispozitii legale, precum si sumele cuvenite somerilor, potrivit legii, nu pot fi urmarite decat pentru sume datorate cu titlu de obligatie de intretinere si despagubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vatamari corporale, daca legea nu dispune altfel.
    Urmarirea drepturilor mentionate la alin. 4 se va putea face in limita a 1/2 din cuantumul acestora.
    Sumele retinute potrivit alin. 1 - 4 se elibereaza sau se distribuie potrivit Art. 562 si urmatoarele.
    Alocatiile de stat si indemnizatiile pentru copii, ajutoarele pentru ingrijirea copilului bolnav, ajutoarele de maternitate, cele acordate in caz de deces, bursele de studii acordate de stat, diurnele, precum si orice alte asemenea indemnizatii cu destinatie speciala, stabilite potrivit legii, nu pot fi urmarite pentru nici un fel de datorii.
Art. 410
    Este nula orice urmarire sau cesiune facuta cu incalcarea dispozitiilor prezentei sectiuni.

Sectiunea a II-a Urmarirea bunurilor mobile

Art. 411
    Daca in termen de o zi de la primirea somatiei debitorul nu plateste suma datorata, executorul judecatoresc de pe langa instanta de executare va proceda la sechestrarea bunurilor mobile urmaribile ale debitorului, chiar daca acestea sunt detinute de un tert.
    In cazul in care exista pericol evident de sustragere a bunurilor de la urmarire, la cererea creditorului sau a executorului judecatoresc, presedintele instantei de executare va putea dispune, prin incheiere irevocabila, data fara citarea partilor, ca o data cu inmanarea somatiei sa se aplice si sechestrul.
    Executorul judecatoresc este obligat sa identifice si sa evalueze cu acordul partilor bunurile sechestrate, iar in caz contrar va solicita efectuarea unei expertize. Bunurile vor fi evaluate la valoarea lor de circulatie. O copie de pe raportul de expertiza se comunica si debitorului.
    Pentru bunurile sechestrate asigurator nu este necesara o noua sechestrare, executorul judecatoresc fiind insa obligat sa verifice daca bunurile respective se gasesc la locul aplicarii sechestrului si daca nu au fost substituite sau degradate, precum si sa sechestreze alte bunuri ale debitorului, in cazul in care cele gasite la verificare nu sunt suficiente pentru realizarea creantei.

Art. 412
    Prezenta unui ofiter de politie sau ajutor al sau, si, in lipsa lor, a primarului sau a viceprimarului, va fi necesara sub pedeapsa de nulitate:
    1. daca usile debitorului sunt inchise si nu voieste a le deschide;
    2. daca nu voieste a deschide camerele sau mobilele;
    3. daca debitorul lipseste si nu este, spre a-l reprezenta, nici o ruda locuind cu dansul.

Art. 413
    In aceste cazuri, odata ce casele sau mobilele s-au deschis de catre debitor sau, nevoind el, ori in lipsa lui de catre executorul judecatoresc, prezenta ofiterului de politie sau a primarului se va putea suplini prin doi martori majori.

Art. 414
    Camerele si mobilele se vor deschide treptat, pe cat se va face si inscrierea lor in procesul-verbal.

Art. 415
    Creditorul va putea sa nu fie de fata la lucrarea urmaririi.

Art. 416
    Executorul judecatoresc, singur sau fata cu persoanele insemnate in Art. 412 si 413, va forma, indata un proces-verbal care va cuprinde:
    1. enuntarea titlului executor in virtutea caruia se face executarea;
    2. aratarea creditorului pentru lucrurile ce au cerut a se urmari, daca asemenea cerere s-a facut;
    3. numele, prenumele si domiciliul partilor, al executorului judecatoresc, precum si al altor persoane care vor fi fost fata la urmarire;
    4. somatia verbala facuta debitorului ca sa plateasca, precum si raspunsul lui daca a fost fata;
    5. descrierea bunurilor sechestrate si indicarea valorii fiecaruia, dupa aprecierea executorului judecatoresc, daca aceasta este cu putinta;
    6. aratarea locului, zilei si orei cand s-a facut urmarirea.

Art. 417
    Procesul-verbal de sechestru se va semna de executorul judecatoresc si de toate persoanele care au fost de fata la sechestrare. Daca vreuna dintre aceste persoane nu poate sau nu vrea sa semneze, executorul judecatoresc va mentiona aceasta imprejurare.
    Cate un exemplar al procesului-verbal de sechestru se lasa debitorului sau la domiciliul acestuia, precum si, atunci cand este cazul, custodelui, acesta din urma semnand cu mentiunea de primire a bunurilor in pastrare.

Art. 418
    Din momentul sechestrarii bunurilor debitorul nu mai poate dispune de ele pe timpul cat dureaza executarea, sub sanctiunea unei amenzi de la 200 lei la 1.000 lei, daca fapta nu constituie infractiune. Dispozitiile Art. 108^3 - 108^5 sunt aplicabile.

Art. 419
    Bunurile sechestrate se lasa, cu acordul creditorului, in custodia debitorului; in acest caz, debitorul poate folosi bunurile sechestrate, daca, potrivit naturii lor, ele nu pierd din valoare prin intrebuintare.
    Daca exista pericolul ca debitorul sa instraineze, sa substituie ori sa deterioreze bunurile sechestrate, executorul judecatoresc va proceda la sigilarea sau la ridicarea lor de la debitor.
    Daca debitorul refuza sa primeasca in custodie bunurile sau nu este prezent la aplicarea sechestrului, precum si in cazul ridicarii bunurilor, executorul judecatoresc da in pastrare bunurile sechestrate unui custode, numit cu precadere dintre persoanele desemnate de creditor.
    Sumele in lei sau in valuta, titlurile de valoare, obiectele din metale pretioase, pietrele pretioase, obiectele de arta, colectiile de valoare si altele asemenea se ridica si se depun, cel tarziu a doua zi, la unitati specializate. Cel care primeste bunurile in custodie semneaza procesul-verbal de sechestru.
    In toate cazurile, executorul judecatoresc pastreaza dovada depunerii.

Art. 420
    Obiectele sechestrate se vor putea stramuta cu incuviintarea executorului judecatoresc din locul unde se afla, pe cheltuiala partii interesate.
   
Art. 421
    In cazul in care custode este o alta persoana decat debitorul, acesta va avea dreptul la o remuneratie ce se va fixa de executorul judecatoresc, tinand seama de activitatea depusa. Remuneratia si cheltuielile custodelui vor putea fi platite cu anticipatie de catre creditorul urmaritor care le va prelua cu precadere din pretul bunurilor urmarite.
   
Art. 422
    Custodele va fi raspunzator de orice paguba ce va aduce creditorului din cauza neglijentei sale, putand fi, dupa imprejurari, supus si la pedeapsa aratata de legea penala pentru abuz de incredere.
   
Art. 423
    Abrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2000.
   
Art. 424
    Abrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2000.
   
Art. 425
    Daca bunul ce se sechestreaza se afla in proprietate comuna sau asupra lui exista un drept de gaj ori privilegiu constituit in favoarea unei alte persoane, executorul judecatoresc, luand cunostinta despre acest drept, va instiinta acea persoana despre aplicarea sechestrului si o va cita la termenele fixate pentru vanzarea bunului respectiv.
   
Art. 426
    Executorul judecatoresc care, prezentandu-se la locuinta debitorului, va gasi o alta urmarire facuta si averea mobila sub peceti sau sub paza de custode, dupa ce va lua copie de pe procesul-verbal aflat in mana custodelui sau in mana debitorului, ori la domiciliul sau, va face un proces-verbal aratand toate aceste imprejurari, precum si numele executorului care a urmarit, va declara urmarita aceasta avere si de dansul si va putea urmari si alta avere care nu ar fi deja urmarita.
   
Art. 427
    Abrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2000.
   
Art. 428
    Debitorul sau o alta persoana interesata va putea solicita incetarea sau suspendarea urmaririi, numai daca depune valoarea ce i se cere sau, dupa caz, valoarea bunului reclamat, la Casa de Economii si Consemnatiuni, la dispozitia organului de executare.
    Totodata, persoanele aratate la alin. 1 vor fi obligate sa inmaneze executorului judecatoresc pe langa recipisa de consemnare si o copie de pe cererea de suspendare sau de incetare a executarii silite, depusa la instanta competenta. Pana la solutionarea cererii de catre instanta urmarirea se va opri in tot sau in parte.
    Asupra cererii de incetare sau suspendare a executarii silite instanta de executare se va pronunta prin incheiere, potrivit dispozitiilor privitoare la ordonanta presedintiala.
    In orice alt caz, urmarirea va continua, dispozitiile Art. 399 si urmatoarele fiind insa aplicabile.
   
Art. 429
    Abrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2000.
   
Art. 430
    Abrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2000.

Sectiunea a III-a Vanzarea bunurilor mobile urmarite

Art. 431
    (1) Executorul judecatoresc poate proceda la valorificarea bunurilor sechestrate prin vanzare la licitatie publica, vanzare directa si prin alte modalitati admise de lege.
    (2) Executorul judecatoresc, cu acordul creditorului, poate sa-i incuviinteze debitorului sa procedeze el insusi la valorificarea bunurilor sechestrate. In acest caz, debitorul este obligat sa-l informeze in scris pe executor despre ofertele primite, indicand, dupa caz, numele sau denumirea si adresa potentialului cumparator, precum si termenul in care acesta din urma se angajeaza sa consemneze pretul propus.
    (3) Executorul poate proceda, cu acordul ambelor parti, la valorificarea bunurilor urmarite prin vanzare directa cumparatorului care ofera cel putin pretul stabilit potrivit Art. 439 alin. 1.
    (4) Termenul pentru vanzarea directa va fi stabilit potrivit Art. 434. Debitorul si creditorul vor fi instiintati despre data, ora si locul vanzarii, precum si despre oferta de pret depusa de potentialul cumparator.
    (5) La data vanzarii, executorul va intocmi procesul-verbal prevazut de Art. 447, dispozitiile acestui articol fiind aplicabile in mod corespunzator. Daca vreuna dintre parti lipseste la efectuarea vanzarii, executorul ii va comunica o copie de pe procesul-verbal privind vanzarea.
   
Art. 4311
    Daca valorificarea bunurilor urmeaza sa se faca prin vanzare la licitatie publica, executorul judecatoresc, in termen de cel mult o zi de la intocmirea procesului-verbal de sechestru sau de la expirarea termenului prevazut la Art. 431 alin. 2, va fixa data, ora si locul licitatiei.
   
Art. 432
    Vanzarea la licitatie se va face la locul unde se afla bunurile sechestrate sau, daca exista motive temeinice, in alt loc.
   
Art. 433
    Executorul judecatoresc il va instiinta pe debitor despre data, ora si locul vanzarii la licitatie.
   
Art. 434
    Vanzarea nu se va putea face in mai putin de doua saptamani, nici in mai mult de doua luni de la data procesului-verbal de sechestru sau de la expirarea termenului prevazut la Art. 431 alin. 2.
   
Art. 435
    Cand insa atat creditorul cat si debitorul vor cere, termenul vanzarii se va putea scurta sau prelungi.
   
Art. 436
    De asemenea, daca bunurile sunt supuse pieirii sau stricaciunii, executorul judecatoresc va putea chiar din oficiu sa scurteze termenul de vanzare.
   
Art. 437
    Cu cel putin 3 zile inainte de tinerea licitatiei executorul judecatoresc va intocmi si va afisa publicatia de vanzare la locul licitatiei, la sediul organului de executare, al primariei de la locul vanzarii bunurilor si al instantei de executare, iar atunci cand apreciaza ca este necesar, vanzarea la licitatie va fi anuntata si intr-un ziar de larga circulatie.
    In cazul nerespectarii dispozitiilor prevazute la alin. 1, la cererea partii interesate, instanta de executare poate lua impotriva executorului judecatoresc masurile prevazute la Art. 108^1 alin. 1 pct. 2 lit. g) si de Art. 1083.
   
Art. 438
    Daca, din cauza unei contestatii sau a unei invoieli intre parti, data, locul sau ora vanzarii a fost schimbata de catre autoritatea competenta, se vor face alte publicatii si anunturi, potrivit Art. 437.
   
Art. 439
    Publicatiile si anunturile de vanzare vor cuprinde data, ora si locul licitatiei, enumerarea bunurilor ce vor fi oferite spre vanzare, cu indicarea pentru fiecare a pretului de incepere a licitatiei, care este pretul prevazut in procesul-verbal de sechestru sau, dupa caz, cel stabilit prin expertiza.
    Costul acestor publicatii si anunturi se va avansa de catre creditor in contul bunurilor urmarite.
   
Art. 4391
    Poate participa la licitatie orice persoana care, cel mai tarziu pana la inceperea vanzarii la licitatie publica, a consemnat la Casa de Economii si Consemnatiuni, la dispozitia executorului judecatoresc, cel putin 10% din pretul de incepere a licitatiei pentru bunurile pe care intentioneaza sa le cumpere.
   
Art. 440
    In ziua publicata pentru vanzare, executorul judecatoresc insarcinat cu urmarirea va merge la locul unde se afla obiectele, impreuna cu grefierul sau ajutorul sau; iar daca aceste obiecte sunt in alta localitate, cu ofiterul de politie sau cu primarul local sau cu un ajutor al lor.
   
Art. 441
    Executorul judecatoresc va ridica pecetile sau va primi obiectele din mana custodelui, daca a fost asemenea custode.
    Va verifica starea si numarul obiectelor dupa procesul-verbal de urmarire si va da chitanta de eliberare custodelui, iar acesta va prezenta toate obiectele ce i s-au incredintat si asa cum i s-au incredintat.
    Daca vanzarea se va face in alt loc decat acela unde se gasesc obiectele, ele vor fi duse la acel loc.
    Daca obiectele au sa se vanda chiar in locul unde se afla se va face indata vanzarea.
   
Art. 442
    Vanzarea la licitatie se va face in mod public de catre executorul judecatoresc, care va oferi spre vanzare fiecare bun in parte sau mai multe bunuri impreuna, in functie de natura si destinatia lor.
   
Art. 443
    Pretul de la care incepe licitatia este cel prevazut in publicatii sau anunturi, potrivit Art. 439 alin. 1.
    Bunul se adjudeca celui care, dupa trei strigari succesive, facute la intervale de timp care sa permita optiuni si supralicitari, ofera pretul cel mai mare, chiar si atunci cand, in lipsa de alti concurenti, acesta a fost singurul ofertant.
    Daca nu se obtine pretul de incepere a licitatiei, la acelasi termen, bunul va fi vandut la cel mai mare pret oferit. In toate cazurile, la pret egal va fi preferat cel care are un drept de preemtiune asupra bunului urmarit.
   
Art. 444
    Dupa adjudecarea bunului adjudecatarul este obligat sa depuna de indata intregul pret, in numerar ori cu ordin de plata sau orice alt instrument legal de plata; la cererea sa, incuviintata de executorul judecatoresc, pretul se va putea depune in cel mult 5 zile.
    Daca pretul nu se va depune potrivit alin. 1, se va relua licitatia sau, dupa caz, o alta modalitate de valorificare a bunului, iar primul adjudecatar este raspunzator atat de scaderea pretului obtinut la a doua vanzare, cat si de cheltuielile facute pentru aceasta; sumele se vor stabili de catre executorul judecatoresc prin proces-verbal cu putere de titlu executoriu si se vor retine cu precadere din suma depusa conform Art. 439^1.
    Executorul judecatoresc va consemna de indata sumele de bani incasate, pastrand dovada consemnarii. Despre aceasta el va face mentiune si in procesul-verbal de licitatie.
   
Art. 445
    Creditorii urmaritori sau intervenienti nu pot sa adjudece bunurile oferite spre vanzare la un pret mai mic de 75% din pretul de incepere a licitatiei.
    In cazul in care adjudecatar este insusi creditorul urmaritor, iar la urmarire nu participa alti creditori sau acestia se afla intr-un rang de preferinta inferior creditorului adjudecatar, el va putea depune in contul pretului creanta sa, in tot sau in parte.
   
Art. 446
    Licitatia se va inchide de indata ce din sumele obtinute se pot acoperi creantele ce se urmaresc, precum si toate cheltuielile de executare.
    Executorul judecatoresc va declara inchisa licitatia si in cazul in care, in timpul acesteia, survine vreuna dintre situatiile prevazute de Art. 371^5 sau, dupa caz, de Art. 428.
   
Art. 447
    Dupa inchiderea licitatiei executorul judecatoresc va intocmi un proces-verbal despre desfasurarea si rezultatul acesteia, care va fi semnat de executor, creditor, debitor, precum si de adjudecatar.
    Executorul judecatoresc va elibera, sub semnatura sa, fiecarui adjudecatar in parte o dovada care va cuprinde data si locul licitatiei, numele adjudecatarului, indicarea bunului adjudecat si, dupa caz, a pretului platit sau care urmeaza sa fie platit.
    Dovada eliberata fiecarui adjudecatar constituie titlu de proprietate asupra bunurilor vandute; in cazul titlurilor de credit nominative, adjudecatarul va putea obtine transferul acestora pe numele sau, in temeiul unei copii legalizate de pe acest proces-verbal.
    In toate cazurile, predarea bunului se va face dupa achitarea integrala a pretului; pana la predare adjudecatarul suporta riscul pieirii bunului adjudecat.
   
Art. 448
    In cazul in care bunul sechestrat nu s-a putut vinde in conditiile prezentei sectiuni, orice creditor care, potrivit legii, putea cere executarea silita asupra bunurilor mobile ale debitorului il poate prelua in contul creantei sale la pretul prevazut de Art. 443 alin. 1. Daca acest pret este mai mare decat valoarea creantei, creditorul poate prelua bunul numai daca depune, in conditiile Art. 444 alin. 1, suma de bani ce reprezinta diferenta dintre pret si valoarea creantei.
    Daca mai multi creditori vor sa preia bunul in conditiile alin. 1, acesta va fi atribuit potrivit ordinii de preferinta stabilite de Art. 563 si 564.
    Bunurile sechestrate, care nu au putut fi valorificate in conditiile prezentei sectiuni, raman indisponibilizate cel mult 6 luni de la data sechestrului. In cursul acestui termen executorul poate proceda din nou la valorificarea acestor bunuri. Daca nici dupa expirarea acestui termen bunurile nu pot fi valorificate, ele se restituie debitorului.
   
Art. 449
    In cazul vanzarilor facute in conditiile prezentei sectiuni nu este admisibila nici o cerere de desfiintare a vanzarii impotriva tertului adjudecatar care a platit pretul, in afara de cazul in care a existat frauda din partea acestuia.
    Cand adjudecatar a fost creditorul, vanzarea va putea fi desfiintata, daca exista temei de nulitate.

Sectiunea a IV-a Distributia pretului

    Art. 450
    Abrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2000.
   
Art. 451
    Abrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2000.Data aparitiei: 20 Iunie 2007

Cat de utila va este aceasta informatie?

Noteaza folosind stelele!

Rating:

Nota: 4 din 10 voturi
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

ClubJuridic.ro - intrebarea zilei

Contestare decizie de pensie

Intrebare: Sotul meu a fost cadru militar si a iesit la pensie.Zilele trecute a primit decizia Casei de Pensii si considera ca nu i-au fost incluse niste sporuri si nu i-au fost luate in considerare niste perioade lucrate in conditii de munca deosebite.Unde poate contesta aceasta decizie si in ce termen?

Raspuns: Contestati decizia de pensie la Comisia Centrala de Contestatii care functioneaza în cadrul Minist... [citeste tot raspunsul aici...]Top articole

 NOUL COD RUTIER - actualizat [Vizualizari: 389060]
 Acte necesare - Cazier judiciar [Vizualizari: 379187]
 Codul Civil [Vizualizari: 297033]
 Cod CAEN - Actualizat 2008 [Vizualizari: 257357]
 Codul familiei - actualizat [Vizualizari: 180357]

E-articole juridice

Mai aproape de dumneavostra

Atentie, Juristi!
Noul Cod Civil a modificat Modelele de Contracte folosite!
Cititi cele 38 de modificari care va pot afecta activitatea
Descarcati GRATUIT Raportul Special
Contractele din Noul Cod Civil – Reguli si Exemple

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice